ޚަބަރު / ދަނގެތީގައި މީހަކު މަރާލުން

މަހްމޫދު މަރާލީ އޭނާ އަތުން ފައިސާ ހޯދަން އުޅުމުގެތެރޭ

މަހްމޫދަށް ސާލިމް ހަމަލާ ދިނީ ސާލިމް އުޅުުނު ގެޔަށް ގެންދިއުމަށް ފަހު ފައިސާއަށް އެދުމުން އެކަމަށް މަހްމޫދު އިންކާރު ކުރުމުން ކަމަށް ވަނީ އެނގިފައި

މަހުމޫދު މަރާލުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައި ހުރި ޝާ އަލޮމް މިއާ (ސާލިމް) ހައްޔަރުކޮށްގެން ދަނގެތީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ގެންދަނީ -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

އދ. ދަނގެތީގައި އެ ރަށު ވިޔަފާރިވެރިއެއް ކަމަށްވާ މަހުމޫދު އަބޫބަކުރު މަރާލީ މަރުގެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ބިދޭސީ، މަހްމޫދު އަތުން ފައިސާ ހޯދަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

މި މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ މަހުމޫދު މަރާލުމަށް ފަހު ވަޅަކަށް ވައްޓާލާފައި އޮއްވައި ފެނުނު މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ބަންގްލާދޭޝް މީހެއް ކަމަށްވާ ޝާ އަލޮމް މިއާ (ސާލިމް) އެވެ. އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ބަލަހައްޓަން ގެނެސްފައި ހުންނަ ސާލިިމް ހައްޔަރު ކުރުމުން އޭނާ ވަނީ މީގެ ކުރިން ބައެއް ކަންތައްތައް ކިޔައިދީފަ އެވެ.

ފުލުހުންގެ އިސް ވެރިން މިއަދު ވަނީ ދަނގެއްޗަށް ވަޑައިގެންފަ އެވެ. އެ ޓީމުގައި ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދު ވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަ އެވެ. ފުލުހުންގެ ވެރިން ދަނގެތީ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކޮށް އަދި މަހްމޫދުގެ އާއިލާއާ ވެސް ވަނީ ބައްދަލުކޮށްފަ އެވެ. އަދި ތަހުގީގުން އެނގުނު ބައެއް މައުލޫމާތު ވަނީ ހިއްސާކުރައްވައިފަ އެވެ.

ސާލިމް، މަހުމޫދު މަރާލީ ސާލިމް އުޅޭ ގެޔަށް މަހްމޫދު ގެންދިއުމަށް ފަހު އެވެ. ގެޔަށް ގެންގޮސް ފައިސާ އަށް އެދުނު ކަމަށާއި ފައިސާ ނުދިނުމުން ހިނގި ކުރިމަތިލުމަކަށް ފަހު މަހްމޫދު މަރާލީ ކަމަށް ސާލިމް ބުނެފައިވެ އެވެ. އުމުރުން 57 އަހަރުގެ މަހްމޫދުގެ އެތައް މިތަނަށް ވަޅި ހަރައި މަރާލުމަށް ފަހު ބޮލާއި ފަޔަށް ގޯންޏެއް މަހައި ކައިރި ފަޅު ގެއެއްގައި ހުރި ފެންވަޅަކަށް ވައްޓާލީ ގޭގެ ފާރުމަތިން ބޭރަށް ވައްޓާލުމަށް ފަހު ނަގައިގެން ގެންގޮސްފަ އެވެ. މި ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ކުރީ ސާލިމް އެކަނި ކަމަށް ތަހުގީގަށް ވަނީ އެނގިފަ އެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ރަށުގެ ބައެއް ތަންތަނުން ލިބުނު ސީސީޓީވީ ފޫޓޭޖުތައް ބެލި އިރު ވެސް ސާލިމް ނޫން މީހެއްގެ ބައިވެރިވުން މި މަރުގައި އޮތް ކަމަކަށް ނުފެނެ އެވެ. މިހާތަނަށް ލިބުނު ހެކިތަކުން މި މައްސަލައިގައި ސާލިމް ފިޔަވައި އިތުރު އެއްވެސް މީހެއްގެ ބައިވެރިވުން އޮތް ކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށް ފުލުހުން ކުރިން ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ.

ސާލިމް (ހުދު ގަމީހެއްގައި) އޭނާ ކަންތައް ކުރި ގޮތް ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށް ކިޔައިދެނީ .---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މަހުމޫދުގެ އާއިލާއިން މީގެ ކުރިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާ އަކީ އަބަދުވެސް އަތުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ގެންގުޅުނު މީހެކެވެ. އޭނާގެ ހަށިގަނޑު ފެނުނު އިރު އޭނާ ގެންގުޅުނު ފައިސާ ދަބަހެއް ނުފެނެ އެވެ. ފުލުހުންނަށް މުހިންމު ބައެއް ތަކެތި ފެނިފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވާ ނަމަވެސް، ފައިސާ ފެނުނު ކަމެއް ފުލުހުން ވެސް އާއިލާއިން ވެސް އަދި ކަށަވަރުކޮށެއް ނުދެ އެވެ.

ސާލިމް ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށް ވަކި ގޮތަކަށް ކިޔައިދިނަސް އޭނާ ދެއްކި ވާހަކައަށް ޝަރީއަތުގައި އިންކާރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ އެވެ. އެހެންވެ، ފުލުހުން ގެންދަނީ އޭނާގެ އިއުތިރާފަށް ބާރު ލިބޭ ހެކިތައް ވެސް ހޯދަމުންނެވެ.

ފުލުހުން ސާލިމް (މެދުގައި) ގެއަށް ގެންދިޔުމަށް ފަހު ކާރެއްގައި އަނބުރާ ދަނގެތީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ގެންދަނީ ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ސާލިމް ދަނގެތިން މަހިބަދޫއަށް ގެންދިޔަ ފަހުން ވެސް އޭނާ އަނބުރާ ދަނގެއްޗަށް ގެންގޮސް ތަހުގީގުގެ ބޭނުމަށް، އޭނާ މަހްމޫދު މަރާލި ނެދުންގެއަށް ގެންގޮސްފައިވެ އެވެ. މިއަދު ދަނގެއްޗަށް ދިޔަ ފުލުހުން ވެސް ވަނީ އެ ސީނަށް ގޮސްފަ އެވެ.

މަހުމޫދުގެ ހަށިގަނޑު ފެނުނު މީހުން ކިޔައިދިން ގޮތުގައި މަހުމޫދުގެ ބޮލުގެ ފަހަތުގައި އެއްޗަކުން ވަރަށް ބާރަށް ޖަހައިފައި ހުރި ކަމަށް ބެލެވޭ ޒަހަމެއް ހުއްޓެވެ. އަދި އޭނާގެ ކަރަށް ވަޅި ހަރާފައިވާއިރު، އޭނާގެ ކަނާތް ފަރާތު ބުމަ ކައިރިއަށް ވެސް އެފަދަ ޒަހަމެއް ދީފައި ހުއްޓެވެ. އަދި ހަށިގަނޑު އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ގެންދިޔުމުގެ ތެރޭގައި ލިބުނު ކަމަށް ބެލެވޭ ޒަހަމްތަކެއް އޭނާގެ މޭމަތީގަ އާއި ބުރަކަށީގައި ވެސް ހުއްޓެވެ.

ސާލިމްއާ މެދު ޝައްކު އުފެދުނީ މަހުމޫދު ގެއްލުނު ރޭ 9:00 ގެ ފަހުން ނެދުންގޭ ތެރެއިން އަޑެއް އިވިގެން، ގޭގެ ފާރުމަތިން މީހަކު ބެލިއިރު، އެ ގޭގެ ތެރެއިން އެ މީހާ އަށް ފެނުނު ޝައްކު އުފެދޭ މަންޒަރެއް ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓު ކުރުމުންނެވެ.

މަންޒަރު ދުށް މީހާ އަށް ފެނުނީ ސާލިމް އެ ގޭގެ ތެރޭގައި އެއްޗެއްގައި ހިފައި ފަހަތަށް ދަމަމުން ދިޔަ މަންޒަރެވެ. އަނދިރިކަމުން ކަށަވަރު ނުވިޔަސް، އެއީ މީހެއްގެ ދެފައިގައި ހިފައިގެން ދިޔުން ފަދަ ގޮތަކަށް އެ މީހާ އަށް ސިފަވިކަން އެނގިފައިވެ އެވެ.

