ހޯރަ އިއްބެ މިނިވަން ކުރަން ނިންމައިފި

ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކާއެކު ބަދައަހުލާގީ އަމަލު ހިންގިކަން ސާބިތުވެ 10 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާފައިވާ، އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ހޯރަ އިއްބެ)ގެ އަދަބު ލުއިކޮށްދީ މިނިވަން ކުރުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ނިންމަވައިފި އެވެ.


ރައީސްގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހީމް ހޫދު ވިދާޅުވީ ހޯރަ އިއްބެގެ އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމަށް ރައީސް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތަށް ނިންމެވީ 2016 ވަނަ އަހަރު އޭނާ ގެއަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ކްލެމެންސީ ބޯޑުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް ރިއާޔަތްކޮށް ކަމަށް ވެސް ހޫދު ވިދާޅުވި އެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ މިނިވަން ކުރާނެ ސީދާ ދުވަހެއް އޭނާ ވިދާޅެއް ނުވެ އެވެ.

އެ ކުށް ސާބިތުވެ އޭނާ 10 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމް ކޮށްފައި ވަނީ ޖެނުއަރީ 12، 2013 ގަ އެވެ. އޭނާގެ ހުކުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ ޖެނުއަރީ 8، 2023 ގަ އެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މި ބުރާސްފަތި ދުވަހު އޭނާ މިނިވަންވާނެ އެވެ. ރައީސް އިއްޔެ ނިންމަވާފައި ވަނީ ހޯރަ އިއްބެ އަށް އިއްވާފައިވާ ޖަލު ހުކުމުން ތިން ދުވަސް ފިޔަވައި އެހެން ދުވަސްތައް މާފުކޮށްދެއްވުމަށެވެ.

އެގޮތަށް އަދަބު ލުއިކޮށްދީފައި އެވަނީ ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ ކުށަކީ ރައީސަށް ވެސް މާފް ނުދެއްވޭ ކުށަކަށް ވާތީ އެވެ. ނަމަވެސް މާފް ދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އެފަދަ ކުށްތަކުގެ އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ބާރު ރައީސަށް ލިބިގެންވެ އެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގެ އަންޑަ ސެކެރެޓަރީކަން ކުރެއްވި ހޯރަ އިއްބެ 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުގައި ހައްޔަރު ކުރީ 17 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކާ އެކު ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގަނިކޮށް ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އެ ގެއަށް ވަދެ އެވެ. އޭނާ ފަހުން ވަނީ އެ އަންހެން ކުއްޖާއާ ކައިވެނިކޮށްފަ އެވެ. އެ ކައިވެންޏަށް ދަރިއަކު ވެސް ހުރެ އެވެ.