ފަތިސް · 04:58

މިހާރު ފިޓް: ވާމްއަޕް ސްޓްރެޗް - 2

ޓޯޓަލް ފިޓްނަސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) އާ ގުޅިގެން ގެނެސްދޭ "މިހާރު ފިޓް" ގެ ދެ ވަނަ އެޕިސޯޑް ވެސް ހާއްސަކޮށްފައި މި ވަނީ ވާމްއަޕް ކުރުމާއި ސްޓްރެޗިން އަށެވެ. އެއީ ކަސްރަތަށް ހަށިގަނޑު ތައްޔާރުކުރުމަށް ކޮންމެހެން ވެސް ކުރަންޖެހޭ މުހިންމު ކަމަކަށް ވާތީ އެވެ.

އާދަމްމަނިކު

2

މައްޗަނގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