ގޮވާމުން ޒަކާތް ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު މާދަމާ ހުޅުވާލަނީ

ގޮވާމުގެ ބާވަތްތަކުން ފިތުރު ޒަކާތް ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު މާދަމާ އިން ފެށިގެން ހުޅުވާލުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.


އެ މިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ވަނީ ގޮވާމުން ޒަކާތް ދައްކަން ބޭނުންވާ ނަމަ މާދަމާ އިން ފެށިގެން އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ ކަމަށެވެ. ޒަކާތް ދައްކަން ޖެހޭނީ އެ ބަޔަކު އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ކައި އުޅުނު ގޮވާމުގެ ބާވަތަކުން މީހަކަށް 2.4 ކިލޯ ކަމަށް އިއުލާނުގައިވެ އެވެ.

ގޮވާމުން ޒަކާތް ބަލައިގަންނާނީ އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ހޯލްގަ އެވެ. ޒަކާތް ބަލައިގަންނަނީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނާއި މެންދުރުގެ އިތުރުން ރޭގަނޑުގެ އެކި ވަގުތުތަކުގަ އެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނިގޮތުގައި ގޮވާމުގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ޒަކާތް ބަހަން ފަށާނީ އަންނަ ބުދަ ދުވަހު އެވެ.

ގޮވާމުގެ ބާވަތްތަކުން ޒަކާތް ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު މާދަމާ ހުޅުވާލާއިރު، ފައިސާ އިން ޒަކާތް ބަލައިގަތުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވެސް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި އެޗްޑީސީގެ އިތުރުން ވިލިމާލޭ ޔުނިޓުން ވެސް ފައިސާ އިން ޒަކާތް ދެއްކެ އެވެ. އަދި ދިރާގާއި އުރީދޫގެ އިތުރުން ބީއެމްއެލް އާއި އިސްލާމިކް ބޭންކް މެދުވެރިކޮށް ވެސް މިހާރު ޒަކާތް ދެއްކޭނެ އެވެ.