މަހުމޫދުގެ ހަށިގަނޑު ފެނުމުން ދަނގެތީ ރައްޔިތުންގެ ތުހުމަތު އެންމެ ފުރަތަމަ އަމާޒުވި ތޮއްޑޫއަށް ނިސްބަތްވާ ދެ މީހުން މިހާރު ތިބީ ދޫކޮށްލައިފަ އެވެ. އެ ދެމީހުންނާ މި މަރާ ގުޅުވޭ ހެކިތަކެއް އަދި ލިބިފައި ނެތެވެ.

38 ކޮމެންޓް, 29 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 7%
icon sad icon sad 59%
icon angry icon angry 17%
icon wow icon wow 17%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ހަހަހަ

31 October 2021

ކަލޯ މި އަދި ކާކުތަ ނޭނގޭ ދޮގު ހަބަރު ފަތުރަން ކައެ ތި ކައުންސިލު މީހެއްތަ އަނެއްކާ

The name is already taken The name is available. Register?

ހިރުނދު

31 October 2021

ގައުމުދެކެ ލޯބިން އިންޑިޔާ އައުޓް ކެންޕޭނުގަ އުޅޭކުދިން ކީއްވެތޯ ގަވައިދާހިލާފަށް ރާއްޖެ އެތެރެވެގެން އުޅޭ ބަންގާޅު މީހުންގެ މައްސަލައަށް ސަމާލުނުވަނީ؟ ރާއްޖޭގަ ގިނަވަމުންދާ ބަންގާޅުމީހުންގެ މައްސަލައަކީވެސް ގައުމަށްތޮތް ބިރެއް! މިކަމަށް ސަމާލުވެ މިކަމަށް އަމަލީސިފަ ގެނެސްދޭނެ ވެރިއެއް ބޭނުމީ! އިންޑިޔާ މިލްޓްރީވެސް އައުޓްކުރަންވީ ބަންގާޅުންވެސް އައުޓްކުރަންވީ! އިންޑިޔާ އައުޓް ގޮވަމުން ބަންގާޅުން ގޮވާގެން ހަރަކާތްތައްހިންގީމަ މަންޒަރު ހަޑި!

The name is already taken The name is available. Register?

ބައިރަހާ

31 October 2021

މިކޮމެންޓްތައް ކިޔާލީމާ މިރާއްޖޭގައި މިއުޅޭ ބަންގާޅީންނަކީ ކޮންވައްތަރެއްގެ ކޮން ބަޔަކުކަން ދިވެހިންނަށް އެއްގޮތަކަށްވެސް ނޭނގޭކަމުގެ އިހުސާސްކުރެވެނީ. ތަނެއްގައި ގޯސް ބައެއްމީހުން ތިބުމަކީ މައްސަލައެއްކަމަށް މީހުން ނުބަލާ. އެކަމަކު ތަނެއްގައި ރަނގަޅުމީހުންގެ ގޮތުގައި މަދުމީހަކު ފެނުން މީހުންބަލަނީ އެއީ ގޯސްތަނެއްގެ ގޮތުގައި. މިހާރުގެ ބަންގާޅަކީވެސް އޭގެ ތަނެއް. މިއީ ފެންނަންހުރި މައުލޫމާތު.

The name is already taken The name is available. Register?

ފެއިލް ސަރުކާރެއް

30 October 2021

މި ސަރުކާރު އައީ ނުގަވައިދުން އުޅޭ ބިދޭސީންގެ ކަންތައް ރަގަޅުކުރާނަމޭ ކިޔާ. ފައްޔާޒަކައް އެކަމެއް ނުވި. އޭނަ ބޭރުކުރަންޖެހޭ. ނުވާ ވަރުކަންކަން ކިޔައިގެން ވެރިކަން ކުރަން ފަސޭހަތޯ. ސަރުކާރު ފެއިލް. ފައްޔާޒު ވަގުތުން ވަގުތައް އިސްތިއުފާ ދޭން ގޮވާލަން ދިވެހި ރައްޔިތުންނައް ގޮވާލަން

The name is already taken The name is available. Register?

