ހޯރަ އިއްބެ ދޫކުރުން: ޖިންސީ އަނިޔާ އާދައިގެ ކަމަކަށް ވީ ބާ؟

އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ހޯރަ އިއްބެ)ގެ އަދަބު ލުއިކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ނިންމެވި ނިންމެވުމާ އެކު އޭނާ މިނިވަންވެގެންދާތީ ރުޅިވެރިކަން ފާޅުކުރަމުންދާ އެންމެންގެ ވެސް އޮތީ އެއް ކަންބޮޑުވުމެކެވެ؛ ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކާ ގުޅިފައިވާ އެންމެ ސީރިއަސް މައްސަލައިގެ ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކަށް ލުއިދިނުމަކީ އެކަން އާދައިގެ ކަމަކަށް ހެދުމެވެ.


ސަތާރަ އަހަރުގެ ކުއްޖަކާ ބަދުއަޚުލާގީ އަމަލު ހިންގިކަން ސާބިތުވެ 2013 ގައި 10 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާފައިވާ އިއްބެ ފަހުން އެ ކުއްޖާއާ ކައިވެނިކޮށް ދަރިއަކު ލިބިފައި ހުއްޓަސް، ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ ކުށުން އޭނާ ބަރީއަވާނެ ގޮތެއް ނޯންނާނެކަން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ފާހަގަކުރަމުންނެވެ.

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ވެސް މައާފްކޮށްދެވޭ ކުށަކަށް ނުވާ އިރު، ރައީސް އޮފީހުން ބުނާ ގޮތުގައި، އިއްބެގެ އަދަބު ލުއިކޮށްދޭން 2016ގައި ކްލިމެންސީ ބޯޑުން ލަފާ ދީފައި އޮތީމާ، އަދަބު ލުއިކޮށްދެއްވަން ރައީސަށް އޮންނަ ބާރުގެ ދަށުން އެ ގޮތަށް އަމަލުކުރެއްވީ އެވެ. އެ ހުކުމުން ތިން ދުވަސް ފިޔަވައި އެހެން ދުވަސްތައް މައާފްކުރައްވަން ރައީސް އިބޫ ހޯމަދުވަހު ނިންމެވި އިރު، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ނިންމަވާފައި އޮތީ ކްލިމެންސީ ބޯޑުގެ ލަފަޔަށް އަމަލު ނުކުރައްވާށެވެ. އިއްބެ އަށް އެކަން އަންގައި ރައީސް އޮފީހުން 2016ގައި ފޮނުވި ސިޓީން އެނގޭ ގޮތުގައި އެ ބޯޑުގެ ލަފަޔަކީ ހުކުމުން ތިން މަސް ދުވަސް ބޭއްވުމަށް ފަހު ބާކީ އޮތް މުއްދަތު ޝަރުތާ އެކު ލުއިކޮށްދިނުމެވެ. އެކަމަކު ރައީސް އިބޫގެ ނިންމެވުމާ އެކު، ބެލެވޭ ގޮތުގައި، އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީއަކަށް ހުރި އެ ޕާޓީގެ އެކްޓިވިސްޓް އިއްބެ މާދަމާ މިނިވަންވާނެ އެވެ.

ހޯރަ އިއްބެ ކުރިން އެމްޑީޕީގެ ޕޯޑިއަމެއްގައި ވާހަކަދައްކަނީ

ހުކުމުގައި ހަތަރު އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ބާކީ އޮއްވާ އޭނާ މިނިވަންވާ ގޮތަށް އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމާ ގުޅިގެން ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަނީ އަމާޒުވެފަ އެވެ. އެކަން ކުށްވެރިކޮށް ވާހަކަދައްކާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ގާނޫނީ ވަކީލުންނާއި ސޯޝަލް ވޯކަރުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ. އަދި އިއްބެ ދޫނުކުރަން ރައީސަށް ގޮވާލާ އޮންލައިން ޕެޓިޝަނެއްގައި މީހުން އަންނަނީ ސޮއި ވެސް ކުރަމުންނެވެ.

