ރިޕޯޓް / މަޓީ

މަޓީގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ޚިޔާލުތައް "ހިމޭންވެފައި"

މިދިޔަ ހަފުތާގައި ބޭއްވި މަޓީގެ 27 ވަނަ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ: ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގެ އެންމެ ބޮޑު ޖަމިއްޔާގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މަހުޖަނުން ހިމެނޭ. ފޮޓޯ: ސަން އޮންލައިން

މިއީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑެތި މަހުޖަނުން ހިމެނޭ އިންޑަސްޓްރީ ތަމްސީލްކުރާ ޖަމާއަތެވެ. އެހާމެ ނުފޫޒު ގަދަ ޖަމިއްޔާއެކެވެ. އެ ޖަމިއްޔާގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ ހިމާޔަތްކޮށް ކުރިއެރުވުމެވެ. މިކަން އެ ޖަމިއްޔާގެ އަހަރީ ރިޕޯޓަށް ބަލައިލުމުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގެން އެބަ އޮތެވެ. އެ ޖަމިއްޔާގެ އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީގެ ގިނަ ނިންމުންތައް ނިންމާފައި ވަނީ އެ އިންޑަސްޓްރީގެ މަގުސަދުތައް ހާސިލްކުރަމަށެވެ.

ރިސޯޓްތައް ހިންގާ މަހުޖަނުން ގުޅިގެން އުފައްދާފައިވާ މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ (މަޓީ) އަކީ ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ ކުރިއެރުވުމުގެ މަގުސަދުގައި މީގެ 27 އަހަރު ކުރިން އުފެއްދި ވަރުގަދަ ޖަމާއަތެކެވެ.

އެކަމަކު ބޮޑެތި މަހުޖަނުންނާއި ސިޔާސީ އިސް ފަރާތްތަކެއް ހިމެނޭ މަޓީއަކީ ފަހަކަށް އައިސް ވަރަށް ހިމޭން ޖަމިއްޔާއެކެވެ. އޭގެ ސަބަބަކީ ކޮބައި ކަމެއް މުޅިން ސާފެއްނުވެ އެވެ. ވޭތުވެދިޔަ ދެ ތިން އަހަރު ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހަށް އައި ހަލަބޮލިކަމާ ގުޅިގެން ޓޫރިޒަމް ހީނަރުވެ، އިގްތިސާދަށް ލޮޅުންތަކެއް އެރިއިރު އެ ޖަމިއްޔާގެ ހިލަމެއް ވެސް ނުވެ އެވެ. އެންމެ ދަށްވެގެން ނޫސް ބަޔާނެއްހާ މިންވަރު ވެސް ނުނެރެ އެވެ.

ރާއްޖޭގެ ހިތްގައިމު ރިސޯޓެއް: ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީއަށް މިދިޔަ އަހަރު ދިމާވި ގޮންޖެހުންތަކާ މެދު މަޓީގެ ކަންބޮޑުވުން އާއްމުކޮށްފައެއް ނުވޭ.

އެކަމަކު 2012ގެ ކުރިން އެ ޖަމިއްޔާއިން އޭރު ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީއަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކާ މެދު ދެކޭ ގޮތް ހާމަކުރެ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ ކަވަރުކުރަން ހުރިހާ މީޑިއާތަކަށް ދައުވަތު ވެސް ފޮނުވަ އެވެ. އެކަމަކު މިދިޔަ ތިން އަހަރެއްހާ ދުވަހު އެ ޖަމިއްޔާއިން ހިންގި ކަންތައްތައް އެނގެނީ ހަމައެކަނި އަހަރަކު އެއް ފަހަރު ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިއުކުރާ އަހަރީ ރިޕޯޓުންނެވެ.

މަޓީން މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ވަނީ އެ ޖަމިއްޔާގެ 27 ވަނަ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ ބާއްވައިފަ އެވެ. އެ ޖަލްސާ ކަވަރުކުރަން ދައުވަތު ދިނީ އެ ޖަމިއްޔާގެ މެމްބަރުން ހިންގާ މީޑިއާތަކަށް އެކަންޏެވެ. އެނޫން ބަޔަކަށް ދައުވަތު ނުދިނުމުގެ އިތުރުން ނޫސްބަޔާނެއްހާ މިންވަރު ވެސް ނުފޮނުވަ އެވެ.

މަޓީގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހައްލު ލިބޭ

އެ ޖަމިއްޔާގެ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ވެސް އެބަ ހުއްޓެވެ. އޭގެ އިތުރުން ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ ކުރިއެރުވުމަށް އެކި ކަންކަމުގައި ސަރުކާރަށް ހިޔާލުތައް ދެމުން ގެންދެ އެވެ. ނަމަވެސް މިއިން އެއްވެސް ކަމެއްގެ ތަފުސީލެއް އަދި އޭގެ މަގުސަދެއް ވެސް ރިޕޯޓްގައި ހިމަނާފައެއްނުވެ އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުގައި އެންމެ ކަންބޮޑުވާ އެއް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފައި ވަނީ ރިސޯޓްތަކުން އެހެން ފަރާތްތަކަށް ބޭރު ފައިސާ ނުވިއްކޭ ގޮތަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ބޭރު ފައިސާގެ ގަވައިދު އިސްލާހުކުރަން ނިންމުމުންނެވެ.

އެ މައްސަލައާ ބެހޭ ގޮތުން މިދިޔަ އަހަރުގެ މެއި 16ގައި ބޭއްވި މަޓީގެ އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުން ނިންމާފައި ވަނީ އެ ގަވައިދުގެ ސަބަބުން ރިސޯޓް ހިންގަން ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާނެތީ އެ ގަވައިދު އެގޮތަށް އިސްލާހު ނުކުރަން އެމްއެމްއޭއަށް ހުށަހެޅުމަށެވެ. އަދި އެންމެ ފަހުން އެމްއެމްއޭ އިން ނިންމީ އެ ގަވައިދަށް އަމަލުނުކުރަން ކަމަށް ވެސް މަޓީގެ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

މަޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަދި ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަހުމަދު ނަޒީރު ވިދާޅުވީ ރިސޯޓްތަކުން ހަމައެކަނި ޑޮލަރު ގަނެވޭ ގޮތަށް އޮތުމުން އޮޕަރޭޝަނަށް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް ރިސޯޓްތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

"އޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ ޓޫރިސްޓުން އެހެން ރަށްރަށަށް ގޮސް ވިޔަފާރިކުރަން ބަލާއިރު ދިވެހި ރުފިޔާ އެބަ ބޭނުންވޭ. އެހެންވީމަ ރިސޯޓްތަކުން ޓޫރިސްޓުންނަށް އެ ފުރުސަތު ދޭން ޖެހޭނެ. ބޭރު ފައިސާ ގަނެ ވިއްކުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު ވެސް އޮންނަ ގޮތަށް ބާއްވަން އަޅުގަނޑުމެން ހުށަހެޅީ،" ނަޒީރު ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ދެން އެ ޖަމިއްޔާއިން ފާހަގަކުރި އަނެއް މައްސަލައަކީ ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ނެގުމާ ބެހޭ ގަވައިދެވެ. އެ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައި ވަނީ ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ނެގުމާ ބެހޭ ގަވައިދު އެކުލަވާލީ އެ ޖަމިއްޔާގެ ލަފަޔާ އެކު ކަމަށެވެ. އަދި އެ ގަވައިދުގެ ދަށުން އަތުން ހިފައިގެން ނަގުދު ފައިސާ ގެންދާ މީހުންގެ އަތުން ޓެކްސް ނުނަގާނެކަން ޔަގީންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ. އެހެންވެ އެ ޖަމާއަތުން ވަނީ އެ ގަވައިދުގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް އަޑު އަހައި އެގޮތަށް އަމަލުކުރަން ނިންމީތީ ސަރުކާރަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފަ އެވެ.

އޭގެ އިތުރުން މިދިޔަ އަހަރު އެކުލަވާލި ބިދޭސީން ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ އެޖެންސީތަކާ ބެހޭ ގަވައިދަށް ވެސް އިސްލާހު ގެނެސް، އޭގެ ސަބަބުން ރިސޯޓްތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނެ ގެއްލުން ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކާ ހިއްސާކޮށްފައިވެ އެވެ.