ސަދަން

31 October 2021

މި ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް ވެސް ބިދޭސީން ކަންކަމުގަ އެންމެ ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތައް އެޅީ. ފެއިލްއޭ ކިޔާ ކިތަންމެ ވާހަކައެއް ދެއްކިޔަސް ހަގީގަތަކީ މާދަމާވެސް ޕީޕީއެމް ވެރިކަމެއް އައިސްފި ނަމަ މި ކަންކަން އަނެއްކާވެސް ބޮއްސުންލާނެކަން

The name is already taken The name is available. Register?

ފިލޮޅު

31 October 2021

ބޮޑާކަމުގެ ބާނީ މިސް ޔާމީނުގެ އައުވާނުންގެ ކަމަކީ ގައުމަށް މިނިވަންކަން ހޯދަދިނުމުގެ ނަމުގަ ބަންގާޅިން ހިމަނާގެން މުޒާހިރާކުރުމާ ޖަލްސާތައްބޭއްވުން! ވެރިކަމުގަ ހުރިއިރު ގޮތެއްގޮތެއް ބަލާނުލާ ބަންގާޅިން އެތެރެކުރީވެސް ބޮޑާތަކުރު ޔާމީނު! ފެއިލްވެފަހުރި ޔާމީނެއްގެފަހަތު ކޮންހާ ބޭކާރުމަސައްކަތެއްކުރާކަށް! ޔާމީނުގެ މަކަރުން މިޖީލް ސަލާމަތްނުވާ ހިނދަކު ހަމަޖެހުމެއް ނުލިބޭނެ!

The name is already taken The name is available. Register?

ޢަރުތަ

30 October 2021

"މަހްމޫދު މަރާލީ އޭނާ އަތުން ފައިސާ ހޯދަން އުޅުމުގެތެރޭ"، ހޯދަން އުޅޭނީ މަހަމޫދު ސާލިމްއަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ކަމަށް ވެދާނެ، އެހެންނޫނީ ފައިސާ ފޭރެން އުޅުމުގެ ތެރޭގަ މަރާލީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޣވޗގޗ

30 October 2021

ފައިސާއަށް އެދެންޖެހުނީ ކީއްވެ؟؟؟؟؟

The name is already taken The name is available. Register?

ޞަގަރޭ

30 October 2021

ގިއްގިޔާފައި ނުބައި ބައެށްގައި ހެސްކިޔާފައި ތަޅައިލައިފައި. ވިސްނަންވީ އެންމެ އިނޮސެންޓް ކޮށް ެ ކުއްކުރެވޭނީ އެންމެ މައުޝޫމް މޫނުގެ ވެރިޔާއަށް.

The name is already taken The name is available. Register?

ޖަޖް

30 October 2021

މަރާލެވުނު މީހާގެ އަބުރު ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން ހުރިހާ ތަފްސީލެއް ކިޔާ ނުދެވޭނެ ދޯ؟

The name is already taken The name is available. Register?

އޮފްނޮސް

31 October 2021

މަށަށްވެސް ވަރަށް ހީވޭ މަހުމޫދުގެ ކޮންމެވެސް ކަމެއް ސިއްރު ކުރާހެން. ފުލުހުންގެ ވެރިން ދަގެއްޗަށް ދާން ޖެހޭ ހިސާބަށް ކަންތައް ދިޔާމަ އެގޭ ސާލިމް ތަހުގީގުގަ އާންމުންނަށް އެގެން ނުޖެހޭ ކޮންމެވެސް ވާހަކައެއް ދައްކާފިކަން

The name is already taken The name is available. Register?

ނަނަނަ

31 October 2021

ނޫން، މަރާލެވުނު މީހާގެ އާއިލާގެ އަބުރު..

The name is already taken The name is available. Register?

ދިވެއްސެއް..

30 October 2021

ފައިސާއަށް އެދެން ޖެހުނީ ކީއްވެބާ؟ މަހުމޫދުއާއި މީނައާ ދޭތެރޭ ކޮންމެވެސް މުއާމަލާތެއް ހިގާފަ އޮތީތަ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ޢަރުތަ

30 October 2021

"ސާލިމް ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށް ވަކި ގޮތަކަށް ކިޔައިދިނަސް އޭނާ ދެއްކި ވާހަކައަށް ޝަރީއަތުގައި އިންކާރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ އެވެ". ސާލިމްއަށް އެކަން އެނގޭނެބާ!؟

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454