އިޓަލީގައި އުޅޭ ދިވެއްސެއްގެ ތަޖުރިބާ: އެންމެން ތިބީ އެއް އަޒުމެއްގައި

އާދައިގެ ދުވަހެއް ނަމަ، ހެނދުނު 8:30 ގައި އާތިފާ އަލީ އޮފީހަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ. އިޓަލީގެ ރޯމްގައި ހުންނަ ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެއްޗާ ބެހޭ ޖަމިއްޔާގެ މައި އޮފީހުގައި، ފިރިކަލުންނާ އެކު އޭނާ މަސައްކަތް ކުރައްވާއިރު ދެ އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ގެންދަނީ އެ އިދާރާގައި ހުންނަ ޑޭކެއާ ސެންޓަރަށެވެ. ދަރިފުޅާ އެކު އެނބުރި ގެއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީީ ހަވީރު ފަހެއް ޖަހާއިރު އެވެ.


ހަފުތާ ބަންދުގައި ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން ގެއިން ބޭރަށް ވަޑައިގަންނަވަ އެވެ. ދުވާލު ދެ ވަގުތެއްގައި ޕާކަށް ގޮސް މަޖާ ކުރައްވަ އެވެ.

އެކަމަކު ކޮރާނާވައިރަސްއާ އެކު މުޅި އިޓަލީ ހުއްޓުމަކަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ. އާތިފާގެ އާއިލާގެ ވެސް މިހާރުގެ ހާލަތަކީ ގޭގައި ބަންދުވުމެވެ.

"މިހާރު ކޮންމެ ދުވަހަކީ ވެސް ވީކެންޑެއް. ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން، ހޭދަކުރާ ވީކެންޑެއް،" އިޓަލީގައި ދިރިއުޅުއްވާތާ ހަތް އަހަރު ވެފައިވާ އާތިފާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ނުރައްކާތެރި ވައިރަސް އާއި އެއިން ޖައްސާ ބަލި ކޮވިޑް-19ގެ އަސަރު އިޓަލީގައި އެންމެ ބޮޑަށް ކޮށްފައިވަނީ އެ ގައުމުގެ އުތުރަށެވެ. ރޯމް ހިމެނޭ މެދުތެރެއަށް ބަލީގެ މާ ބޮޑު ނުރައްކަލެއް އަަދި ނެތަސް، އޭގެ ބިރުވެރިކަން މުޅި ގައުމަށް ވަނީ ފެތުރިފަ އެވެ.

އާތިފާ ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ: ހުރިހާ ވަގުތެއް ގޭގައި ހުންނަވަން ޖެހުމުން ވަގުތު ހޭދަކުރައްވަނީ ގޭގެ އެކި މަސައްކަތުގައި

އިޓަލީގެ އެއްވެސް ރައްޔިތަކަށް ގައުމުން ބޭރަކަށް ނުދެވެ އެވެ. އެއްވުންތައް މަނަ އެވެ. ސަރުކާރުން އިލްތިމާސް ކުރަނީ ގޭގައި ތިބުމަށެވެ. ޕާކު ފަދަ ތަންތަން ބަންދެވެ. މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ގޭގަ އެވެ. އެހެންވެ، މި ދުވަސްވަރު މުޅި އިޓަލީ އޮތީ ހިމޭންވެފަ އެވެ.

އާތިފާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މަގުމަތިން މީހަކު ފެންނަނީ ވެސް ހާލަކުން ފަހަރަކު އެވެ. އެ މީހަކު ވެސް ހުންނަނީ މާސްކް އަޅައި ނިވާކޮށްފަ އެވެ. މީގެ ހައެއްކަ ދުވަސް ކުރިން، މުޅި ގައުމު ބަންދުކުރި ނަމަވެސް ފުރަތަމަ ދުވަހު، ގެއިން ބޭރަށް ނުކުމެވެ އެވެ. ސުޕަމާކެޓްތައް ހުޅުވާފައި ހުއްޓެވެ. ޕާކުތަކަށް ވެސް ދެވެ އެވެ. އެކަމަކު މީގެ ތިން ދުވަސް ކުރިން އެޅި އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު، ޒަރޫރީ ބޭނުމެއްގައި ނޫނީ މީހަކު ގެއިން ބޭރަކަށް ނުނިކުމެވެ އެވެ. މަގުމައްޗާ އެކު ޝޮޕިން މޯލްތަކާއި ޕާކުތައް ވެސް ވަނީ ފަޅުވެފަ އެވެ.