މަޓީގެ ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން އެ ގަވައިދުގެ ސަަބަބުން ރިސޯޓްތަކަށް ބޭރު މީހުން ގެންނަން ވަރަށް ބޮޑު ދަތިތަކަކާ ކުރިމަތިވެ އެވެ. އެ ގަވައިދުގެ ބޭނުމަކީ ރާއްޖެއަށް ގަވައިދާ ހިލާފަށް ބިދޭސީން އެތެރެވުން ހުއްޓުވުން ކަމަށްވާއިރު، ރިސޯޓްތަކަށް އެއްވެސް ގޮތަށް ގަވައިދާ ހިލާފަށް ބިދޭސީން އެތެރެނުކުރާ ކަމަށް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ. އަދި އެ ގަވައިދު ސަބަބުން ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީއަށް ދަތިތަކަކާ ކުރިމަތިވާތީ އެ ގަވައިދު އިސްލާހުކޮށް އަމަލުކުރުން އެއް އަހަރަށް ފަސްކުރަން ސަރުކާރުން ވައުދުވި ކަމަށް އެ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ. އަދި އެ ގަވައިދަށް އަމަލުކުރާނީ ކަމާ ބެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ ހިޔާލު ހޯދުމަށް ފަހު ކަމަށް ވެސް މަޓީގެ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ރިސޯޓުގައި ކައިވެނިކޮށްދިނުމަކީ ކައިރި ކުރިމަގެއްގައި ވެސް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް އެ ޖަމިއްޔާގެ އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވެ އެވެ. އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ނަޒީރު ވިދާޅުވީ ބޭރު މީހުންނަށް ރާއްޖޭގައި ކައިވެނިކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ވަރަށް ގިނަ ރިސޯޓްތަކުން އެދޭ ކަމަށެވެ.

"ނަމަވެސް ރާއްޖޭގައި އެކަން ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖެހިފައެއް ނެތް. މިކަމަކީ މިހާރު ފޮޓޯ ނަގާ ގޮތަށް ކުރާ ކަމެއް ނޫން. އެކަން ކުރަން ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ ނަމަ އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ފައިދާއެއް އިންޑަސްޓްރީއަށް ލިބޭނެ ކަމެއް. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން ބެލިބެލުމުން އެކަން ރާއްޖޭގައި ކުރެވޭކަށް ނެތް،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ނަޒީރު ވިދާޅުވީ ކައިވެނިކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނެތް ނަމަވެސް ރިސޯޓްތަކުގައި ރަމްޒީކޮށް ކައިވެނިކޮށް އަދި ފޮޓޯ ނެގުމަށް ހަފުލާ ބޭއްވުމަކީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ދެކޮޅު ހަދާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއްގައި ޓޫރިސްޓެއްގެ ކައިވެނި ހަފުލާއެއް ކުރިޔަށް ގެންދަނީ.

މަޓީގެ ބައެއް މެމްބަރުންގެ ޚިޔާލު ތަފާތު

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ ތަމްސީލްކުރާ އެންމެ ބޮޑު ޖަމިއްޔާގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުގައި މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީއަށް ކުރިމަތިވި މައްސަލައާ ބެހޭ ގޮތުން އެއްވެސް މިންވަރަކަށް އަލިއަޅުވާލާފައި ނެތުމަކީ އިންޑަސްޓްރީގެ ބައެއް މީހުން އެންމެ ހިތްހަމަނުޖެހޭ އެއް ކަމެވެ. އިންޑަސްޓްރީގެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދެކޭ ގޮތުގައި އޭގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ މަޓީއަކީ ވަކި ބޭނުންތަކެއް ހާސިލްކުރަން އޮންނަ ޖަމިއްޔާއަކަށް ވުމެވެ.

"ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގެ އޮކިއުޕަންސީ އާއި އެރައިވަލްސް މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހީނުކުރާ މިންވަރަށް ދަށަށް ދިޔަ. އަހަރުގެ ސީޒަންގައި ގިނަ ރިސޯޓްތައް އޮކިއުޕަންސީ ހުރީ 80 ޕަަސެންޓްގައި. އެވަރު ވެސް ވީ ޑިސްކައުންޓް ޕެކޭޖްތަކެއް ވިއްކުމުން. އެކަމަކު އެއިން އެއްވެސް ކަމެއް ހައްލުކުރުމަށް މަޓީން ކުރި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ރިޕޯޓުގައެއް ނެތް،" އެ ޖަމިއްޔާގެ މެމްބަރަކު، ނަން ނުޖަހާ ގޮތަށް، ވިދާޅުވި އެވެ.

