ރޯދަ މަހު ވެމްކޯގެ ހިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް ކަނޑައަޅައިފި

ކުނި އުކާލުމުގެ ހިދުމަތްދޭ ވެމްކޯ އިން ރޯދަ މަހު ހިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.


އެ ކުންފުނިން ބުނީ ރޯދަ މަހު، ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ މެންދުރު ފަހު 2:00 އިން ހަވީރު 5:00 އަށް އަދި ރޭގަނޑު 7:00 އިން މަސައްކަތް ނިމެންދެން ގޭބިސީތަކުން ކުނި އުކާލުމަށް އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން ހަރަކާތްތެރިވާނެ ކަމަށެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ހިދުމަތް ދެނީ ހެނދުނު 10:00 އިން 11:30 އަށް، އަދި މެންދުރު ފަހު 1:30 އިން ހަވީރު 4:00 އަށެވެ. އަދި ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 7:00 އިިން 12:30 އަށް އެ ހިދުމަތް ދޭނެ ކަމަށް ވެމްކޯ އިން ބުންޏެވެ.

ކޮމާޝަލްކޮށް ކުނި އުކާލަދޭ ވަގުތުތަކަކީ ހުކުރު ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 10:00 އިން ހަވީރު 4:00 އަށް، އަދި ރޭގަނޑު 10:00 އިން ފަތިހު 4:00 އަށެވެ. ހުކުރު ދުވަހު އެ ހިދުމަތް ދެނީ މެންދުރު ފަހު 1:30 އިން ހަވީރު 5:00 އަށް، އަދި ރޭގަނޑު 10:00 އިން ފަތިހު 4:00 އަށެވެ.

ވެމްކޯއިން ހިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް--

މާލޭ ވޭސްޓް ޓްރާންސްފާ ސްޓޭޝަންގެ ހިދުމަތް ދެނީ ހުކުރު ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 9:00 އިން ހަވީރު 5:00 އަށް އަދި އިރުއޮއްސި 7:30 އިން ދަންވަރު 3:00 އަށެވެ. ހުކުރު ދުވަހު އެ ހިދުމަތް ދޭނީ މެންދުރު 2:00 އިން ހަވީރު 5:00 އަށް އަދި ރޭގަނޑު 7:30 އިން ދަންވަރު 3:00 އަށެވެ.

ހުޅުމާލޭ ވޭސްޓް ޓްރާންސްފާ ސްޓޭޝަންގެ ހިދުމަތް ދެނީ ހުކުރު ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 9:00 އިން ހަވީރު 5:00 އަށް އަދި އިރުއޮއްސި 7:30 އިން ދަންވަރު 2:00 އަށެވެ. ހުކުރު ދުވަހު އެ ހިދުމަތް ދޭނީ މެންދުރު 2:00 އިން ހަވީރު 5:00 އަށް އަދި ރޭގަނޑު 7:30 އިން ދަންވަރު 2:00 އަށެވެ.

ވިލިމާލޭ ވޭސްޓް ޓްރާންސްފާ ސްޓޭޝަންގެ ހިދުމަތް ދެނީ ހުކުރު ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 9:00 އިން ހަވީރު 5:00 އަށް އަދި އިރުއޮއްސި 7:30 އިން ދަންވަރު 2:00 އަށެވެ. ހުކުރު ދުވަހު އެ ހިދުމަތް ދޭނީ މެންދުރު 2:00 އިން ހަވީރު 5:00 އަށް އަދި ރޭގަނޑު 7:00 އިން ދަންވަރު 2:00 އަށެވެ.

އެކުންފުނީގެ ކޯޕަރޭޓް އަދި ރީޖަނަލް އޮފީސްތައް ހުޅުވާފައި ހުންނާނީ ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 9 އިން މެންދުރު 1:00 އަށެވެ.

ކޮންމެ އަަހަރަކު ވެސް ރޯދަ މަހު ކުނީގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެ ކުނި އުކާލުމުގައި އުފުލަންޖެހޭ ބުރަ ބޮޑުވެ އެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ރޯމަ މަހު ވެމްކޯ އިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، ދުވާލަކު 120-140 ޓަނާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ކުނި އުކާލަން ޖެހެ އެވެ.