ކާކުކަން ކަށަވަރުނުވާ ބިދޭސީންނާ ހަވާލުވާނީ ކާކު؟

ގަވައިދާ ހިލާފަށް ދިވެއްސަކު ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭކަން ސާބިތުކޮށްދޭށޭ، ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ އަވަށްޓެރި ގައުމެއްގެ ސަފީރަކު ވިދާޅުވާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ހެއްޔެވެ؟ ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ މައްސަލާގައި ސަފީރަކާ ބައްދަލުކުރެއްވި ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވީ އެއީ ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން އަނބުރާ ފޮނުވާލުމާ ބެހޭ ގޮތުން ކުރި މަޝްވަރާއެއްގައި ސަފީރަކު ކުރިމަތިކުރެއްވި ސުވާލެއް ކަމަށެވެ. މިއީ ވަރަށް ނުރައްކާ ވާހަކައެކެވެ.


ރާއްޖޭގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ހުރިހާ ބިދޭސީންނަކީ ނުވަތަ ގިނަ މީހުންނަކީ ދިވެހިންގެ ލާއިންސާނީ އަމަލުތަކުގެ ނަތީޖާ ކަމަށް ބަލަން ޖެހޭ ވަރަށް އެ ނުބައި އާދަ ވެސް އެބަ އޮތެވެ. ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހަކު ރާއްޖެ ގެނެވޭނީ ދިވެއްސަކު ޒިންމާވާ ގޮތަށް ނަމަވެސް ކޮންމެ ފަހަރަކު ކަން ހިނގަނީ އެހެންނެއް ނޫނެވެ. ޓޫރިސްޓު ވިސާގައި ރާއްޖެ އަށް އެތެރެވެގެންނާއި އެހެން ގޮތްގޮތުން އައިސްގެން ވެސް ރާއްޖޭގެ އޮޅުންބޮޅުން ބޮޑު ބިދޭސީ އާބާދީގެ ތެރެއަށް އަމިއްލަ އަށް ގެއްލި ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ފައިދާތައް ހޯދަން އުޅޭ ބިދޭސީން ބައިވަރެވެ.

"ބިދޭސީން އެބަ އުޅޭ ހަމަ ގަސްތުގައި ގަވައިދާ ހިލާފުވާ މީހުން ވެސް. ރާއްޖެ އަށް އެތެރެވެފައި ޕާސްޕޯޓާއި އެހެން ލިޔެކިޔުންތައް ފޮރުވައި އެ މީހުންގެ ހުރިހާ ކަމެއް އޮޅުވާލައި ގައުމު ވެސް ސިއްރުކުރާ މީހުން އުޅޭ. އޭރުން އެ މީހުން ޑީޕޯޓްކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނޯވޭ. ނުވަތަ އެއީ ކުރަން ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވަނީ،" ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންނާ ގުޅުން ހުރި އެކި ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅަކު، ނަން ނުޖަހާ ގޮތަށް، ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ އެތެރެވާ ބިދޭސީންގެ ފުރިހަމަ ބަޔޯމެޓްރިކްސް ޑޭޓާބޭސްއެއް ނެތް ކަމަށާއި އެހެންވެ، ލިޔެކިޔުން ނެތް ބިދޭސީން އެ މީހުންގެ މައުލޫމާތު އޮޅުވާލާ ނަމަ އެއީ ކޮން ގައުމެއްގެ ކާކުކަން އެނގޭނެ ގޮތެއް ނޯންނާނެ ފަހަރު ވެސް އަންނާނެ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީންތަކެއް: ބައެއް މީހުން ރާއްޖެ އެތެރެވެފައި ލިއެކިއުންތައް ނައްތާލާ