މަޓީގެ މެމްބަރަކު ވިދާޅުވީ މަޓީ މިހާރު ހިންގަނީ ސަރުކާރު އޮފީހެއް ހިންގާ ގޮތަށް ކަމަށެވެ. އެހެން ވާން ޖެހުނީ ހިންގާ ކޮމިޓީގައި ނުފޫޒު ގަދަ ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ގިނަ އަދަދަކަށް ހިމެނޭތީ ކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

"ސަރުކާރުގެ ހިޔާލާ އެއްގޮތަށް ގިނަ ކަންތައްތައް ނިންމާފައި ހުރީ. އެހެން ނޫނީ މަޓީގެ އިސް ވެރިންގެ ވިޔަފާރިއަށް ގެއްލުންވާނެ ކަންކަން ހިފަހައްޓަން ހިޔާލު ދެނީ. އެއްވެސް ވަރަކަށް ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށާއި އާއްމު ފަރުދުންނަށް ދިމާވެދާނެ ގެއްލުމަކަށް ނުވިސްނާ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މަޓީގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދެއްކި އެހެން ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވީ އެ ޖަމިއްޔާ ހިންގުން ދޯދިޔާވުމުގެ ސަބަބުން މެމްބަރުންނާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ވެސް ވަރަށް ކުޑަ ކަމަށެވެ. ގިނަ ކަންތައްތައް ނިންމަނީ ވެސް މެމްބަރުންގެ ހިޔާލު ނުހޯދާކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ގިނަ ކަންތައްތައް އެނގެނީ އަހަރީ ޖަލްސާ އޮންނަ ދުވަހު. އޭގެ ކުރިން އެއްވެސް ކަމެއް ހިއްސާކޮށް ނުހަދާ. އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން ނިންމަވާ ނިންމެވުންތައް ނިންމަވަނީ އެ ބޭފުޅުންގެ އަމިއްލަ ހިޔާލަށް،" އެ މެމްބަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

މަޓީގެ ބައެއް މެމްބަރުން ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް މަޓީގެ އަސްލު މަގުސަދަކީ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީއާ މެދު މެމްބަރުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ކަމާ ބެހޭ މުއައްސާސަތާ ހިއްސާކޮށްގެން ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރަން ލަފާ ދިނުން ކަމަށް އެ ޖަމިއްޔާއިން ބުންޏެވެ.

ނަޒީރު ވިދާޅުވީ އިންޑަސްޓްރީއާ ބެހޭ ގޮތުން ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ސަރުކާރާއި ކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ކަންކަމުގެ މައުލޫމާތު އެ ޖަމިއްޔާގެ މެމްބަރުންނާ ހިއްސާކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންގެ މަގުސަދަކީ މި ޖަމިއްޔާ ރަނގަޅަށް ހިންގާ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިއޮތުން. އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ އިންޑަސްޓްރީގެ ކުރިއެރުމަށް ސަރުކާރާއި ކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން. އެ މަސައްކަތްތަކުގެ މައުލޫމާތު އަޅުގަނޑުމެން އަހަރަކު އެއް ފަހަރު ނެރޭ އަހަރީ ރިޕޯޓުގައި ހިމަނަން،" ނަޒީރު ވިދާޅުވި އެވެ.

20 ކޮމެންޓް, 31 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 13%
icon sad icon sad 3%
icon angry icon angry 84%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ރާއްޖެތެެރެ

13 February 2017

އެމެރިކާގައި އޮންނާނެ ޔަހޫދީ ލޮބީއެއް. ގައުމު މަސްލަހަތައްވުރެ އެމީހުންގެ މަސްލަހަތު އިސްކުރާނެ. މިތާ މިއޮންނަނީ މަޓީ ކިޔާ ތަނެއް. ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތަށްވުރެ އެމީހުންގެ މަސްލަހަތު އިސްވާނެ. ކ.އަތޮޅުން މަޓީ ކޮންމެމީހަކަށް ރިސޯޓްފުންޏެއް ލިބުނަސް ހިތެއްނުފުރުނު. ރައްޔިތުންނަށް ޗަކަބީޗާ އާރޓިފިޝަލް ރަށްރަށް ސަރުކާރުން ދޭންޖައްސާ އެންމެން ފްލެޓްކޮށް ހުރިހާ ފަޅުރަށެއް ކަހާލައިފި!މަޓީލޮބީގެ ކުރިމަތީ ކުޑަކަކޫނުޖަހާ ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތު އިސްކުރައްވާ!

