އުމުރުން 115 އަހަރުގެ ދިވެއްސެއް، އާއިލާގައި 100އަށް ވުރެ ގިނަ ކުދިން!

އެންމެ ކުރީގެ ހަނދާނަކީ ކޮބައިތޯ ސުވާލު ކުރުމުން އޭނާ ފެށީ މީގެ 100 އަހަރު ކުރީގެ ވާހަކައަކުންނެވެ. ރާއްޖޭގައި ރަސްކަން ކުރެއްވި ޝަމްސުއްދީން 3ގެ ވެރިކަމާއި އޭރު މާލެ އޮތް ގޮތާއި އޭނާ މާލޭގައި ދުވަސްތައް ހޭދަކުރި ގޮތެވެ. އޭރު އޭނާއަށް ވާނީ ގާތްގަނޑަކަށް 15 ވަރަކަށް އަހަރު ކަމަށް ވެ އެވެ.


ށ. ފޯކައިދުއަށް އުފަން އަލީ އާދަމް ނުވަތަ އެ ރަށު ބަހުން ނަމަ ޑިސްކޯ އަލިބެ ބުނާ ގޮތުން މިހާރު އޭނާއަށް 115 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެދާނެ އެވެ. އެހެން ކަމަށް ވާ ނަމަ މިއީީ ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ދިރިހުރި އެންމެ ގިނަ ދުވަސް ވީ ދިވެއްސެވެ. އެކަމަކު އެ އުމުރުގެ މީހަކާ ބަލާފައި އަލިބެގެ ސިއްހަތު ވަރަށް ރަނގަޅެވެ. އަމިއްލައަށް ހިނގާބިނގާވެ އުޅެ އެވެ. ދަރިންގެ ގޭގެއަށް ގޮސް ކައިބޮއެ ހަދަ އެވެ.

އަލިބެ ބުނިގޮތުގައި އޭނާ އެންމެ ފުރަތަމަ ކައިވެންޏެއް ކުރީ އުމުރުން ވިއްސަކަށް އަހަރުގަ އެވެ. އެ ކައިވެންޏަށް ޖުމްލަ އަށް ކުދިން ލިބުނެވެ. އޭގެ ފަހުން އިތުރު ދެ ކައިވެންޏެއް ކުރި ނަމަވެސް ދަރިއެއް ނުލިބެ އެވެ. އެންމެ ފަހުން އިން އަނބިމީހާ މަރުވިތާ ވެސް މިހާރު ބައި ގަރުނު ވެދާނެ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އަލިބެ: އޭނާގެ އެންމެ ކުރީގެ ހަނދާނަކީ ޝަމްސުއްދީންގެ ވެރިކަން-- ފޮޓޯ: ތަލްއަތު މުހައްމަދު

ދޮށީ ދެ ކުދިން ޅަފަހަތުގައި މަރުވި ނަމަވެސް ދުނިޔޭގައި ތިބި ހަ ކުދިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ދޮށީ ދަރިފުޅު ސިއްތީގެ އުމުރުން މިހާރު 80 އަހަރު ވެއްޖެ އެވެ. ހަ ދަރީންގެ ފަރާތުން، އަލިބެއަށް ކާފަ، މުނިކާފަ އަދި ހޫރުކާފަ ކިޔާ ކުދިން ވެސް ވަނީ ލިބިފި އެވެ. އެ ހުރިހާ ކުދިން އެއްކޮށްލައިގެން 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިން އަލިބެގެ އާއިލާގައި އެބަ ތިއްބެވެ.

"ވަރަށް އުފާވޭ އެހާ ގިނަ ދަރިންތަކެއް ތިބީމައި. އެ ކުދިން ފެންނާތީ،" ފޯނުން "މިހާރު"އާ ވާހަކަ ދައްކަމުން އަލިބެ ބުންޏެވެ.

އަލިބެ އަކީ އުމުރާ އަޅާބަލާއިރު ހަރަކާތްތެރި މީހެކެވެ. ހޮޓަލަށް ގޮސްގެން ވެސް ސައިބޮއެ ހަދަ އެވެ. އުމުރުން ދުވަސް ވީ މީހުންނަށް ސަރުކާރުން ދޭ ފައިސާ ވެސް ބަލައި ދަނީ އަލިބެ އަމިއްލައަށެވެ.

"އެއީ ކާފަ އަމިއްލައަށް ބޭނުން ވެގެން ކުރާ ކަންތައްތައް. [ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ގޮސް] ކިޔޫގައި ޖެހިގެން އެލަވަންސް ފައިސާ ހޯދާނީ ވެސް. ހޮޓަލަށް ގޮސް ސައިބޯލައިގެން އަމިއްލައަށް ބިލް ދައްކާ ހަދާނީ ވެސް،" އަލިބެއަށް ކާފަ ކިޔާ، އިބްރާހިމް ރަޝީދު، 54، ބުންޏެވެ.

