ވިސާ ހަމަޖެހިއްޖެ، ލަސްވަނީ ބޯޓެއް ޗާޓަރު ކުރުމުގެ ކަންތައް ނުނިމޭތީ: ޒަމްޒަމް

ޒަމްޒަމް ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ޓްރެވެލްގެ ހަވާލުގައި މިއަދު ހެނދުނު އުމްރާ އަށް ފުރަން ޖެހޭ މީހުންގެ ވިސާ މިހާރު ހަމަޖެހިއްޖެ ކަމަށާއި މަތިންދާބޯޓެއް ޗާޓަރު ކުރުމުގެ ކަންކަން ނިނުމުހާ އަވަހަކަށް ފުރޭނެ ކަމަށް އެ ގުރޫޕުގެ ވެރިޔާ އަބްދުލް އަޒީޒް ހުސެއިން (އަޒީބެ) މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ޒަމްޒަމް ގުރޫޕުގެ ހަވާލުގައި ދެ ހަރަމްގެ އުމްރާ އަށް ދާ މީހުން މިއަދު ހެނދުނު 11:55 ގައި ސައޫދީ އެއާލައިންސްގެ ޗާޓަރު ފްލައިޓެއްގައި ފުރާގޮތަށް ކުރިން ހަމަޖެހިފައިވީ ނަމަވެސް، އެމީހުންގެ ވިސާގެ ކަންކަން ނުނިމޭ ކަމަށް ގުރޫޕުން އެންގީ ރޭ ފަތިހުގަ އެވެ.

އުމްރާ އަށް މީހުން ގެންދިއުމަށްޓަކައި ސައޫދީ އެއާލައިންގެ ބޯޓު ޗާޓަރުކުރީ ޒަމްޒަމް ގުރޫޕާއި އަދި އެހެން ގުރޫޕެއް ގުޅިގެންނެވެ. އެކަމަކު ޒަމްޒަމް ގުރޫޕުގެ މީހުންގެ ވިސާ ހަމަނުޖެހޭތީ، އަނެއް ގުރޫޕު މީހުންނާ އެކު އެ ބޯޓު ވަނީ މިއަދު ހެނދުނު ފުރައިފަ އެވެ.

ޒަމްޒަމް ގުރޫޕުގެ ވެރިޔާ އަޒީބެ މިރޭ "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ވިސާގެ ކަންކަން ހަމަޖެހުމުން ދެން މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަނީ އަލުން ބޯޓެއް ޗާޓަރު ކުރުމަށެވެ.

"އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ރަނގަޅު ގޮތެއް ވާނެ. ބޯޓެއް ޗާޓަރު ކުރުމުގެ ކަންތައް ވެސް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިރޭ ހަމަޖެހޭނެ،" އަޒީބެ ވިދާޅުވި އެވެ.

ބޯޓެއް ޗާޓަރު ކުރުމުގެ ކަންކަން އަދި ނުނިމޭތީ، އުމްރާ އަށް މީހުން ފުރުވައިލެވޭނެ ސީދާ ގަޑިއެއް ވިދާޅުވާން ދަތި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އަޒީބެ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ވިސާ ޖެހުމުގެ ކަންކަން ކުރިން ވެސް ހަވާލުކުރީ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނާ އެވެ. ނަމަވެސް ވިސާ ހަމަނުޖެހުނުކަން އެންމެ ފަހު ވަގުތު އެނގުނު މައްސަލާގައި އޭނާ އިތުރަށް ވާހަކަ ދައްކަވަން ބޭނުމެއް ނުވި އެވެ. ޒަމްޒަމް ގުރޫޕުގެ މީހުންގެ ވިސާގެ ކަންކަން މިއަދު ވެސް ހަމަޖެއްސީ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން މެދުވެރިކޮށެވެ.

ވިސާ ޖެހުމުގައި ދިމާވި މައްސަލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން، އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ އިސްވެރިއަކާ މިރޭ އަދި ގުޅޭ ގޮތް ނުވާތީ އެ ކުންފުނީގެ ބަހެއް ނުލިބެ އެވެ.

ޒަމްޒަމް ގުރޫޕުގެ ހަވާލުގައި އުމްރާ އަށް ދާ މީހަކު މިއަދު ބުނީ، ވިސާ ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް، މިދިޔަ ހަފުތާގައި އެ ގުރޫޕުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ވެސް ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ.