އެސްއެމްއެސް "މަރާލަން" ގޫގުލް ނިކުމެއްޖެ

މޯބައިލް ފޯނާ އެކު އެންމެ ފުރަތަމަ ތަޖުރިބާކުރަން ފެށި ތަފާތު ކަމަކަށްވީ އެއް ފޯނުން އަނެއް ފޯނަށް މެސެޖު ފޮނުވުމެވެ. މި ޝޯޓް މެސެޖް ސާވިސް (އެސްއެމްއެސް) އަކީ މި ޒަމާނުގެ މުއާސަލާތު ކުރުމުގެ މުހިންމު ބައިވެރިޔަކަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ގޫގުލް އިން މިހާރު ވަނީ އެސްއެމްއެސްގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ މެސެޖިން ސާވިސް އެއް އުފައްދައި ފޯނުތަކަށް ދޫކުރަން ފަށައިފަ އެވެ.


އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތަކުގައި އެސްއެމްސްގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރެވޭ މި އެޕްގެ ނަމަކީ "ޗެޓް" އެވެ. މި ހިދުމަތުގައި ގްރޫޕް ޓެކްސްޓާއި ވީޑިއޯ ވެސް ފޮނުވޭނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން، މެސެޖެއް ލިޔާކަން އަންގައިދޭ ޓައިޕިން އިންޑިކޭޓާ އާއި މެސެޖު ފޮނުވިއްޖެ ކަމުގެ ނޮޓިފިކޭޝަން ފީޗާ ވެސް ހިމަނާފައިވެ އެވެ.

އެކަމަކު، ފޯނުގެ ޑިފޯލްޓް މެސެޖިންއާ އިންޓަގްރޭޓް ކުރެވޭ "ޗެޓް" އެޕްލިކޭޝަން ބޭނުންކުރެވޭނީ ފޯނުގެ ހިދުމަތްދޭ ކުންފުނިން އެ ހިދުމަތް ދޭ ނަމަ އެވެ. އަދި ޗެޓްގެ މުއާމަލާތްތައް އެންކްރިޕްޓެއް ވެސް ނުކުރެ އެވެ.

މި ސިސްޓަމް ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަތާ އަހަރުތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ. މިހާރު އަންނަނީ ފޯނުތަކަށް ދޫކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ 1990ގެ ތެރޭގައި އެސްއެމްއެސް ތައާރަފްވި އިރު އެއީ 160 ކެރެކްޓާ ލިޔެލުން ނޫން ކަމެއް ކުރެވޭ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. އެސްއެމްއެސް އަށް އެކި ބަދަލުތައް އައި ނަމަވެސް އިންޓަނެޓްގެ މެދުވެރިކޮށް މާ ފުރިހަމައަށް މެސެޖު ފޮނުވޭނެ ގޮތްތައް ހުރުމުން އެސްއެމްއެސްގެ މަގުބޫލުކަމަށް ހިޔަނި އެޅެ އެވެ.

އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތަކުގައި މެސެޖިން އެޕްލިކޭޝަންތައް އެކި ގޮތްގޮތަށް ތައާރަފްކޮށްގެން ވެސް މިކަމުގައި އަދި މަގުބޫލުކަން ހޯދޭ ގޮތެއް ނުވެ އެވެ.

ވާދަވެރި އެހެން ބައެއް ކުންފުނިތަކުން މިހާރުވެސް ފެންވަރު ރަނގަޅު، މަގުބޫލު މެސެޖިން އެޕްތައް ގެންގުޅެ އެވެ. އެންޑްރޮއިޑްގައި ހިމަނާ "ޗެޓް" އަކީ އެޕަލް އިން ގެންގުޅޭ "އައިމެސެޖް" ފަދަ އެއްޗެއް ކަމަށް ހީވިޔަސް މީގައި ބޮޑު ތަފާތެއް އެބަހުއްޓެވެ. އައިމެސެޖު ފޮނުވޭނީ އައިމެސެޖު ކޮމްޕެޓިބަލް ޑިވައިސް އަކަށް އެކަންޏެވެ. އެކަމަކު "ޗެޓް" ގެ މެސެޖު ޗެޓް ނެތް ޑިވައިސްތަކަށް ވެސް ފޮނުވޭނެ އެވެ.