ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑު ނުކުރަން ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

ކޮންމެ ރޯދަ މަހަކާ އެކު ބާޒާރުގައި ތަކެތީގެ އަގު އުފުލޭއިރު، ވަގުތީ ފައިދާ އަކަށްޓަކައި އެގޮތަށް ތަކެތީގެ އަގުތައް ބޮޑު ނުކުރުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.


މިރޭ ފެށި މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހާ ގުޅިގެން ނެރުއްވި ހިތާބެއްގައި ރައީސް ވަނީ، ކާބޯތަކެއްޗާއި އެހެނިހެން މުދާ، ބޮޑު އަގުގައި ވިއްކައިގެން، ލިބޭނެ ވަގުތީ ފައިދާ އަށް އެކަނި އިސްކަން ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި، އާޚިރަތުގެ ދަރުމައާއި ސަވާބަށް ވިސްނައި، ދީލަތިކަމާއި އޯގާތެރިކަން އިސްކުރުމަށް ހުރިހާ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފަ އެވެ.

ރޯދަ މަހާ ގުޅިގެން، ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑު ނުކުރުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ގޮވާލެއްވިއިރު، ރޯދަ މަހަށް އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ކެއުމުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގު އެހެން އަހަރުތަކެކޭ ވެސް އެއްގޮތަށް މި ފަހަރު ވެސް ބާޒާރުގައި ވަނީ އުފުލިފަ އެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ، ވަނީ މުޖުތަމައުގެ ރީތި ހަމަތަކާއި އަދަބުތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތައި ގާނޫނުތަކަށާއި ގަވާއިދުތަކަށް ބޯލެނބުމުގެ ރޫހު ރޯދަ މަސް ފަދަ އިސްލާމީ މުނާސަބަތެއްގައި އާލާކޮށް ދިރުވަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

"ކެތްތެރިވުމާއި އަނެކުންނަށް މައާފްކުރުމާއި، ހިތްތިރިކޮށް މަޑުމައިތިރި ވުމަކީ، ރޯދައިގެ އަޅުކަން ބާރުއަޅާ އެންމެ މުހިންމު ކަންތައްތައް. އަނެކުންނަށް އެހީތެރިވުމާއި ދީލަތިވުމަކީ، ރަމަޟާން މަހުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކިބައިގައި ކޮންމެހެން ހަރުލައްވަންޖެހޭ ސިފަތައް،" އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

"ރަމަޟާން މަސް ލިއްބައިދޭ އެންމެ މަތިވެރި ފިލާވަޅަކީ، އެކަކު އަނެކަކުގެ އިޙްސާސްތައް ދެނެގަތުމާއި، އެއްބަނޑުއެއްބަފާކަމުގެ ގުޅުންތައް ވަރުގަދަކުރުމާއި، އެކަކު އަނެކަކަށް އަޅާލައި އުޅުމުގެ މުހިންމުކަން."

ރައީސް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރޯދަ މަހަކީ، ދުނިޔެ އާއި އާޚިރަތް ބާއްޖަވެރިކުރުމަށްޓަކައި، މާތްﷲ ފަހިކޮށްދެއްވި ވަރަށް އަގުހުރި ރަނުގެ ފުރުސަތެކެވެ. ރަހުމަތާއި ފާފަ ފުއްސެވުމާއި ދިންނެވުމުން ފުރިގެންވާ، މި މާތް މައްސަރުގެ ދަރުމައާއި ސަވާބު ހޯދުމަށްޓަކައި މާތްﷲ އަންގަވާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރޯދަ ހިފައި، ރޭ އަޅުކަންކޮށް، ގިނަގިނައިން ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔަވައި، ސަދަގާތް ދިނުން އިތުރުކުރުމަށް ރައީސް ގޮވާލެއްވި އެވެ.