މުސްހަފު މާލްދީބްގެ އެއް ލައްކަ ކޮޕީ ގެނެސްފި، މި އަހަރު ބަހަން ފަށާނަން: މިނިސްޓްރީ

ކޮންމެ ދިވެއްސަކަށް މުސްހަފެއް ހަދިޔާކުރުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ފެށި ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް އެއް ލައްކަ ކޮޕީ ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާ ކަމަށާއި އެ ކޮޕީތައް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ބަހަން ފަށާނެ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން މިއަަދު ބުނެފި އެވެ.


އެ މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާ ވިދާޅުވީ "މުސްހަފު މާލްދީބް" ގެ އެއް ލައްކަ ކޮޕީ ކަސްޓަމްސް އިން ކްލިއާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ އެންމެ ފުރަތަމަ މުސްހަފު ބަހަން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ކޮންމެ ގެއަކަށް ކަމަށެވެ. އަދި ބާކީ ދެ ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ކޮޕީ ޗާޕު ކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށާއި އެ ލިބުމުން ކޮންމެ ދިވެއްސަކަށް މުސްހަފެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް މުސްތަފާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ޗާޕްކުރި ފުރަތަމަ މުސްހަފް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ވަނީ މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި އަރުވައިފަ އެވެ.

މުސްހަފުގެ ބޭރުގަނޑާއި އެތެރޭގެ ކުރެހުންތަކާއި ލޭއައުޓްގައި، ހުކުރު މިސްކިތުގައި ހިމެނޭ އަތްތެރި މަސައްކަތުގެ ފަންނުވެރި ކުރެހުންތައް އެކުލެވޭ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުންޏެވެ. ރާއްޖޭގެ ބައެއް އާސާރީ މިސްކިތްތަކާއި ކުރެހުންތައް ހިމަނައިގެން ތައްޔާރުކުރި މުސްހަފްގެ މި މަޝްރޫއަކީ ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޝަހީމްގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ފެށި މަސައްކަތެކެވެ. ބަހުރައިންގެ ގުރުއާން ކެއާ ސޮސައިޓީ އާއި ރާއްޖޭގެ ގުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް މަޑު ޖެހުނެވެ. ސަރުކާރުން މި މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދަނީ ދިވެހި ބައެއް ކުންފުނިތަކާއި އާންމުން ހަދިޔާ ކުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ އިންނެވެ. އަދި ޖިއްދާގައި ހުންނަ އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން ފޯ ދަ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ދަ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަ (އައިސީޑީ) އިން ވަރަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް މުސްހަފް މަޝްރޫއަށް ލިބުނު ކަމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ބުންޏެވެ.