ގަސްތުގައި ލިޔެކިޔުންތައް ފޮރުވިޔަސް ނުވަތަ ވަޒީފާ ދޭނެ ކަމަށް ބުނެ އެ މީހަކު ރާއްޖެ ގެނައި މީހާ އެ ތަކެތި އަތުލި ނަމަވެސް ލިޔެކިޔުންތައް ނެތް މީހަކު، އެއީ އެވެނި މިވެނި މީހެކޭ ބުނާއިރަށް ގަބޫލެއް ވެސް ނުކުރެވޭނެ އެވެ. އަދި އަމުދުން ބަޔޯމެޓްރިކްސް މައުލޫމާތު ނެތް ނަމަ، ދެން ޖެހޭނީ އެއީ ކާކުކަން ދެނެގަންނަން ބޮޑު ތަހުގީގެއް ހިންގާށެވެ. މިފަދަ ހާލަތުގައި އެތައް ހާސް ބިދޭސީންނެއް އުޅޭއިރު މިއީ އެތައް ވަގުތެއް ހޭދަވާނެ ބޮޑު މަސައްކަތަކަށް ވާނެ އެވެ.

ވޯކް ވިސާގައި ރާއްޖެ އެތެރެވެފައިވާ 144،607 މީހުންގެ ތެރެއިން 63،000 މީހުން އުޅެނީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. މިއީ އަދި ހިސާބުތަކުން ފެންނަން ހުރި އަދަދެވެ. އެހެންވެ މިކަމުގެ ކޮޅެއް މެދެއް ހޯދުނު ކަމަކަށް ނުވި އެވެ. މިކަމުގެ ސުވާލެއް އިމިގްރޭޝަނާ ނުވަތަ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާއަކާ އިތުރަށް ކުރަން ނުޖެހޭ ވަރަށް ވަނީ އިތުބާރު ގެއްލިފަ އެވެ. ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ހޯދައި ފޮނުވާލުމުގެ މަސައްކަތޭ ބުނެ ދޭތެރެއަކުން އޮޕަރޭޝަނެއް ފެށުމާ އެކު އެކަން އޮންނަނީ ނިމިފަ އެވެ.

ބިދޭސީން އެބަ އުޅޭ ހަމަ ގަސްތުގައި ގަވައިދާ ހިލާފުވާ މީހުން ވެސް. ރާއްޖެ އަށް އެތެރެވެފައި ޕާސްޕޯޓާއި އެހެން ލިޔެކިޔުންތައް ފޮރުވައި އެ މީހުންގެ ހުރިހާ ކަމެއް އޮޅުވާލައި ގައުމު ވެސް ސިއްރުކުރާ މީހުން އުޅޭ. އޭރުން އެ މީހުން ޑީޕޯޓްކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނޯވޭ

ނަތީޖާއަކަށް ވާނީ އެ މީހުން މި ގައުމުގައި ހިތުހުރި ގޮތަކަށް އުޅެން ލިބޭ ފުރުސަތަކަށް ވުމެވެ. ބޮޑެތި ޖަރީމާތަކުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންނާއި އެކި ކަންކަމާ ގުޅިގެން އެ މީހުންގެ ގައުމުގެ އިދާރާތަކަށް ފިލައިގެން އުޅޭ އެތައް ބަޔަކު ރާއްޖޭގައި އެބަ އުޅެ އެވެ. ކުށް ކުރުމުގައި އެބަ ބައިވެރިވެ އެވެ. އެކަމަކު މިފަދަ ޖަރީމާތައް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް އަންނަ މީހުންނަށް ރާއްޖެ ވާނީ އަމާން ތަނަކަށެވެ.

