މުޅި ކޯހުން އެއްވަނަ، އެކަމަކު ވަޒީފާއެއް ނެތް!

ގާނޫނީ ވަކީލް ކަމުގެ ދާއިރާއިން ޑިގްރީ ހާސިލް ކުރީ މުޅި ކޯހުން އެއް ވަނަ ހޯދައިގެންނެވެ. އެ ހިސާބުން އޭނާ އަމަލީ މައިދާނަށް ކުރިމަތިލީ ރަނގަޅު ވަޒީފާއަކާއި ރަނގަޅު އާމްދަނީއެއް ލިބޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދާ އެކު އެވެ. ނަމަވެސް ކަންދިމާވި ގޮތް ވަރަށް ތަފާތެވެ. ވަޒީފާއެއް ހޯދަން އުޅޭތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ވީއިރު އަދިވެސް ވަޒީފާއެއް ނުލިބެ އެވެ. ޖުމްލަ 19 އިންޓަވިއުއަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.


"ޕީޖީ [ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް] އަށް ވެސް ދިޔައިން ފަސް ފަހަރަށް. އޭޖީ [އެޓާނީ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް] ދެ ފަހަރު ދިޔައިން. މުޅިން ވެސް ދެވަނަ އިންޓަވިއުއިން ކަޓަނީ،" ނަން ހާމަނުކުރަން އެދި ވާހަކަ ދެއްކި ޒުވާން ވަކީލް ބުންޏެވެ.

އޭނާ ބުނިގޮތުގައި ވަޒީފާ ނުލިބޭ ސަބަބު ހޯދަން އެތައް ގޮތަށް މަސައްކަތް ކޮށްގެން ވެސް އެކަން ކާމިޔާބެއް ނުވި އެވެ. މުޅިން ވެސް ލިބޭ ޖަވާބަކީ އިންޓަވިއު ޕެނަލަށް ފެންނަ މީހަކު ނަގާފައިވާ ކަމެވެ. މިހާތަނަށް ކުރި އެތައް ތަޖުރިބާއިން އޭނާއަށް ގަބޫލުކުރެވެނީ ވަޒީފާތަކަށް އިއުލާން ކުރަނީ ވަކި މީހަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކަމެވެ.

"އެހެން މީހުންނަށް 40 އަށް ވުރެ ދަށްކޮށް މާކްސް ދީފައި އެކަކަށް އެބަ ހުރޭ 95،97،96 މާކްސް ދީފައި، އެ ހިސާބުން އެނގޭ ޕްލޭން ކޮށްފައި ވަކި މީހަކަށް ވަޒީފާ ދޭން ކުރާ ކަމެއްކަން މިއީ،" އެ ޒުވާނާ ބުންޏެވެ.

ކުރީގެ ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ޔޫތު ޗެލެންޖް: ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާ ނުލިބޭ މައްސަލަ ބޮޑު --ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ޒަވާޖީ ހަޔާތެއް ފަށައިގެން އުޅޭ އަދި ކުއްޖަކު ވެސް ހުންނަ ވަކީލް ތައުލީމް ހާސިލްކުރީ ސަރުކާރުން ދޭ ސްޓޫޑެންޓް ލޯން ނަގައިގެންނެވެ. ހަ މަސް ފަހުން އެ ލޯނަށް ކޮންމެ މަހަކު 2،000ރ. ދައްކަން ޖެހޭއިރު ވަޒީފާއެއް ނުލިބުމަކީ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކަށް ވަނީ ވެފަ އެވެ.

މިއީ އެތައް ޒުވާނުންނެއްގެ ހާލެވެ. ރާއްޖެ އާއި ބޭރުން ތައުލީމު ހާސިލްކޮށްގެން އަހަރަކު އެތައް ހާސް މީހުން ރާއްޖެ އަންނައިރު އެމީހުންނަށް ބޭނުންވާ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ރާއްޖެއަކު ނެތެވެ. ޕައިލެޓުން ފެށިގެން ވިޔަފާރި އާއި ސިއްހީ ދާއިރާގެ އިތުރުން އެހެން ފަންނުތަނުން މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކޮށްފައިވާ އެތައް ޒުވާނުންނެއް ތިބީ އެގޮތަށް ވަޒީފާއެއް ނެތިފަ އެވެ.

އެއް ސަބަބަކީ ޓެކްނިކަލް ގިނަ ވަޒީފާތަކުގައި ބިދޭސީން މާ ގިނަވުމެވެ. ދެން އޮތީ ސިޔާސީ ނުފޫޒުގެ ސަބަބުން ތައުލީމީ މީހުންގެ ބަދަލުގައި، ދަށް ފެންވަރުގެ މީހުންނަށް ވަޒީފާ ލިބުމެވެ.

އިއުލާންކުރާ ކޮންމެ ވަޒީފާއަކަށް މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި ސިޔާސީ އެކި މީހުން ލިސްޓް ފޮނުވުން އަދިވެސް ނިމުމަކަށް ނާދެ އެވެ. އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ތައުލީމީ ބައެއް ޒުވާނުން ތިބީ ބާކީވެފަ އެވެ. އެ މީހުން ވެސް ވަޒީފާއެއް ބޭނުން ނަމަ ފަސޭހަ ގޮތަކީ ކޮންމެވެސް ސިޔާސީ މީހަކަށް އާދޭސްކުރުމެވެ.