އާވާޒް.ކޮމްގައި ހުޅުވާލާފައިވާ އެ ޕެޓިޝަނުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ޖަލުގައި ހުރެފައި ގޭބަންދަށް އިއްބެ ބަދަލުކޮށް، އޭނާގެ ފަރާތުން އަނިޔާ ލިބުނު އަންހެންކުއްޖާއާ ކައިވެނިކުރަން ދައުލަތުން ފުރުސަތު ދިނުމުގެ އިތުރުން އެންމެ ފަހުން އޭނާ މިނިވަން ވެސް ކުރީ އެވެ. އެއީ ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތަކާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ މުއާހަދާތަކަށް ބަލާ އިރު ވެސް ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ.

"މިއީ މިފަދައިން އަނިޔާ ލިބޭ ކުދިންނަށް ރައްކާތެރިކަން ލިބިދޭ ގާނޫނީ ނިޒާމާ ޚިލާފު، މިފަދަ ކުށްތައް ކުރަން މަގުފަހިކުރާ އަދި މިފަދަ ކުށްވެރިންގެ ކުށްތަކަށް ހިތްވަރު ދިނުން ކަމަށް ބުނެވެން އޮތް ނިންމުމެއް،" ޕެޓިޝަނުގައި ލިޔެފައިވެ އެވެ.

ގާނޫނީ ވަކީލެއް ކަމަށްވާ ހަމްޒާ ލަތީފު ޓްވިޓާގައި ޝުއޫރު ފާޅުކުރަމުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އުމުރު ހަމަނުވާ ކުޑަކުދިންނާ ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގައިގެން ނުވާނެ ފަދައިން، އެފަދަ މީހުންނަށް ދައުލަތުން ލުއި ދީގެން ވެސް ނުވާނެ އެވެ. އެ ކުށް ކުރާ މީހާގެ ޝިކާރައަކަށް ހަދާ ކުއްޖާއާ ކައިވެނިކުރަން ކޯޓުން އޭނާ އަށް ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި އޭނާގެ އަދަބު ލުއިކޮށްދޭން ކްލިމެންސީ ބޯޑުން ލަފާ ދީގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޭނާގެ އަދަބު ލުއިކޮށްދެއްވައިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ވެސް ހަމްޒާ ބުނެފައިވެ އެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކުރާ ގޮތުގައި އުމުރުން 45 އަހަރުގައި އިއްބެ، ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅުނު ކުއްޖެއް ކަމަށް ބުނެ 17 އަހަރުގެ އަންހެންކުއްޖާއާ އެކު ބަދުއަޚުލާގީ އަމަލު ހިންގުމަށް ފަހު އޭނާއާ ކައިވެނި ކުރިޔަސް، އޭނާ އަށް ވުރެ އުމުރުން މާ ހަގު ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަން އޮތީ ސާބިތުވެފަ އެވެ. އަދި މިއީ ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ އަނިޔާކުރާ މީހުންގެ ފަރާތުން ފެންނަ "ގްރޫމިން" ނުވަތަ މަޑުމަޑުން ކުއްޖާގެ ހިތް ލަންބުވަމުން ގޮސް ޖިންސީ ގުޅުމަށް ތައްޔާރުކުރުން ކަމަށް ބެލެވޭ މައްސަލައެއް ކަމަށް އެފަދަ ބައެއް މީހުން ދެކެ އެވެ.

ޖިންސީ ފުރައްސާރައާ ދެކޮޅަށް "މިވެރިން ކޮބާ"ގެ ނަމުގައި ހިންގާ ހަރަކާތުން ފާހަގަކުރާ ގޮތުގައި އިއްބެ އަށް ލުއި ދިނުމަކީ ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ އަނިޔާކުރުމާއި އަންހެނުންނަށް އަނިޔާކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ސަރުކާރުން ސީރިއަސްކޮށް ނަގާކަމުގެ އިތުބާރު ގެއްލޭނެ ކަމެކެވެ.

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންގެ އަދަބު ލުއިކޮށްދެވޭ ގޮތަށް އޮތުމަކީ ވެސް މައްސަލައެއްކަން ބައެއް މީހުން ފާހަގަކުރެ އެވެ. އެއީ ގާނޫނީ ލޯވަޅެއް ކަމަށާއި އެކަން އިސްލާހުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ބުނެ ގާނޫނީ ދާއިރާގެ ބައެއް މީހުން އަންނަނީ ވާހަކަދައްކަމުންނެވެ.