The name is already taken The name is available. Register?

ބޭބެ

13 February 2017

" އެކަމަކު 2012ގެ ކުރިން އެ ޖަމިއްޔާއިން އޭރު ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީއަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކާ މެދު ދެކޭ ގޮތް ހާމަކުރެ އެވެ. " 2012 ގެ ފަހުން މުޅި ޤައުމު މިއޮތީ ވަކި ބަޔެއްގެ ދަށުގައި ހައިޖެކްވެފަ ... އަނގަ ހުޅުވާލާ ކޮންމެ މީހަކު ޖަލައް.

The name is already taken The name is available. Register?

ތަކުރު

13 February 2017

މަޓި ނަމަކަށް މިކިޔާ ތަނަކީ ބޭރުފުށުން ހަމަގޮތުގައި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ދިވެހިދައުލަތުގެ މުދާ ވަކި ބަޔެއްގެ މިލްކަކަށް ހަދައިދޭން ހަދާފައިވާ ޖަމާޢަތެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިއްސާގެ ބާޒާރެއް އޮތްއިރު އެބާޒާރުގައި ހިއްސާ ނުވިއްކައި ރައްޔިތުންގެ މުދަލުން ވިޔަފާރިކޮށް ނަފާބޮޑުކޮށް އަދި އެވަރުން ނުވެގެން ކަންބޮޑުވުމޭ އަނެކައްޗެކޭ މިކިޔަނީ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލަންވެގެންނެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ހެވެއް އެދޭ ބައެއް ނޫނެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ރާއްޖެތެރެ

13 February 2017

ޔަހޫދި ލޮބީ ކަހަލަ ތަނެއް އެމެރިކާގަިއ އޮންނަ

The name is already taken The name is available. Register?

މުހައްމަދު

13 February 2017

ރިޒޯޓުތަކަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބޭރު މީހުން އެތެރެ ނުުކުރެއެވެ. އެކަމަކު ރިޒޯޓުގެ މަސައްކަތް ކުރަން ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ގޮސް ތިބެނީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންނެވެ. މިކަން މިހެން ހިނގާކަން އެނގެއެވެ. ބަލަނީ ކާކު؟

The name is already taken The name is available. Register?

އުމަރު

13 February 2017

ރިސޯޓްތަށް ތަރައްޤީކުރަން ބޭނުންވޭ އެކަމަކު އިމިގްރޭޝަނުން ބިދޭސީން ދޫކުރަނީ މީހަކު ދަންޖެހޭ ހިސާބަށް ދިއުމުން، ބިދޭސީން ނުގަވައިދުން ގެންގުޅެން މަޖްބޫރުވަނީ އިމިގްރޭޝަނުގެ ތެރޭގެ ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުން، އަދި އެތަނުން ގެންގުޅޭ އޮންލައިން ސިސްޓަމްގެ ސަބަބުން، އެސިސްތަމް އޮޕަރޭޓްކުރަންތިބޭ ބެކް އޮފީހުން ކަންތަށްކުރަނީ ހިތަށް އަރާގޮތަކަށް، އޭގެ ސަބަބުން ކުންފުނިތަކަށް އެތަކެއް ގެއްލުންތަކެއް ކުރިމަތިވޭ

The name is already taken The name is available. Register?

ވަންޗުކު

13 February 2017

ތަނެއް މިނިވަންވަނީ އަބަދުހެން ސަރުކާރުގެ ޕޮލިސީތަކާ އިދިކީލަވެ ޖަދަލުކޮއް ޖެއްސުން ކުރުންތޯ ނޫނީ ސަރުކާރާ ގުޅިގެން ބޭނުންވާ މަންޒިލު މަގުސޫދައް ވާސިލުވުން ނޫންތޯ

The name is already taken The name is available. Register?