ރޯގާގެ ބިރު، ފަޅުކަން، އެއްބައިވަންތަކަން

ނުރައްކާތެރި ރޯގާއާ އެކު އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން، އިޓަލީގެ ކޮންމެ މީހެއްގެ މޫނުމަތިން ވެސް މިހާރު ފެންނަނީ، އާތިފާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ކަންބޮޑުވުމެވެ. ރޯގާގެ ބިރު ރޯމްގައި ވެސް އެބަ އޮތެވެ. އެކަމަކު އާތިފާ ސިފަކުރެއްވި ގޮތުގައި ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ބަލަނީ އެކަމުގައި ޕޮޒިޓިވްކޮށް އަމަލުތައް ބަހައްޓާށެވެ. ފަސޭހައިން ގައިން ގަޔަށް އަރާ ބައްޔަކަށް ވާތީ، އެންމެ އިސްކަމެއް ދެނީ ވަކި ދުރުމިނެއް ބަހައްޓައިގެން އުޅުމަށެވެ.

މީގެ ކުރިން އެއްކޮށް ހުޅުވާލާފައި ހުންނަ ކުދި ގްރޮސަރީ ޝޮޕިން މޯލްތަކަށް މިހާރު ވަދެވެނީ އެއް ފަހަރާ ދެތިން މީހަކަށެވެ. ފިހާރައިގެ ބޭރުގައި ކިޔޫ ހަދާފައި ތިބެނީ ވެސް އެކަކު އަނެކަކާ ތިން ފޫޓެއްހާ ދުރުގަ އެވެ. އެކަމަކު ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ކެއްތެރިކަމާ އެކު، ޝަކުވާ ކުރުމެއް ނެތި އެވެ.

އިޓަލީގައި ލޮކްޑައުން އިއުލާން ނުކުރާއިރު ޕާކެއްގައި މީހުން ހިތްހަމަޖައްސާލަނީ: މިހާރު މިތަންތަން އޮންނަނީ ފަޅުވެފައި-- ފޮޓޯ: އާތިފާ އަލީ

"ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ގަންނަނީ އެ މީހަކު ބޭނުންވާ އެއްޗެއް ދެތިން ދުވަހަށް ވާ ވަރަށް. ބިރުން ތަން ހުސްކޮށްލާ ވަރަކަށް ނޫން. ގައިމު ވެސް ރޯމަކުން އެ މަންޒަރެއް ނުފެނޭ،" އާތިފާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ތަޖުރިބާކާރުން ބުނާ ގޮތުން، ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ކުއްލިއަކަށް މަތިވެ، އިޓަލީގެ ހާލަތު އެހާ ގޯސްވީ، އެ ގައުމުގެ ގިނަ މީހުން އެކަން މާ ސީރިއަސްކޮށް ނުނެގުމުންނެވެ. ޗައިނާ އާއި އީރާން ފަދަ ގައުމުތައް ފަހަނައަޅައި، ޔޫރަޕަށް ރޯގާ އައިއިރު ވެސް، ގިނަ މީހުން ހީކުރީ އެއީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖެނުއަރީ އަދި ފެބުރުއަރީ މަހު ކުރިމަތިވާ މޫސުމީ ރޯގާއެއް ކަމަށެވެ.

ކޮވިޑް-19ގެ ވާހަކަ މީގެ ދެތިން ހަފުތާ ކުރިން، އާތިފާ ވެސް އަޑުއެއްސެވި އެވެ. އެކަމަކު އިޓަލީއަށް އެ ރޯގާ އައުމާ އެކު އޭނާ ވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ ހީކުރެއްވީ އެއީ "ވިންޓާ ފްލޫ" ކަމަށެވެ. އުތުރު އިޓަލީގައި ބަލި ފެތުރި، މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެ، ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ފެށުމާ އެކު މުޅި ގައުމުގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓުނެވެ.