އަލިބެގެ އަމިއްލަ ވާހަކަތަކުން އެންމެ އެންމެ ބޮޑު ޝައުގުވެރިކަމެއް އުފެދުނީ އޭރުގެ މީހުން މުއާމަލާތު ކުރާ ގޮތެވެ.

އޭނާ ބުނިގޮތުގައި އޭރު ރަށްފުށުގައި ރައިވަރުން، އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކާ މުއާމަލާތްކުރުން އާންމެވެ. ރާއަރަން ރުކަށް އަރަން ދަމުން އެކަން ވެސް އަނބިމީހާއަށް އަންގާލާނީ ރައިވަރަކުންނެވެ. އަނބިމީހާ ވެސް އެއަށް ޖަވާބު ދޭނީ ހަމަ ރައިވަރަކުންނެވެ.

އަލިބެގެ ދޮށީ އަންހެން ދަރި ސިއްތި ހޮޅުއައްޓެއްގައި އިށީދެގެން: އަލިބެގެ ހަ ދަރިން ވެސް ދުނިޔޭގައި އެބަ ތިބި-- ފޮޓޯ: ތަލްއަތު މުހައްމަދު

އަލިބެ ބުނިގޮތުގައި ހެނދުނު ރުކަށް އަރަން ގޮސް، އެކަކު އަނެކަކާ ރައިވަރުން ވާހަކަ ދައްކަން މެންދުރުވާންދެން ރުކުގައި ތިބެ އެވެ.

އަލިބެ އަކީ ވަރަށް ބޮޑު މަސައްކަތްތެރިއެކެވެ. ހަ ދަރިން ބޮޑުކުރީ ރުއް އަރައިގެންނާއި މަސްވެރިކަމުން ލިބޭ އެއްޗަކުންނެވެ. އޭރުގެ ރިޔަލު ދޯނިފަހަރުގައި މާލެއަށް ދަތުރުކޮށް، ތަކެތި ވިއްކާ ހެދި އެވެ.

"އޭރު އެންމެ ގިނައިން ގެންދާނީ ގޭގެ އިންވަކި ކުރުމަށް (ވަށާފާރު) ހެދުމަށް، ފަންތޮށި ކަހަލަ އެއްޗެހި. ސާދަ ރިޔަނުގެ މަސް ދޯންޏެއްގައި ދެ ދުވަހުން ރިޔަލުގައި މާލެއަށް ދަތުރުކުރެވޭ،" އަލިބެ ބުންޏެވެ.

އެ ދަތުރުތަކުގައި މާލެ ފައިބައި ހުންނައިރު، އޭނާ އެންމެ ކުރާހިތްވާ ކަމަކީ ޝަމްސުއްދީން ރަސްގެފާނުގެ ފެނޭތޯ އުޅުމެވެ. ކޮންމެ ހުކުރުދުވަހަކު، އެ މަނިކުފާނު ހުކުރަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު އެ މަންޒަރު ބަލަން، ގިނަ ބަޔަކު އެއްވެ އެވެ. ހާއްސަކޮށް، އެކި ބޭނުންތަކުގައި މާލެ ގޮސް ތިބޭ ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

"ހުކުރަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު މުޅި މަގުމަތި އޮންނާނީ ވަރަށް ރީތިކޮށްލާފައި. މަގުގެ ދެ ފަރާތުގައި ހުންނާނީ ދިދަ އެލުވާފައި. ސިފައިން ވެސް ތިބޭނެ. އެއީ ވެސް އަހަރުމެންނަށް ދެން ފާޑެއްގެ ކުޅިވަރަކަށް ވެފައި އޮންނަނީ،" އެންމެ ކުރީގެ ހަނދާންތައް އަލިބެ ކިޔައިދިނެވެ.

އަލިބެ ބުނިގޮތުގައި ޝަމްސުއްދީންގެ ވެރިކަމުގައި ދިވެހިން ވަރަށް ތިޔާގި އެވެ. ކެއުންބުއިމުގައި ވެސް ރަށްރަށުގެ މީހުންނަށް ދައްޗެއް ކުރިމައްޗެއް ނުވެ އެވެ. އެހެންވެ، އޭނާ އެއީ އުފާވެރި ދުވަސްތަކެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާގެ ހަނދާނުގައިވެ އެވެ.

މިހާރު ވެސް އަލިބެ ދިރިއުޅެނީ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހިގެންނެވެ. އަނބިމީހާ ދުނިޔޭގައި ނެތަސް ދަރިންގެ އަޅާލުން އޭނާއަށް ލިބެ އެވެ. ގޭގައި އޮވެގެން ދުވަސްތައް ހޭދަކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނުވެ އެވެ. އެއަށް ވުރެ އޭނާގެ ހަރަކާތްތެރިކަން ބޮޑެވެ.