ދޮންކަމަނަ

13 February 2017

ނޫން އެހެނަކުން ނޫން. ދެން އެކަމަކު ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުން ކޮބައިބާ މަޓީއަށް ލިބިފައި ހުރި ކުރިއެރުމަކީ. ސަރުކާރުން އެޅިހާ ބަތަކަށް ރިހަވާކަށްވެސް ނުޖެހޭ. ރަނގަޅުކަންކަމުގައި ހާ ނޭދެވޭ ކަންކަމުގައި ނޫން.

The name is already taken The name is available. Register?

އުމަރު

13 February 2017

މަޓީން ކަންބޮޑުވާނެ މަޓީގެ މެންބަރުންނާއި ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓްތަކަށްލިބޭ އާމްދަނީ ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ބެހިގެންދާނެ ހުރިހައިގޮތަކާދޭތެރޭ، މަޓީން ކަންބޮޑުވިތޯ ރާއްޖޭގެ ބިންތަށް ބޭރުގެ މީހުންނަށް ވިއްކަން ނިންމިނިންމުމާގުޅިގެން، މަޓީން ކަންބޮޑުވިތޯ ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓްތަށްކާރީގައި އޮންނަ ފަޅުތަކާއި ފަރުތަށް ހިއްކައިގެން ރިސޯޓްހެދުމަށް ސަރުކާރުން ވިއްކަންފެށުމުން، މަޓީއަކީ ހަމައެކަނި އެމީހުންގެ ފައިދާއަށް ވިސްނާބައެއް، މަޓީބައިވެރިވެގެން ޓޫރިޒަމް މާސްޓާރޕްލޭނެއް ހެދީ، އެކަމަކު އެމާސްޓާރޕްލާނާ އެއްގޮތަށްތޯ ޓޫރިޒަމްގެ ސިނާއަތުދަނީ؟ މަޓީން އަބަދުވެސް ސަރުކާރާގާތްގުޅުމެއް ބާއްވަނީ ކުރީގައި ދެވުނު ފަޅުރަށްތަށް 20 އަހަރަށްލިބި އެރަށްތަށް 25 އަހަރަށްލިބި އަނެއްކާ 35 އަހަރަށްލިބި މިހާރު 50 އަހަރަށްލިބި އޭގެ ފަހުން 99 އަހަރަށްލިބި ދެން އަންނަންއޮތްޖީލާ ހަމައަށް ރަށެއް ނުލިބޭގޮތަށް ބޭއްވުމަށް، އެކަން މަޓީގެ މެންބަރުންވަނީ ހާސިލްކޮށްފައި، މިހާރު ލާހިކައެއްނޫން ދިވެއްސަކަށް ދެން ރިސޯޓެއް އަމިއްލަކުރާކަށެއް، މަޓީގެ މެންބަރުންފިޔަވައި ދެން ރިސޯޓެއް އަމިއްލަކުރެވޭނީ ބިދޭސީ މަހުޖަނުންނަށް، މަޓީގެ މެންބަރުންނަކީ ވަރަށް ހުދުމުހުތާރުބައެއް، އެމީހުންގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ކުރިނައަރަނީ، އަދި އެމީހުންގެ ސަބަބުން ގެސްޓްހައުސްތަށްވެސް ކުރިނައަރަނީ އަދި ސަރުކާރުން ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ފުރުސަތު ނުދެނީ، އަދި އެމީހުންގެ ސަބަބުން ބެންކުތަކުން އާންމު އާދައިގެ ބަޔަކަށް ޓޫރިޒަމްގެ ދާއިރާއިން ލޯނުނުލިބެނީ، މަޓީއަކީ މިއަދާހަމައަށް ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ ސިނާއަތާބެހޭގޮތުން ފައިސާހަރަދުކޮށްގެން އެންމެ ދިރާސާއެއްވެސްކުރި ތަނެއްނޫން، އަދި ރާއްޖެ މާކެޓްކުރުމަށްވެސް އެއްވެސް އެހީތެރިކަމެއްދޭބައެއްނޫން، އެމީހުން ވިސްނަނީ އެންމެކަމަކަށް އެއީ އެމީހުންގެ ލީސް އެގްރީމެންޓް އެމީހުންގެ އުމުރުދުވަހަށް ބޭއްވޭތޯ، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރުން އައިސް ރަށްތަށް ވިއްކާލާފައި މުޅި އިންޑަސްޓްރީ ހަލާކުކޮށްލަމުން ގެންދާއިރު އެމީހުންތިބެނީ ކުޅިބަލަން

The name is already taken The name is available. Register?

