ޕްރިންސިޕަލުން ބޮޑެތި އަމާޒުތަކެއްގައި

ބޮޑު ޗުއްޓީއަށް ފަހު ސްކޫލުތަކުގެ ކިޔެވުން މި ފެށީ އާ ހިތްވަރަކާ އެކުގަ އެވެ. އާ ކަންތައްތަކެއް ދަސްކޮށްދީ މުޖުތަމައުއަށް ރަނގަޅު ދަރިންތަކެއް ނެރުމުގެ ބުރަ ބޮޑު މަސްއޫލިއްޔަތާ އެކުގަ އެވެ. އެ ޒިންމާއާ އެކު، ސްކޫލުތަކުގެ ވެރިން ތިބީ ތައުލީމީ ދާއިރާއިން ހިތްހަމަޖެހޭ ފަދަ ބަދަލެއް ފެންނާނެ ކަމުގެ އުއްމީދުގަ އެވެ.


ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން ގްރޭޑު 10އާ ހަމައަށް ކިޔަވައިދެމުން އަންނަ ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް ނާސިހާ އިދުރީސް ވިދާޅުވީ މި އަހަރު އެ ސްކޫލުގައި، ހަގީގީ މާނައިގައި، އެއް ދަންފަޅިއަށް ކިޔަވައިދިނުން ބަދަލުކުރުމަކީ، 910 ދަރިވަރުން ކިޔަވަމުން އަންނަ ސްކޫލުން ފެންނާނެ ވަރަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ކަމަށެވެ.

ދަރިވަރުންނަށް އެންމެ ރަނގަޅަށް ތައުލީމް ފޯރުކޮށްދެވި، ލޯ މައްޗަށް ފެންނާނެ ގޮތަށް ހެޔޮ ބަދަލު އައުމަކީ އުއްމީދެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ވެސް ފޮތުގެ ތައުލީމުގެ އިތުރުން އަހަރު ތެރޭގައި މަދުވެގެން ކުޅިވަރު ދެ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވާން ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދެވޭނެ،" މީގެ 15 އަހަރު ކުރިން އުފެއްދި ސްކޫލުގެ މި އަހަރުގެ ސިޔާސަތާ ބެހޭ ގޮތުން ނާސިހާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ޖިސްމާނީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮކަން އައިސްގެން ނޫނީ ދަރިވަރުންނަށް ކިޔެވުމުގައި ކުރިއަށް ނުދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުމުގެ އެސަމްބްލީގައި ބްރައިޓްވޭ ސްކޫލުގައި އިއްޔެ ދަރިވަރުން ބައިވެރިވަނީ - ފޮޓޯ: ބްރައިޓްވޭ ސްކޫލް

ކުޅިވަރުގައި ވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލުން ވަނީ ފާއިތުވި ހަތަރު އަހަރު ވެސް އޯ ލެވެލްގެ ނަތީޖާއިން ރަނގަޅު ކުރިއެރުމެއް ހޯދައިފަ އެވެ. ފަސް މާއްދާއިން ފާސްވި ދަރިވަރުންގެ އަދަދު 2015 ވަނަ އަހަރު 33 ޕަސެންޓުގައި ހުރިއިރު، އެންމެ ފަހުން 2018 ގައި އޯ ލެވެލްގެ ނަތީޖާއިން އެ އަދަދު ވަނީ 76 ޕަސެންޓަށް ކުރިއަށް ޖައްސާލައިފަ އެވެ.

ނާސިހާ ވިދާޅުވީ ފަތިސް ނަމާދާއި ހެނދުނުގެ ކަސްރަތާއި ނާސްތާއަށް ފަހު ސްކޫލުގެ ކިޔެވުން ފެށުމުން އެކަމުގެ ހެޔޮ އަސަރުތައް ދަރިވަރުންނަށް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ހުޅުމާލޭގައި ބްރައިޓްވޭ ސްކޫލު ހިންގާ ކޮލިޓޭޓް އެޑިއުކޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މޫސާ ރަޝީދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، މިދިޔަ އަހަރުގެ ތަޖުރިބާތަކަށް ފަހު ދިރާސީ އާ އަހަރަކަށް މަރުހަބާކީ މުހިއްމު ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްގެން ކަމަށެވެ. ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން ގްރޭޑު 12އާ ހަމައަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންގެ އިނގިރޭސި ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރަން ސައުތު އެފްރިކާގެ ޓީޗަރުން ގެނައުމަކީ އޭގެ ބައެކެވެ.

ރާއްޖެއަށް އާއްމުކޮށް ޓީޗަރުން ގެންނަނީ ސައުތު އޭޝިޔާގެ ގައުމުތަކުންނެވެ. އެކަމަކު އަމިއްލަ ސްކޫލުތަކުގައި އެހެން ގައުމުތަކުގެ ޓީޗަރުން ވެސް މަސައްކަތް ކުރެ އެވެ.

ޓީޗަރުންގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ އިތުރުން ދަރިވަރުންނަށް ކިޔެވުމުގައި އިތުރު އެހީއެއް ފޯރުކޮށްދޭން ލާނިން މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމެއް ވެސް ވަނީ ގާއިމްކޮށްފަ އެވެ.

"ޓީޗަރުންގެ އަދަދު ވެސް މި އަހަރު އިތުރުކުރެވިފައި މި ވަނީ. ސްކޫލު ސްމާޓް ކެމްޕަސްއަކަށް ބަދަލުކޮށްފައި ޕްރައިމަރީން ފެށިގެން ކޯޑިންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ފަށައިގަންނަން ވަނީ ރާވާފައި،" މޫސަ ވިދާޅުވި އެވެ.

އައްޑޫ ހައި ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް އިބްރާހިމް ނަދީމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، މި އަހަރު އެ ސްކޫލުން އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއްދޭނީ ދަރިވަރުންގެ ސިއްހަތާއި ކިޔެވުމާއި ކުޅިވަރުގެ ހަރަކާތްތަކަށެވެ. އެކަންކަމަށް އިސްކަންދީގެން މުޅި އަހަރު ދުވަހަށް ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭ ލެވެލް އަށް ކިޔަވައިދެމުން އަންނަ ހައި ސްކޫލުގައި މިވަގުތު ތިބީ ހަމައެކަނި ގްރޭޑު 11 ގައި ކިިޔަވާ 217 ދަރިވަރުންނެވެ.

ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުމަށް އައްޑޫ ހައި ސްކޫލުގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ދަރިވަރުން.-- ފޮޓޯ: އައްޑޫ ހައި ސްކޫލް

ނަދީމް ވިދާޅުވީ ސްކޫލުން ޖާގަ ނުލިބޭ ކުއްޖަކު ނުހުންނާނެ ކަމަށެވެ. ބީޓެކާއި އެކި ޕްރޮގްރާމްތައް މެދުވެރިކޮށްގެން ނަމަވެސް ދަރިވަރުންނަށް ޖާގަ ދޭން އިސްކަން ދޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

މިިދިޔަ އަހަރު އޭ ލެވެލްގައި ފަސް މާއްދާއިން އޭ ސްޓާ ހޯދައިގެން ރާއްޖެއިން އެއް ވަނަ ހޯދި ހަތަރު ދަރިވަރުންގެ ތެރޭގައި އައްޑޫ ހައި ސްކޫލުގެ ދަރިވަރު އައިޝަތު ސަހާ ރަޝީދު ހިމެނެ އެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ހުރި އެންމެ އުއްމީދީ އެތްލީޓް އައިޝަތު ހިމްނާ ހަސަނަކީ ވެސް އައްޑޫ ހައި ސްކޫލަށް ނިސްބަތްވާ ދަރިވަރެކެވެ.

"ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހުން ލިބޭ މިފަދަ މަގާމެއްގައި ހުންނައިރު، ރަނގަޅު ދަރިންތަކެއް މުޖުތަމައުއަށް ނުކުމެގެން ދާތަން ފެންނާތީ. ރަނގަޅު މަގާމުތަކާއި ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ކާމިޔާބު މީހަކަށް ވުމުގެ ބުރަ މަސައްކަތް ކުރޭ،" ނަދީމް ވިދާޅުވި އެވެ.