އެންޑްރޮއިޑް މޮބައިލް އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމްގެ ޒާތަށް އައިރިސް ސްކޭނިން

ސްމާޓްފޯނެއްގައި، ލޮލުގެ ކަޅި ސްކޭންކުރެވޭ ގޮތަށް، އައިރިސް ސްކޭނާއެއް އެންމެ ފުރަމަތަމަ ގާއިމުކުރީ ނޯޓް 7 ގަ އެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ކުރިން ވެސް އެންޑްރޮއިޑް މޮބައިލް އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމްގައި "ފޭޝަލް ރިކޮގްނީޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ" ގާއިމުކޮށްފައިވެ އެވެ. ގޫގުލުން އެންޑްރޮއިޑް 4.0، އައިސްކްރީމް ސޭންޑްވިޗްގައި އެކަން ވަނީ ކޮށްފަ އެވެ.


ސްމާޓްފޯނުތަކުގެ ސެކިޔުރިޓީ ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންހިފޭ މި ފަދަ ޓެކްނޮލޮޖީތައް، ވަކި ކުންފުންޏަކަށް ބަރޯސާކުރަން ނުޖެހޭ ގޮތެއް ގޫގުލް އެބަ ވިސްނަ އެވެ. ބުނެވޭ ގޮތުގައި، އެންޑްރޮއިޑް އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމަށް ދެން ތައާރުފުކުރާ އަދަދު، މިހާރު ކިޔާ ގޮތަށް ނަމަ "އެންޑްރޮއިޑް ޕީ" ގެ ޒާތުގައި "އައިރިސް ސްކޭނިން" ގާއިމުކުރެވޭނެ އެވެ.

ސެމްސަންގުން ގެލަކްސީ ނޯޓް 7 ގައި އައިރިސް ސްކޭނީން ގާއިމުކުރި ނަމަވެސް، އެ ފޯނުގެ ބެޓެރީގައި ޖެހުނު މައްސަލައަކާ ހެދި ފޯނުތައް ވަނީ ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ. އެހެންކަމުން ނޯޓް ސީރީޒަށް ލޯބިކުރާ ގިނަ ބަޔަކަށް އެ ފޯނު ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތެއް ވަނީ ނުވެފަ އެވެ. ނަމަވެސް ސެމްސަންގުން ނޯޓް 7ގެ ބެޓެރީ ރަނގަޅުކޮށް ފަހުން ވަނީ "ނޯޓް 7 – ފޭންޑަމް އެޑިޝަން"ގެ ގޮތުގައި ވަކި މާކެޓްތަކަށް ނެރެފަ އެވެ.

ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި އައިރިސް ސްކޭނީން އަށް ބޭނުންޖެހިފައި ވާތީ، އެންޑްރޮއިޑްގެ ތަބީއީ ސިފައެއް ގޮތުގައި އެ ޓެކްނޮޖީ ހިމަނަން ގޫގުލުން ނިންމަނީ ކަމަށް ވެ އެވެ. އެ ގޮތުގައި އެއީ ވާދަވެރިން ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ލުޔަކަށް ވާނެ އެވެ.

މަސްރަހު މިހާރު އޮތް ގޮތުން ބާރުގަދަ ޓެކްނޮލޮޖީތައް އުފައްދައި ބޭނުންކުރަން ފަސޭހަ ބަޔަކަށް ވަނީ އެޕަލް އަދި ސެމްސަންގް އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެންޑްރޮއިޑަށް ގެންނަ ކުރިއެރުމެއް ގޮތުގައި އައިރިޝް ސްކޭނީން ހިމެނުމުން، އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތައް އުފެއްދުމަށް ބާރުގަދަ ކުންފުނިތައް ރުއްސާކަށް ކޮންމެހެން ނުޖެހޭނެ އެވެ. އެންޑްރޮއިޑަށް އައިރިސް ސްކޭނިން ރަސްމީކޮށް ގެނައުމަށްޓަކައި ދައްކަން ހުރި ވާހަކަތައް، ގޫގުލް "އައިއޯ ސަމިޓް 2018" ގައި ދައްކާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. ޑިވެލޮޕަރުން އަދި ހާޑްވެއާ ޑިވެލޮޕަރުން ތިބީ އެ އުންމީދުގަ އެވެ.