އަލީ

13 February 2017

"މިދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުގައި އެންމެ ކަންބޮޑުވާ އެއް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފައި ވަނީ ރިސޯޓްތަކުން އެހެން ފަރާތްތަކަށް ބޭރު ފައިސާ ނުވިއްކޭ ގޮތަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ބޭރު ފައިސާގެ ގަވައިދު އިސްލާހުކުރަން ނިންމުމުންނެވެ." މިހެން ހެދުމުން އެހެން ރައްރަށައް ދާންބޭނުންވާ ފަތުރުވެރިންނައް ދަތިވާނެ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނުވިސްނުނު އެއީ މިއުސޫލުގަ ނެތް ދިވެހި ފައިސާ ނުވިއްކޭނެ ވާހަކައެއް ފަތުރުވެރިން އެހެން ރަށަކައްދާނަމަ ބޭނުންވާނީ ދިވެހި ފައިސާ ޑޮލަރެއްނޫން. މިހެން ހަދައިފިނަމަ ހަމައެކަނި ވާނެގޮތަކީ މަހުޖަނުން އަތުގަ އޮތް ޑޮލަރު ކޮންޓުރޯލްކުރުމުގެ ބާރު ކެނޑިގެންދާނީ ހީވަނީ އެކަމާ އެމީހުންހިތްހަމަ ނުޖެހެނީހެން އަދި އެމީހުންގެ ނުފޫޒު ކުޑަވެދާނެ ކަމެއްވާން ބޭނުންނުވަނީހެން.

The name is already taken The name is available. Register?

ފާތުމަހޮއްކޮ

13 February 2017

މަޓީ ގެ ހަރަކާތްތައް ކުރީގައި ޢާއްމުކުރަނީ، ޗެއަރމަން އޭރު ހުންނެވީ ސަރުކާރުގައި ނޫންކަމަށްވާތީއެވެ. މަޓީގެ މެމްބަރު އެ ވިދާޅުވީ ރަގަޅަށެވެ. ނަޒީރު އެ ވިދާޅުވާ "ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް" ހިމެނޭނީ "ހިމޭނުން" ތިބުމުގެތެރޭގައެވަ. މި ފެންނަނީ ރާއްޖޭގެ މިއަދުގެ ޙާލަތެވެ. ކަނޑު، ފަޅު، ވިލު، ހިލޭ ބަހާ ދުވަސް ވަރެވެ. ކޮންމެ ހަސަނެއް ހުސޭނެއްގެ އަތުގައިވެސް މިތަންތަން ހުންނާނެއެވެ. އެއް އަތޮޅުން ޖުމްލަ 8 ރަށާއި ފަޅު ޗެއާރމަން ގެ "ސްޓާފުން"ގެ ނަމުގައި މިހާރުވެސް "ދެއްވާފައި" އެބަހުއްޓެވެ. މާރކެޓް ގެ އަގަށްވާނެގޮތް "ކުރިން" އެންމެ މޮޅަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާ މަޓީގެ ބޯރޑް މިހާރު އެވަނީ އަޑު ކަނޑުވާފައެވެ. ފާދިއްޕޮޅު (ޅ. އަތޮޅު) އެއީ މިހާރު "ޗ. އަތޮޅެވެ. ހުރިހާ ރަށެއް އެއީ ޗަމްޕާގެއެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ބައި ޤަރުނަށެވެ. ކުދި ރިސޯޓުތަކުގެ ވެރިންނާއި، ގެސްޓްހައުސްތަކުގެ ވެރިންނާއި، ސަފާރީތަކުގެ ވެރިންނަށް މަޓީ ގެ ތެރެއިން ޖާގަލިބިއްޖެނަމަ ވަރަށް ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތަކާއި، މިހާރުގެ އިގްތިޞާދީ އަސްލު ޙާލަތަށް އަލިއަޅުވައިގެން ކަންކަމަށް ބަދަލުތައް ގެނެވޭނެކަމަށް ފެނެއެވެ. މިހާރު ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ލަފަޔާއި އެއްކޮށެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އަޅުމީހާ

