ފްލެޓަށް ފޯމު ހުށަހެޅި މީހުންގެ ސާވޭ ރޯދަޔަށް މެދުކަނޑާލައިފި

ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ފްލެޓު ހޯދަން ފޯމު ހުށަހެޅި މީހުންގެ ސާވޭކުރުން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ރޯދަމަހަށް މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ.


ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލި މީހުންގެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގައި ލަސްތަކެއް އުޅޭތީ ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ޝަކުވާ ކުރަމުންނެވެ. އެކަމަކު ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ގޭގެއަށް ގޮސް ސާވޭ ކުރުމުގެ ކަންކަން މެދުކަނޑާލާފައި ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ މިއަދަކީ ސާވޭ ކުރާނެ އެންމެ ފަހު ދުވަސް ކަމަށާއި ގޭގެއަށް ގޮސް ސާވޭ ކުރުން މެދުކަނޑާލީ ރޯދަ މަސް ނިމެންދެން ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން ރޯދައަށް ސާވޭ ކުރުން ހުއްޓާލާފައި، ރޯދަ މަސް ނިމުމުން އަނެއްކާވެސް ފެށުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި. --އޮފިޝަލް

ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނި ގޮތުގައި ރޯދައަށް ފަހު ސާވޭ ކުރިއަށް ގެންދިއުން ހަލުވިކުރަން މަސައްކަތް ކުރާނެ އެވެ. އެގޮތުން ސާވޭ ޓީމަށް މީހުން އިތުރު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

މާލެއިންނާއި ހުޅުމާލޭން ފްލެޓް ބޭނުންވެގެން 15،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ފޯމު ހުށަހެޅި އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ގެތައް ސާވޭކޮށް ނިމިފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި 1000 އަށް ވުރެ ގިނަ ފްލެޓުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ހިނގަމުންނެވެ. އަދި ކުރީގެ ނާދީ ހުރި ބިމުގައި ވެސް ފްލެޓު އެޅުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.