ޕީޕީއެމްގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވި މެމްބަރުންނަކީ "ދަންޑަހެލުން" ކަމަށް ރައީސް ސިފަ ކުރައްވައިފި

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އަތުން ޕާޓީ ހިންގުން އަތުލަން ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދެ މެމްބަރުންނަކީ ދަންޑަހެލުން ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭ ސިފަ ކުރައްވައިފި އެވެ.


ޕީޕީއެމް ހިންގުން ރައީސް މައުމޫންގެ އަތުން ނެގުމަށް ފަހު އެ ބާރު ރައީސް ޔާމީން ލިބޭ ގޮތަށް ކޯޓުން ހުކުމްކުރީ މަޖިލީހުގެ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ޝާހިދާއި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެންނެވެ. އެ ހުކުމަށް ހައި ކޯޓާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވެސް ތާއީދު ކުރުމުން ޕާޓީ މިހާރު ހިންގަނީ ސީދާ ރައީސް ޔާމީންގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުންނެވެ.

ރ. ދުވާފަރުގައި ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމް މިހާރު ދަތުރު ކުރަނީ ގަދަ ކަނޑެއްގައި ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނަށް ލިބޭ އުފަލަކީ ރާއްޖޭގެ އުތުރުންނާއި ދެކުނުން އަދި ދުވާފަރުން އެމަނިކުފާނާ އެކު "ތިން ދަންޑަހެލުން" ތިބުން ކަމަށެވެ. ޝާހިދާއި ޝިޔާމާއި ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަލީއަށް ނިސްބަތް ކުރައްވައި، އެ ބޭފުޅުންނަކީ އެ ތިން ދަންޑަހެލުން ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަމާންކަމާ އެކު އަޅުގަނޑުމެން ދަތުރު ކުރަމުންދާ މަންޒިލަށް އަޅުގަނޑުމެން ދާނީ ތިން ދަންޑަހެލުންގެ މަސައްކަތާ އެކީގައި،" ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޕީޕީއެމަކީ ރާއްޖޭގެ މުސްތަގްބަލް ކަމަށާއި އެ ޕާޓީ އަށް ފަސް އަހަރުވީއިރު ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި ނަމޫނާ މަސައްކަތްތަކެއް އެ ޕާޓީން މިހާތަނަށް ދައްކައި ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. މަގުމަތީގައި މުޒާހަރާކޮށް، ކުޑަކުދިންނަށާއި އާންމުންނަށް އުނދަގޫވާ ގޮތަށް ކަންކަން ކުރުމަކީ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫންކަން އަންގައިދިނީ ވެސް އެ ޕާޓީން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ބަގީޗާއެއް ޒީނަތްތެރި ކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނީ ނަމަ ނަމަ ދިއްގާ ގަހާ ދޯޅު ނުވާށޭ. ޖާގަ ދެއްވާށޭ ފިނިފެންމަލަށް. ޖާގަ ދެއްވާށޭ އަސުރު މަލަށް." އެމްޑީޕީ އަށް ނިސްބަތް ކުރައްވައި، ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ޔާމީނާއި މައުމޫނާ ދެމެދު ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތައް އުފެދިފައި ވަނިކޮށް ކޯޓުން ކުރި އެ ހުކުމާ އެކު ޕީޕީއެމްގައި ރަސްމީކޮށް ދެ ފެކްޝަނެއް ވަނީ އުފެދިފަ އެވެ. މައުމޫން ދަނީ ފާޅުގައި ސަރުކާރާއި ރައީސް ޔާމީނަށް ފާޑު ވިދާޅުވަމުންނެވެ.