މިހާރު ވެސް ބޮޑު ކުށެއް ކޮށްގެން ނޫން ގޮތަކަށް ބިދޭސީއަކަށް ކުށެއްގައި އަދަބު ލިބެނީ މަދު ފަހަރަކު އެވެ. މިސާލަކަށް ބަލާ ނަމަ، ޓްރެފިކް ގަވައިދާ ހިލާފްވާ ދިވެއްސަކަށް އެތައް ސަތޭކަ ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއެއް އަންނައިރު ހަމަ އެ ކުށުގައި ބިދޭސީއަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ބަލާއިރު އެއީ ކާކުކަން ނޭނގިގެން ދޫކޮށްލަން ވެސް އެބަ ޖެހެ އެވެ. ދޫނުކޮށްލާ ހާލަތެއްގައި އެ މީހަކު ގެންގޮސް ބަހައްޓާނެ ތަނެއްގެ މައްސަލަ ވެސް އެހާ ބޮޑެވެ. ބިދޭސީންގެ މައްސަލަތައް ކޯޓާ ހިސާބަށް ދަނީ، މީހުން މެރުމާއި ޖިންސީ ގޯނާ އާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ނުވަތަ ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ މައްސަލަތަކުގަ އެވެ. މިހެން ދިމާވާ މައިގަނޑު ސަބަބަކަށް ވަނީ ވެސް ބިދޭސީންގެ މައުލޫމާތު ސައްހަ ނުވުން ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ.

ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅުނު ބިދޭސީންތަކެއް ރަށަކުން ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންދަނީ

އަސްލު އޮޅުވާލައިގެން އުޅޭ މީހަކު ކުށެއް ކުރިޔަސް އެ މީހަކާ ދެކޮޅަށް ތަހުގީގެއް ހިންގާނީ، ޝަރީއަތެއް ކުރާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ޒިންމާކުރުވާނީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟ ވަޒީފާ އަށް ކަމަށް ބުނެ ރާއްޖެ އެތެރެކޮށްފައިވާ ބިދޭސީންނަށް ޒިންމާވާނެ ދިވެއްސަކު ހޯދޭ ކަމަކަށް ނުވެ އެވެ. މާނަ އަކީ ބިދޭސީންނާ ބެހޭ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ނެތުން ނުވަތަ އެކި ނުފޫޒުތަކާ ހެދި އެކަން ނުކުރެވުމެވެ. ކޮންމެ ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެން ކަމަށް ވިޔަސް ނަތީޖާ ނުރައްކަލެވެ.

އޭގެ ބުރަ އުފުލަން މި ޖެހެނީ ދައުލަތަށެވެ. ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ބައިތިއްބަން ތަންތަން ހަދައި އެ މީހުން އެ ތަންތަނުގައި ގެންގުޅެން އެބަ މަޖުބޫރުވެ އެވެ. އެ ތަންތަނަށް ގެންދާ އެތައް ބަޔަކީ ހަވާލުވާނެ މީހަކު ނެތް އަދި އެ މީހުންނާ ބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ވެސް ނެތް މީހުންނެވެ. އެހެންވެ އާޚިރުގައި އެއީ ބިދޭސީންގެ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕްތަކަށް ވެދާނޭ ވެސް ހީވެ އެވެ. އެއީ އެ މީހުން ފޮނުވާލެވޭނެ ގޮތެއް ނެތި، ހަވާލުވާނެ ބަޔަކު ނެތި އެހެން ތިބެން ޖެހިދާނެތީ އެވެ.

ސަފީރު ކުރިމަތިކުރެއްވި ސުވާލުގެ ފަހަތުގައި ހުރި ކަންކަމަށް ވިސްނާލުމުން، ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ އޮތް ނުރައްކާ ހާލަތު ވަޒަންކުރެވެ އެވެ. މީހެއްގެ އިހުމާލުން ވިޔަސް އަދި އެހެން ސަބަބަކާ ހުރެގެން ވިޔަސް ކާކުކަން ކަށަވަރުނުވާ ބަޔަކާ ހަވާލުވާނީ ކޮން ގައުމަކުން ހެއްޔެވެ؟ މިއީ ހަވާލުވާނެ ބަޔަކު ނެތް، ގައުމަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ބޮޑު އާބާދީއެއް އުފެދިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރެކެވެ. ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކުގައި ވެސް މިފަދަ މައްސަލަ އުފަންވެ ސަލާމަތް ނުވާ ހިސާބަށް ގޮސް ހުންނަނީ މިކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ.