ޚަބަރު / ކޮވިޑް-19

ދެ ވައްތަރުން ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖެހުނު މީހާ ބުނަނީ އަދިވެސް އޭނާއަށް އެކަން ނާންގާ ކަމަށް

ވެކްސިން ޖަހަން ކިއު ހަދާފައިވާ މީހުންތަކެއް: 46 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކަށް ދެ ބްރޭންޑެއްގެ ވެކްސިން ޖެހިފައިވޭ -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ދިން އިރު ދެ ބްރޭންޑުން ދެ ޑޯޒް ޖެހުނު މީހާގެ ހާލު ބަލައި މޮނިޓަކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނި ނަމަވެސް އެކަން ދިމާވިކަން ރަސްމީކޮށް އަދިވެސް ނާންގާ ކަމަށާއި ހާލު ވެސް ނުބަލާ ކަމަށް އެކަން ދިމާވި މީހާ ބުނެފި އެވެ.

ޓްރެވަލް އޭޖެންސީއެއްގެ އެއާޕޯޓް ރެޕެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ 46 އަހަރުގެ އަބްދުލްމަތީން މޫސާ މިދިޔަ މަހު 23 ގައި ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖެހިީ ސައިނޮފާމް ވެކްސިނުންނެވެ. އަދި ދެ ވަނަ ޑޯޒް ޖެހީ ވެލާނާ އެއާޕޯޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް އެއާޕޯޓްގައި ހަދާފައިވާ ވެކްސިން ސެންޓަރުންނެވެ. އެތަނުން ޖަހައިދިނީ ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިނެވެ.

އޭނާ "މިހާރު" އަށް ކިޔައިދިން ގޮތުގައި ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ކުރިން ހަތަރު ކައުންޓަރަކުން އޭނާގެ ވަނަވަރު ބެލި އެވެ. އަދި ވެކްސިން ޖަހަން ތިބި ދެ މީހުން ވެސް އޭނާގެ ވެކްސިން ކާޑު ބެލި ކަމަށް ބުންޏެވެ.

އެކި ބްރޭންޑުގެ ވެކްސިނުން ޑޯޒް ހަމަކުރުމަކީ އަދި ބައެއް ގައުމުތަކުގައި އަޖުމަ ބެލުމުގެ ގޮތުން ކުރަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ. މިކަމުން ގެއްލުމެއްވާ ކަމަށް މިހާތަނަށް އެނގިފައި ނެތް ނަމަވެސް މިއީ އަދި ނަތީޖާ އެނގިފައި އޮތް ކަމެއް ނޫނެވެ.

އަބްދުލްމަތީން ބުނީ ދެ ވައްތަރުގެ ވެކްސިން ޖެހިކަން އެޗްޕީއޭ އަށް އެނގުމުން އެކަން ބަލާނެ ކަމަށް ފުރަތަމަ ވެސް ބުނީ މިއަދު ބޭއްވި މީޑިއާ ބްރީފިންގައި ކަމަށާއި އޭނާ އަށް އެކަން ނުވެސް އަންގާ ކަމަށެވެ.

"އެކަމަކު ވެސް އަޅުގަނޑު ކައިރީ އަދިވެސް ނުބުނޭ [އެ ވާހަކައެއް]. އާންމުން ކައިރީ [މީޑިއާ ބްރީފިންގައި] އެއް ނޫން ދޯ ފުރަތަމަ ބުނާނީ؟" މަތީން ސުވާލުކުރި އެވެ.

މަތީން ބުނީ ކަން ދިމާވި ގޮތުން އޭނާ ހުރީ ވަރަށް ބޮޑު ހާސްކަމެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށާއި ރެ އާއި މިއަދު އުޅުނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހުން އައިސްގެން ކަމަށެވެ. ރޯދަ ވީއްލި ފަހުން ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށާއި އެކަމަކު އަދިވެސް ތުރުތުރު އަޅައި ބޮލަށް އެނބުރުން އަރާ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

"ބޭހެއް ވެސް ކާން ނުކެރިފައި މި ހުންނަނީ، އިތުރު ގޮތެއް ވެއްޖެ ނަމަ އެއީ ބޭހުގެ ސައިޑް އިފެކްޓެކޭ ބުނެފާނެތީ،" މަތީން ބުންޏެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެޗްއީއޯސީ އިން މިއަދު ބޭއްވި މީޑިއާ ބްރީފިންގައި ބުނީ މި ކޭސް ވަރަށް ގާތުން މޮނިޓަރުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި މި ކަން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ) އަށް ހިއްސާކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި މިފަދަ ކަމެއް ވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ.

20 ކޮމެންޓް, 30 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 0%
icon sad icon sad 27%
icon angry icon angry 73%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ސެމި

23 April 2021

ހުސް ދޮގުހަދާ މީހުން އެޗްޕީއޭގަ ! މޫމިނާ އިސްތިއުފާ~!

The name is already taken The name is available. Register?

ރަހާ

23 April 2021

މަގޭ ގަޔައް ވެކުސިން ޖަހާ އިރު މަވެސް ބަލަން ބަލަންޖެހޭނެ މިޖަހަނަި ރަނގަޅު ވެކުސިންތޯ

The name is already taken The name is available. Register?