ރާއްޖޭގައި 2014 ގައި އޮތް ބޯހިމެނުމުގެ ހިސާބުތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި ތަފާތު ސަބަބުތަކާ ހުރެ މަސައްކަތެއް ނުކުރާ 17،000 މީހުން ރާއްޖޭގައި އުޅެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޒުވާނުންގެ އަދަދަކީ 2،550 އެވެ.

ޑިމާންޑާ އެއްވަރަށް ވަޒީފާ ނެތީ!

ލޭބާ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ (އެލްއާރުއޭ)ގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު އަލީ ޝަރީފް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ވަކި މީހަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ސިވިލް ސާވިސް ވަޒީފާތައް ދިނުމަކީ މިހާރު އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. މީހުން ހޮވުމުގައި ވަޒީފާ ދޭ ގޮތްތައް ވަނީ ވަރަށް ހަރުދަނާކޮށްފައި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ހޯދާފައިވާ ސެޓްފިކެޓާއި ތަޖުރިބާ ފަދަ ކަންކަމަށް ބަލާފައި ޕޮއިންޓް މިދެނީ. އެހެންވީމަ ވަކި މީހަކަށް ޓާގެޓްކޮށްގެން ވަޒީފާ ދިނުން ދަތިވާނެ މިހާރު،" އަލީ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައަކީ ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން އޮތް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތަކަށް ވުރެ ވަޒީފާ ބޭނުންވެފައިވާ މީހުން ގިނަވުމެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް އެތައް ޒުވާނުންނެއް ނުކުންނައިރު ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން އެވަރަށް ވަޒީފާ ނޫފެއްދޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް އޮތް ޑިމާންޑް ހައްލު ކުރެވެން އޮތް ހަމައެކަނި ގޮތަކީ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކާއި އިންޑަސްޓްރީތަކުން ވަޒީފާތައް އިތުރުކުރުމެވެ. އެކަން އެގޮތަށް އޮތްއިރު އެކަމަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ އެވެ. ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ އާއި އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކުގެ މެޖޯރިޓީ ވަޒީފާތަކުގައި ތިބީ ބިދޭސީންނެވެ.

ބިދޭސީންތަކެއް މަސައްކަތުގައި: ރާއްޖޭގެ ގިނަ ވަޒީފާތަކެއް ވަނީ ބިދޭސީންނަށް ދީފައި -- ފޮޓޯ: މިހާރު

އަލީ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ލޭބަރުންގެ ނަމުގައި ބިދޭސީން ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރިސޯޓްތަކެއްގެ ގިނަ ވަޒީފާތައް އެ މީހުންނަށް ދީފައިވެ އެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ދިވެހިންނަށް އެ ވަޒީފާތައް ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ވޯކް ޕާމިޓް ކާޑުގައި މި އިންނަނީ ލޭބަރު. އެކަމަކު މިހުންނަނީ ވޭޓަރެއްގެ ވަޒީފާގައި ކޮންމެވެސް ރިސޯޓެއްގައި. ނޫނީ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރަކަށް ވެސް ލާފާނެ ބިދޭސީއަކު. މިއީ އެ ސިސްޓަމް މިސްޔޫސް ކުރުން،" އަލީ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ އެކަން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން ބައެއް ކުންފުނިތަކަށް އިންޒާރު ދިނުމާ އެކު ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއަށް އެކަން ހުށަހަޅާފައި ކަމަށެވެ.

ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ ވައުދުތަކުގެ ތެރެގައި 95،000 ވަޒީފާ އުފެއްދުން ހިމެނެ އެވެ. އަދި ވަޒީފާ ނެތް ޒުވާނުންގެ ދަފުތަރެއް އެކުލަވާ ލުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރި އެވެ. ނަމަވެސް މާ އެދެވޭ ނަތީޖާއެއް ފެނިފައެއްނުވެ އެވެ. އެ ބުނި އަދަދަކަށް ވަޒީފާ އުފައްދަން އާ މަޝްރޫތަކެއް ފަށާފައެއް ވެސް ނުވެ އެވެ. އާ ވަޒީފާތައް އުފެއްދޭ ކަމަށް އެ ސަރުކާރުން ބެލީ، އަލަށް ހަދާ ރިސޯޓަކަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ އަދަދުންނެވެ. އެކަމަކު އެ ވަޒީފާތަކުގައި ދިވެހިންނެއް ނޫޅެ އެވެ.

ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާ ހޯދައިދިނުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ ވެސް ވައުދެކެވެ. ވަޒީފާ ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް މަހަކު 1،500-2،500ރ. އާ ދެމެދުގެ އިނާޔަތެއް ސަރުކާރުން ދޭން ޖެހޭ ގޮތަށް އެމްޑީޕީން ވަނީ ދެން އުފެދޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބިލެއް ހުށަހަޅަން ވެސް ނިންމައިފަ އެވެ. އަދި ޒުވާނުން ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމަށް ތަފާތު ޕްރޮގުރާމުތަކެއް ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ހިންގަން ވެސް ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

ވަޒީފާގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ގެންނަން ޖެހެ އެވެ. ކިޔަވައިގެން ތިބި ރަނގަޅު އެތައް ޒުވާނުންނެއް އެ ގެންދަނީ ވަޒީފާގެ ފަހަތުން ދުވަމުންނެވެ. އިންޓަވިއުތަކަށް ދިޔަ ނަމަވެސް ލިބެނީ މާޔޫސްވާ ކަހަލަ ނަތީޖާތަކެކެވެ.