މިހާރު ގޭގޭގެ ބެލްކަނީން ފެންނަނީ މިޔުޒިކް ކުޅޭ ތަން -- ވީޑިއޯ: އާތިފާ އަލީ

"[އިޓަލީގެ] ނޯތުގައި އޮތް ވަރަށް ނޫނަސް، ރޯގާގެ ބިރު ރޯމްގައި ވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެބަ އޮތް. އެކަމަކު މިތަނުގައި މީހުން ޕެނިކްވުމުގެ ބަދަލުގައި ބެލީ ވީހާ ވެސް ޕޮޒިޓިވް އެޓިޓިއުޑެއް ގެންގުޅެވޭތޯ. ބިރަށް ވުރެ ބޮޑަށް މިހާރު ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި، އެންމެން ގުޅިގެން އަމަލުތައް ބަހައްޓަމުން ދަނީ،" އާތިފާ ކިޔައިދެއްވި އެވެ.

އިޓަލީގެ އެންމެން ވެސް މިހާރު ތިބީ ގޭގައި މަޑުކޮށްގެންނެވެ. ގޭތެރޭގެ ވައި ހެޔޮވަރުކޮށްލަން، ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު، އާތިފާ ގޭގެ ދޮރުތައް ހުޅުވާލެއްވި ނަމަވެސް އެއީ މަދު ގަޑިއިރަކަށެވެ. އެކަމަކު، އިއްޔެ ހަވީރު ރޯމްގެ ގެތަކުގެ ކުޑަދޮރުތަކާއި ޓެރަސްތަކުން އިވުނީ މިއުޒިކްގެ އަޑެވެ.

އުނދަގޫ މި ދަނޑިވަޅު، އެއްބައިވަންތަކަން ދައްކައިދީ، އެކަކު އަނެކަކަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ރޭވި މި ހަރަކާތުގައި، ކޮންމެ ގެއެއްގެ ކުޑަދޮރު ކައިރީގައި ނުވަތަ ޓެރަހުގައި މިއުޒިކްގެ އާލާތެއް ކުޅުނީ އެވެ. އެއް ގެއަކުން ގިޓާގެ އަޑު އިވުނު އިރު، އަނެއް ގެއަކުން ޕިއާނޯގެ އަޑެވެ. ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް އާތިފާގެ ފިރިކަލުން ވެސް ޓެރަސް މަތީގައި ގިޓާ ކުޅުއްވި އެވެ.

އެއްބައިވަންތަކަން ދައްކައިދީ، އެކަކު އަނެކަކަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ރޯމުގެ ކޮންމެ ގެއެއްގެ ކުޑަދޮރު ކައިރީގައި ނުވަތަ ޓެރަހުގައި މިއުޒިކްގެ އާލާތެއް ކުޅެނީ-- ވީޑިއޯ: އާތިފާ އަލީ

"ބޭނުމަކީ ސޮލިޑަރިޓީ ދެއްކުން. އެއްބައިވަންތަކަން ދެއްކުން. ގޭގައި ތިބެގެން، ބޭރާ ގުޅުން ބޭއްވޭނެ ވަރަކަށް ބޭއްވުން،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ދިރިއުޅުމަށް ބޮޑު ބަދަލެއް!

ކުރިން ނަމަ، އާތިފާ ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރައްވަނީ އޮފީހުގަ އެވެ. ދަރިފުޅާ އެކު ހަވީރު ގެއަށް ވަޑައިގެން، ކައްކައި، ގޭގައި ކުރަން ހުންނަ ކަންތައްތައް ކޮށްލައްވަ އެވެ. އެކަމަކު ރޯގާގެ ބިރާއެކީ، ގޭގައި މަޑުކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަތުމުން، މުޅި ދުވަހުގެ ރޫޓިންއަށް ވަނީ ބަދަލު އައިސްފަ އެވެ.

ބޭރަށް ނުނިކުމެ މުޅި ދުވަސް ވޭތުކޮށްލައި، ތުއްތު ހަލަނި ކުއްޖަކާ އެކީ ގޭގައި އޮފީސް މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަކީ އާއިލާއަށް ކުރިމަތިވި ޗެލެންޖެކެވެ. އެކަމަކު އާތިފާ ބެއްލެވީ، އެކަން ވީހާ ވެސް ޕޮޒިޓިވްކޮށް ނެންގެވުމަށެވެ.

