ރިޕޯޓް / ދަނގެތީގައި މީހަކު މަރާލުން

މަހުމޫދުގެ މަރު: ފުލުހުން ފާސްްކުރާ ގެއިން ޝައްކު ކުރެވޭ މަންޒަރެއް ފެނުނު!

އދ. ދަނގެތީގައި ފުލުހުން ބަލައި ފާސް ކުރަމުންދާގެ: އެ ރަށުގައި އުޅޭ ބިދޭސީ މީހާގެ ފަރާތުން ޝައްކު ކުރެވޭ ކަންތައްތަކެއް ފެނިގެން އެކަން ފުލުހުންނަށް ވަނީ އަންގާފައި -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

16 އޮކްޓޯބަރ 2021 - 13:00

35 comments

އދ. ދަނގެތީގެ ވިޔަފާރިވެރިޔާ މަހުމޫދު އަބޫބަކުރު މަރައިލި މައްސަލައިގައި ފުލުހުން ބަލައި ފާސް ކުރަމުންދާ ގެއަކީ އޭނާ ގެއްލުނު ރޭ މީހަކަށް ޝައްކު ކުރެވޭ މަންޒަރުތަކެއް ފެނުނު ގެއެއްކަން "މިހާރު" އަށް ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުން ބަލަމުން ދަނީ ދަނގެތީގެ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކާއި އެ މީހާ ބަލަހައްޓާ ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހާ އުޅޭ ނެދުންގެ އެވެ. "މިހާރު" އަށް ކަށަވަރު ވެފައިވާ ގޮތުގައި އެ ގެ ބަލައި ފާސް ކުރަނީ ފުލުހުންނަށް މި ރަށުގެ މީހެއްގެ ފަރާތުން ލިބުނު މައުލޫމާތެއްގެ މައްޗަށެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މަހުމޫދު ގެއްލުނު ރޭ ގާތްގަނޑަކަށް 9:00 ގެ ފަހުން، ބިދޭސީމީހާ އުޅޭ ގެ ކައިރިން ލާފައި ދިޔަ އެ ރަށުގެ މީހަކަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އަޑެއް އިވިގެން ފާރުމަތިން ބޯ ހިއްލާލައި އެ ގޯތި ތެރެ ބެލި އެވެ. އޭނާ އަށް އޭރު އިވުނީ، އެ ގޭގައި މީހަކު ހަޅޭއްލެވި އަޑާއި އެއްޗެއް އެއްލައިލި ކަހަލަ އަޑެކެވެ.

އެ މަންޒަރު ދުށް މީހާ ފާރުމަތިން ބޯ ދިއްކޮށް ގޯތިތެރެ ބަލައިލި އިރު ފެނުނީ ބިދޭސީމީހާ އެއްޗެއް ހިފައިގެން ބިންމަތީގައި ދަމަމުން ދިޔަ ތަން ކަަމަށް ވެ އެވެ.

އެ މަންޒަރު ސިފަވެފައި ވަނީ ބިންމައްޗަށް ވެއްޓިފައި އޮތް މީހެއްގެ ދެ ފައިގައި ހިފައިގެން ދަމާފައި ދާ ކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ. އަދި ދެ އަތް ވެސް ވެއްޓިފައި އޮތްހެން ވެސް މަންޒަރު ފެނުނު މީހާ އަށް ހީވި އެވެ. ނަމަވެސް، އެ ތަން އަނދިރިކަމުން އެއީ އިންސާނެއް ކަމެއް ނުވަތަ ނޫންކަން ޔަގީނެއް ނުވި އެވެ.

މި އަޑާއި މަންޒަރު ފެނުމުން، އެ ގޭގައި އުޅޭ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހާ އަށް ކަމެއް ވީތޯ ބަލަން އެ މަންޒަރު ދުށް މީހާ މުސްކުޅި މީހާގެ ތިމާގެ މީހަކާ ބައްދަލުކޮށް އެ މައުލޫމާތު ދިނެވެ. ތިމާގެ މީހާ ގޮސް އެހުމުން އެ ބިދޭސީ މީހާ ބުނެފައި ވަނީ އެ ގަޑީގައި ބުޅަލެއް މެރީ ކަމަށެވެ. އެ ތިމާގެ މީހާ އެ ވަގުތު ގޭގެ ތެރެއަކަށް ނުވަދެ އެވެ.

ނެދުންގޭގެ ބޭރުގައި ފުލުހުންގެ ފޮރެންސިކް ޓީމުގެ މީހަކު ދެންމެ ހަރަކާތްތެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

އެކަމަކު، މި މަންޒަރު ފެނުނު މީހާގެ މައުލޫމާތު ފުށުއަރަނީ މަހުމޫދު އެންމެ ފަހުން ފެނުނު ކަމަށް އާއިލާ އިން ބުނާ ގަޑިއާ އެވެ.