އަހާ

23 April 2021

އެހާ ބޮޑަށް އިތުބާރުކުރެވުނީމަ ނުބެލިވެސްދާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޕޮގުބާ

23 April 2021

ވެކްސިން ދޭނީހާބަލަންޖެހޭތަ ޖަހަނީ ކޮންންކަހަލަ ވެކްސިނެއްތޯ އެބަލަންޖެހޭނީ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން އެއީ ބަލަން ނޭންގޭ މީހުންވެސްތިބޭތި

The name is already taken The name is available. Register?

އަލީ ކަތީބް

23 April 2021

ނުޖެހޭ ބުނާކައް! ބުނަން ޖެހެންޏާ ބުނާނެ. އަނެއްކޮޅުން ދައުވާ ކުރެވިދާނެ ވާހަކަ ވެސް ނުވެސް ބުނާނެ! މަންދު ކޮލެޖައް އެކަނިތަ މިލިއަނުން ދައުވާ ކުރެވޭނީ؟ ތިކަމަކީ އާރުލީ މީހަކައް ދިމާވި ކަމެއްނަމަ ގައުމު ދަރުވާލާ ވަރައް ދައުވާ ކުރާނެ! ޢަދި ހަޒާނާ ފެލާވެސް ލާނެ!

The name is already taken The name is available. Register?

ފާތުމަ ވަގު މިސްކިތް

23 April 2021

ކޮބާ ކަލޭގެ ފަރުދީ ޒިއްމާ. ކަލެއްޔަށް ވެސް ހަމަ ނޭގެނީތަ ކުރިން ޖެހި ވެކްސިން އަދި މިހާރު ޖަހަމުން މިދަނީ ކޮވިސީލްޑް ކަން

The name is already taken The name is available. Register?

ޢަލީލީ

23 April 2021

ކާރޑުގައި ފުރަތަމަ ޑޯޒްގެ ހުރިހާ ތަފްސީލެއް ލިޔެވިފައިވާ އިރު އަދި ކައުންޓަރުން ފާސްވެގެން ގޮސް ވެކްސިން ޖެހޭ އިރު ގިނަ މީހުން ނުބަލާނެ ޖެހޭ ވެކްސިނެއް. އެއީ ކައުންޓަރު ސުޓާފުންނަށް އިތުބާރުކޮށް. އަނެއްކާ ދުވަސްވީ ބޭފުޅުންވެސް ވަރަށް އެބަ ޖަހާ ވެކްސިން. އެބޭފުޅުންނަކަށް މާބޮޑަކަށް ނޭގޭނެ ވެކްސިންގެ ވައްތަރު ތަކެއް.ވެކްސިން ކަން ހަމަ އެކަނި އިނގޭނީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ކިއުގަހުރިމީހާ

23 April 2021

ފަރުދީ ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުން ފަހުވަގުތުވެސް ޖަހަނީ ކޮން ވެކްސިނެއްތޯ އަހާލުން ރަގަޅު. މިހެން މިބުނީ އެއަރޕޯޓް ރެޕް ގޯސްކުރާކަށްނޫން. އޭނާއަށް އެހެން އެކަންވީމާ ދެވަނަ މީހަކަށް އެހެން ދިމާވެދާނެތީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ނަލަ

23 April 2021

ދެން މިހާރު ކޮންމެ މީހަކުވެސް އަހަންވާނެ. ޔަގީންކަން ނެތުނީމަ.

The name is already taken The name is available. Register?

ފަހުން

23 April 2021

ތަންކޮޅެއް އަމިއްލަ ޒިންމާއެއްވެސް މިކަމުގަ އޮތްކަން ދަނެގެން ކަން ކުރަންވީ. ސައިނޯފާމް ދެވަނަ ޑޯޒް ދޭން ނުފަށަނީސް ކީއްކުރަން ތިހެން ހެދީ

The name is already taken The name is available. Register?

މައުލޫމާތުނެތީ

23 April 2021

އެ ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒްވެސް ޖަހަން ފެށިތާ ކޮން ދުވަހެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

ޖުލައި2021

23 April 2021

ފަރުދީ ޒިންމާވެސް މުހިންމު. ވެކުސިން ޖެހުމުގެ ކުރިން އަހާލަންވާނެ ހަމަ ކުރިން ޖެހި ވެކިސިންތޯ ތިޖަހަނީ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ނޫފާ

23 April 2021

އެފަކީރަށް ތިހެން ހަދަން ހެޔޮނުވާނެ. ތިބޭނުންކޮށްލީ ތަހްލީލު ކޮއްލަން ގަސްފުގައި

The name is already taken The name is available. Register?

އަލިހުތު

23 April 2021

މީނައަށް ވާނުވާ ނޭންގެނީނު. ޢެއަރޕޯރޓަކު ސައިނޯފާމް ނުދޭއިރު ކީއްކުރަން އެތަނަށް ދިޔައީ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ބަލަ ހުތާ

23 April 2021

ކޮންމެ ތަނަކަށްވެސް އޮޅިގެން ދެވިދާނެ. ވެކްސިންޖަހާދޭ މީހުން ފަރުވާ ބަހައްޓަންޖެހޭނީ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454