"ކުރިން ދަރިފުޅާ އެކު ވަގުތު ހޭދަކުރަން ލިބެނީ ހެނދުނާއި ހަވީރު އެކަނި. އެކަމަކު މިހާރު ހުރިހާ ވަގުތެއް ވެސް އެކުގައި މި ހޭދަކުރެވެނީ. އެހެންވެ، އަޅުގަނޑުމެން މީތި މި ނަގަނީ ފެމެލީ ޓައިމްގެ ގޮތުގައި،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އާތިފާގެ ދެ އަހަރުގެ ދަރިފުޅު ހުނި ގޭނުމުގައި އެހީވަނީ

"އޮފީސް މަސައްކަތް ވެސް، މިހާރު މިކުރަނީ ދަރިފުޅުގެ ޓައިމްއަށް އެޑެޕްޓްކޮށްގެން. އެހެން ވަގުތުތަކުގައި މި ޖެހެނީ އޭނާއާ އެކު ކައްކައި، ކުލަ ޖައްސައި، ފޮތް ކިޔައި ހަދަނީ."

ކޮވިޑް-19ގެ ބިރުވެރިކަން ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެ، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސިއްހީ ކުއްލި ހާލަތު ގައުމުގައި އިއުލާން ކޮށްފައިވާއިރު، ދިވެހިންނަށް ވެސް ރައްކާތެރިކަން ބޮޑީ ގޭގައި ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރުމެވެ. އެހެންވެ، މި ދަނޑިވަޅު، ގޭގައި ތިބޭ ކުޑަކުދިން ފޫހިވިޔަ ނުދިނުމަށް ލައްކަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހެ އެވެ.

އާތިފާގެ އިރުޝާދަކީ، ކުއްޖާގެ އުމުރާ ގުޅޭ ގޮތަށް އެކި ކުޅިވަރުތަކާއި މަސައްކަތްތައް ހަވާލުކުރުމެވެ.

ރާއްޖޭގެ ހާލަތު، ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް އާތިފާއަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވަ އެވެ. އަދި މި ބައްޔާ ގުޅޭ ގޮތުން، ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ނެންގެވި ފިޔަވަޅުތައް، އެހެން ބައެއް ގައުމުތަކަށް ވުރެ ހަރުދަނާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ދިވެހިންގެ ފަރާތުން ވެސް ފެންނަނީ، ހާސްވެ، ބިރުން އުޅޭ ތަނަށް ވުރެ، ސަމާލުވެ، ރައްކާތެރިވުމަށް ފިޔަވަޅުތައް އަޅާތަން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ގަބޫލުކުރައްވަ އެވެ.

އާތިފާގެ ދެ އަހަރުގެ ދަރިފުޅު ޓެރަސްގައި ކުޅެނީ: އިޓަލީގެ މުޅި އާބާދީ ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރަނީ ގޭގައި

"ޖިއޮގްރަފީ ގޮތުން [ވަކިވަކި ރަށްތަކެއްގެ ގޮތުގައި] ރާއްޖެ އޮތުން އެއީ ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ފައިދާއެއް. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުގެ ނަސޭހަތަކީ، އިޓަލީ ސްޓޭޖަށް ދިޔައިމައި ނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅަން މަޑުނުކުރާށޭ،" އާތިފާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޗައިނާއިން އުފަންވި ކޮރޯނާވައިރަސް ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ބައްރަކަށްހެން މިހާރު މި ވަނީ ފެތުރިފަ އެވެ. ޑަބްލިޔުއެޗުއޯއިން އެންމެ ފަހުން އިއުލާންކުރީ މިއީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވި ބަލިމަޑުކަމެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. ރާއްޖޭން ވެސް މި ރޯގާއަށް ދިހަ މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ. އިޓަލީ ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ބައެއް ގައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް ޓޫރިސްޓުން އައުން ވަނީ މަނާކޮށްފަ އެވެ. ރާއްޖެއަކީ އިޓަލީގައި އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް މަންޒިލެވެ. އެކަމަކު މިއަދު އިޓަލީ ރައްޔިތުންގެ ފުރަތަމަ ވާޖިިބެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރަނީ، ގެއިން ބޭރުގައި އުފާކުރުމާއި ޕާޓީކުރުމާއި ޗުއްޓީއަށް ގައުމުން ބޭރަށް ދިއުމުގެ ބަދަލުގައި، ކޮރޯނާވަައިރަސް ނައްތާލަން އެހީވުމެވެ. އާތިފާ ވެސް ހުންނެވީ އެ މަސައްކަތުގަ އެވެ.