މަހުމޫދުގެ އާއިލާގެ ފަރާތްތަކުން ކުރިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، އޭނާ ގެއިން ނުކުތީ ސާފް ޗެމްޕިއަން ޝިޕްގައި މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެ ބައްދަލުކުރި މެޗަށް ފަހު 11:00 ގެ ފަހުންނެވެ.

މިއީ، މިހާރު މަހުމޫދު އެންމެ ފަހުން ފެނުނު ކަމަށް ޔަގީން ކުރަން އެނގޭ ގަޑިއެއް ނޫނެވެ. މި ގަޑިއާ މެދު ޝައްކު އުފެދޭ ސަބަބުތައް ހުރި ކަމަށް ވަނީ އެނގިފަ އެވެ.

ބިދޭސީ މީހާ އުޅޭ ގެއަށް ފޮރެންސިކް ފުލުހުން ވެސް ވަދެގެން ބަލައި ފާސްކުރާއިރު، އެ ގޭގައި އުޅޭ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހާ ވަނީ މިހާރު އެހެން ގެއަކަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ.

ފުލުހުން ބަލައި ފާސް ކުރަމުންދާ ގެއަކީ މަހުމޫދުގެ ހަށިގަނޑު ފެނުނު ފަޅު ގޯއްޗާ ފުދޭވަރަކަށް ކައިރީގައި ހުރި ތަނެކެވެ. އެ ގެއިން ނުކުމެގެން ވަރަށް ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެ ފަޅު ގޯއްޗަށް ދެވިދާނެ އެވެ.

ދަނގެތީގެ ވިޔަފާރިވެރިޔާ މަހުމޫދު: އޭނާ މަރައިލި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ބާރަށް ކުރިއަށް އެބަގެންދޭ.

މަހުމޫދުގެ މަރާ ގުޅިގެން އެންމެ ފުރަތަމަ ރަށުގެ މީހުންގެ ތުހުމަތު އަމާޒުވީ ރަށުގައި އުޅޭ ތޮއްޑޫން އައިސް އުޅޭ ދެ ފިރިހެނަކަށާއި އެ ރަށު އަންހެނަކަށެވެ. އެ މީހުން މިހާރު މަހިބަދު އަށް ގެންގޮސް އެހެން މައްސަލައެއްގައި ތިބީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ.

މަހުމޫދުގެ ބޮލަށް ވެސް އެއްޗަކުން ޖަހާފައިވާ ކަހަލަ އަނިޔާއެއް ލިބިފަ އެވެ. އަދި ކަރަށް ތޫނު އެއްޗެއް ހަރާފައިވާ އިރު މޫނުުގެ އެކި ތަންތަން ވެސް އޮތީ ކަފާލައިފަ އެވެ.

މަހުމޫދު އަކީ އަބަދު ވެސް ގަނޑުކޮށް ފައިސާ ގެންގުޅުނު މީހެކެވެ. އޭނާގެ ވޮލެޓުގައި އަބަދު ވެސް ހާހުން ހާހުން ރުފިޔާ ހުންނަ ކަމަށް އޭނާގެ ރަހުމަތްތެރިން ބުނެ އެވެ. އޭނާގެ ހަށިގަނޑު ފެނުނު އިރު ވޮލެޓު އަދިވެސް ނުފެނެ އެވެ. އަދި އޭނާގެ ފޯނު ވެސް ފެނިފައެއް ނުވެ އެވެ.

35 ކޮމެންޓް, 46 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 15%
icon sad icon sad 67%
icon angry icon angry 13%
icon wow icon wow 4%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ސަމްބޮޑީ

18 October 2021

މަ މިއުޅެނީ އެހެން ބައެއް އިންސާނުން ގޮތައް އަންނަ ރުޅީގަ މީހަކާ ދިމާލައް މަރާލާނަމޭ ބުނެވުނަސް ( އެކަން ކުރުމުގެ ނިޔަތް ނެތި ) ފާފަތައް ނުފުހެވި ފަހުދުވަހުން ވާނެގޮތް ނޭނގޭތީ ބިރުން.

The name is already taken The name is available. Register?

ފުލުސް މީހުން

17 October 2021

ތަހުގީގުކުރާ ފުލުހުން ތަންކޮޅެއްޕޮރޮފެސަނަލް ކޮށް ހެދުން އަޅަން ދަސްކޮށްދީބަލަ ހަމީދު ބޭރުމީހުންގެ ވެސް ރަނގަޅުކަމެއް ކޮޕީކުރަންނޭންގޭ

The name is already taken The name is available. Register?

