ރާއްޖެ ހިފިދާނެ ކަމަށް ބުނުމަކީ ސަލާމަތާ މެދު ޔަގީންކަން ނެތުން: އާދަމް ޝަރީފް

އިންޑިއާ ބޭނުން ނަމަ، ދިވެހިން މަރާފައި ނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޖެ ހިފިދާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް ވިދާޅުވުމުން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ މެދު އެއްވެސް ޔަގީންކަމެއް ސަރުކާރަށް ނެތްކަން ދޭހަކޮށްދޭ ކަމަށް ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަދި މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


މި ވެރިކަމުގައި އިންޑިއާއާ ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވާތީ ފާޑުކިޔަމުންދާ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އާދަމް ޝަރީފްގެ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ފައްޔާޒަށް އަމާޒުވީ، ދެ ގައުމުގެ ގުޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން ދައުލަތުގެ މީޑިއާގައި ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަކާ ގުޅިގެންނެވެ. އިންޑިއާ އިން ބޭނުން ނަމަ ދިވެހިރާއްޖެ މާ ކުރިން އޮންނާނީ ހިފާފައި ކަމަށް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވެ އެވެ.

ފައްޔާޒް ދެއްކެވީ މިނިސްޓަރެއްގެ މަގާމުގައި ހުންނަވައި ދައްކަވައިގެން ނުވާނެ ވާހަކައެއް ކަމަށް ބުނެފާޑުކިއުން އަމާޒުވެފައި ވަނިކޮށް އާދަމް ޝަރީފް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ "ބަވަނަ ވެފައިވާ ދުނިއެއްގައި އެއްވެސް ގައުމަކަށް ރާއްޖެއެއް ނުހިފޭނެ" ކަމަށެވެ.

"ހުރިހާ ދިވެހިން މަރާފައި ވެސް އިންޑިއާ ބޭނުން ނަމަ ރާއްޖެ ހިފާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ މެދު އެއްވެސް ޔަގީންކަމެއް ނެތްކަން ދޭހަކޮށްދޭ ކަމެއް،" އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޕީއެސްއެމްގެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި، ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުގައި ވަކި ގައުމަކަށް ބަރޯސާވުމަކީ އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތްތޯ ސުވާލުކުރުމުން ފައްޔާޒް ވިދާޅުވަނީ، ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަކީ އަމިއްލަ ގައުމަށް ބަރޯސާވުން ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ދުނިޔޭގައި، އެއްވެސް ގައުމަކީ އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން ދިރިއުޅެވޭނެ ގައުމެއް ނޫން ކަމަށާއި ވަކިވެގަނެގެން ނޫޅެވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ދެން ވިދާޅުވާ ވާހަކައަކީ އިންޑިއާ އައުޓް ވާހަކަ ނޫންތޯ؟ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތަކީ، ކުރިން މިކަހަލަ ވާހަކައެއް ދައްކައިގެން ވެސް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހިތްހަމަނުޖެހުނު. އާއްމުކޮށް އަޅުގަނޑަކީ ހިތްހަމަނުޖެހޭ މީހެއް، އެެހެންވީމަ އަނެއްކާވެސް ދަންނަވާލަން. އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ ހިފައި، އިންޑިއާ ދަށުކޮށްލަން ބޭނުން ނަމަ އެކަން އޮންނާނީ މިހާރު ވެސް ކޮށްފައި،" ފައްޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ކުރެވޭނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނޯންނާނެ. މިހެން ދަންނަވާއިރަށް ބައެއް ބޭފުޅުން ދަންނަވާނެ ތިމަންނަމެންގެ ސިފައިންނޭ، ސިފައިން މަސައްކަތް ނުކުރާ ވާހަކައެއް ނޫން. މާ ބާރުގަދަ ގައުމެއްގެ ވާހަކައޭ އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ. އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން މަރާފައި ވެސް އެ މީހުން ބޭނުމިއްޔާ ކުރާނެ. އެ މީހުން އެކަންޏެއް ނޫން އިނގޭތޯ އެއަށް ވުރެން، ކުދިކުދި ގައުމުތަކަށް ވެސް..."

ރާއްޖޭގެ ފޮރިން ޕޮލިސީގެ ވަރުގަދަ ސިފަ އަކީ ހުރިހާ ގައުމުތަކާ ގުޅިގެން އުޅޭ އުޅުން ކަމަށާއި އެއީ ރާއްޖޭގެ ވެރިން އެންމެ ކުރީއްސުރެން ގެންގުޅުނު ސިޔާސަތު ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. މި ސަރުކާރުގައި އިންޑިއާ ފަސްޓް ޕޮލިސީ ގެންގުޅެނީ، އެ ގައުމަކީ މި ސަރަހައްދުގައި އޮތް ވަރުގަދަ، ޒަމާނުއްސުރެން ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ގައުމަކަށް ވާތީ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އިންޑިއާއާ ގުޅުން ގާއިމްކުރުމަކީ ޗައިނާ ފަދަ ގައުމުތަކާ ގުޅުން ކަނޑާލާ ވާހަކަ ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ ފައްޔާޒް ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ދިފާއުކުރެއްވިއިރު، ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި އިންޑިއާ އެކު އޮތް ގުޅުން ސިޔާސީ ނުފޫޒްތަކާ ހެދި ވަރަށް ބޮޑަށް ހީނަރުވި އެވެ. އެ ގުޅުން ވަރުގަދަވީ މި ވެރިކަމުގަ އެވެ. ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި އިންޑިއާ އަށް ވުރެން ގާތް ގުޅުމެއް ޗައިނާއެކު ބާއްވައި މަޝްރޫއުތައް ހިންގަން ގިނަ އެހީތަކެއް ހޯދި އެވެ.