13 February 2017

ވަރަށްސާފުކޮށް މިބުނަނީ ދިވެހިންނަށް ޓުއަރިޒަމުން ލިބެންޖެހޭ ހަގީގީ ފައިދާ އެއްމެ އެކަށޭނެގޮތަކަށް ނުލިބެނީ މިމަޓީއާ ހެދި. ކޮންމެ ސަރުކާރެއް އޮތަސް މިމީހުން ބޭނުންވާގޮތަކަށްނޫނީ އިންޑަސްޓްރީގެ ކަމެއް ނުނިމޭނެ. ރިޒޯޓްތަކުގަ ހުރިހާ މަތީމަގާމުތަކެއްގަ ބޭރުމީހުން. އެވެސް ސީދާ މިމީހުން އަޑީގަ އޮވެގެން ކުރުވާކަމެއް. ތިމަޓީގެ އިސްކޮށް ތިތިބީ ރާއްޖޭގަ ޓުއަރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގެ ނަގާކިޔާ ދިވެހި ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިން. ގާނޫނެއްގަ އޮވެޔޯ ރާއްޖޭގަ ރިޒޯޓެއްގަ އެޗްއާރު މެނޭޖަރަކަށް ހުންނަން ޖެހޭނީ ދިވެއްސެކޭ. ދެން މިމީހުން ފެއްޓި ކުޅިވަރަކީ އެޗްއާރު މޭނޭޖަރުގަ މައްޗަށް އެސިސްޓެންޓް އެޗްއާރު ޑައިރެކްޓަރާ އެޗްއާރު ޑައިރެކްޓަރއޭ ކިޔާފަ މަގާމު ހަދާފަ ބޭރުމީހުން ގެނެސް މޮހޮނަށް އޮޑިދިންހެން ދިވެއްސަކު އެޗްއާރު މެނޭޖަރަކަށް ބަހައްޓަނީ. ދިވެހިރާއްޖޭގަ %80 ދިވެހި ޒުވާނުން ތިބީ ރިޒޯޓްތަކުގަ ބޭރުމީހުންގެ ގޮތުގަ އަޅުންގެ ގޮތުގަ.

The name is already taken The name is available. Register?

ސިޗުއޭޝަން

13 February 2017

މަޓީން މާ ބޮޑު މަަސައްކަތެއް ނުކުރޭ ރިސޯރޓް ތަކުގައި މެދު ފަންތިއާއި އަދި މަތީ ފަންތީގެ ވަޒީފާ ތަކަށް ދިވެހިން އަހްލު ވެރި ކުުރުވަން ދިވެހިން ތަމްރީން ކުރަން ވެސް. އެމެންނަށް އިނގޭ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ އަށް މިކަން ނުވާނެ ކަން ވެސް. އެކަމަކު ވެސް އެމެން އެކަން މީންސް ހުރި ގޮތެއްގައި ކުރަން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރެއެވެ. އެހެންނަމަ މަޓީގެ ބޮޑުންނަށް ހުޅުމާލޭން ބިމެއް ނަގައިގެން އެތަނުގައި ސިންގަޕޯރގެ ޕޮލިޓެކްނިކް އާއި ގުޅިގެން އެކަން ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ރިސޯރޓްސް ތަކުގެ ޕްރޮޖެކްޓްސް މަސައްކަތް ދިވެހިންނަށް ދިނުމަށް ޓަކައި އެކަމާއި ބެހޭ ކޮންޓްރެކްޓް ކޮންޑިޝަންސް ތައް ހަދާ އެކަމަށް ކޮލިފައިޑް ކޮންޓްރެކްޓަރުންގެ ލިސްޓެއް ހަދާ އަދި ކޮންޓްރެކްޓަރުން ވެސް އެމީހުންގެ ޑިސިޕްލިން އޮފް ވާރކްސް އެން ކޮންޓްރެކްޓް މެނޭޖް ކުރާނެ ގޮތް ދަސް ކޮށް ދިނުމަށް ޓަކައި އެކަމަށް ވެސް އެއްވެސް ބާރެއް އަޅާފައި ނެތެވެ. ލަންކާގެ ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް މުޅި ރިސޯރޓް އެބަދޭ ހަދަން. މީ ދެން ވަރަށް ބޮޑަށް ދިވެހިން ޑިގްރޭޑް ނޫންތޭ މިވަނީ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454