ބުޅާ ދައިތާ

17 October 2021

މެރި ބުޅާ ކޮބާ؟ ޕްރޮބްލަމް ސޯލްވްޑް!

The name is already taken The name is available. Register?

އަޙްމަދު ސއދ

17 October 2021

ކޮބާ ފުލުހުންގެ ޔުނީފޯމް!

The name is already taken The name is available. Register?

ނަން ނުބުނާނަން

17 October 2021

ތި އެއްޗެހި ހޯދަން ކޮބާ ޕޮލިހުން ގެންގުޅޭ ކުއްތާ އެއްޗެހި؟؟ މަހުމޫދުބެ ގެ އަންހެނުން ބުނި ގޮތުގައި ފޯނެއް އައިސްގެން ގެއިން ނުކުތީ ކީއްވެ އެއީ ކާކުގެ ފޯނު ކޯލެއް ތޯ ނުބެލެންވީ ދިރާގް މެދުވެރި ކޮށް؟؟ވަޅި ފެނިފައި ވާއިރު ކީއްވެ ބާ ޝައްކު ކުރެވޭ މީހުންގެ ފިންގަރ ޕްރިންޓު ނުނެގެންވީ؟؟

The name is already taken The name is available. Register?

ޟާލެ

17 October 2021

މި ފެނުން މީހާ މިހާރު އެއްބަސް ނުވެޔޯ ނުހުގައޮތް އެހެން ވިޔަ އޭނަވެސް ހަތްޔަކުރަންޖެހޭނެ ރައްޔިތުން ނިކުމެ ޢޭރުންއެގޭނީ ތިރަށުމިހުންގެ ހުރި ރަނގަޅުކަެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

ބަލަމާ

17 October 2021

ބިދޭސީން ބޭރުކުރުން ނޫން ގޮތެއް ނެތް

The name is already taken The name is available. Register?

ޛާރު

17 October 2021

ތިޔަ ރަށުންތަޅާ ބޭލުވި 2 މީހުންނައް ނުވެއްޖެއްޔާ ތިޔަރަށުމީހުން ކީކޭބާ ބުނާނީ އެމީހުންނައް އަނިޔާކޮށް ސާބިތުނުވާ އިލްޒާމެއް އެޅުވުން.. ދައުލަތުން ކިހިނެއްބާ އަނިޔާކުރި ފަރާތައް ހަދާނީ މަގުމަތިން އިންސާފު ހޯދަނި އަދުލު އިންސާފު ފެއިލްވީމަ ތަންފީޒީ އިދަރާތައްވެސް ފެއިލްވީމަ

The name is already taken The name is available. Register?

ހުސެން

17 October 2021

ހާމައަށް ފެންނަންއޮތްކަމެއްކަހަލަކަމެއް ވާނުވާ ނުހޯދި ކޮޅެއްގައިނުޖެހި 24 ގަޑިއިރަށްވުރެން ގިނަވީމާ ފުލުހުންގެ ގާބިލުކަމާއިމެދު ސުވާލުއުފެދޭ! ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި ކަންއުންސިލާ ދެންވެސް ތިބިއްޔާތިބިބަޔަކާ ހުރިއްޔާހުރި ވަސީލަތެއްވެސް ފުލުހުންނަށް ފަހިކޮށް އޮތްއިރު އަދިވެސް ވާނުވާނުހޯދޭ! މިދައްކަނީ ބޮޑުމިނުގައި ކިލޯމީޓަރެއް ހަމަނުވާ ކުޑަކުޑަ ރަށެއްގެ ވާހަކަ

The name is already taken The name is available. Register?

ބޮރކި

17 October 2021

ހާމަޔަށް އޮތީ މީހަކު މަރާފަ ވަޅަކަށް ލާފައި އޮތްކަން. މެރިމީހާ އާއި މެރި ވަގުތާއި މަރާލިގޮތް ހާމައަކަށް ނެތް. އެހެންވެ ތަހުގީގު ކުރަނީ

The name is already taken The name is available. Register?

ޙަލިލް

17 October 2021

ޙުސަ އިން ގޮސް ތަހްޤީގް ކުރާމިހުންގެ ފަ އިވާނަށް އަރަ އިގެން މަދުވެގެން 1 މަސް ވޯކްކޮށްލަބަ ޕްލީޒް.

The name is already taken The name is available. Register?

އައްޔަ

16 October 2021

މާދަަންފެންނާނީ ތޮއްޑޫމީހުން ބަދުނާމު ކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުހޯދަން ކޯޓައް ދާމަންޒަރު ކަންނޭނގެ,

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454