"ފެން ނުވަންނަ" ފޯނުގެ މައްސަލާގައި ސެމްސަންގް ކަރުތާފެނަށް

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ މަރުކާގެ ފޯނުތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ފޯނުތަކަށް ފެންނަ ނުވަންވާނެ ކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ އިސްތިހާރުތަކަކީ ބޮޑު އޮޅުވާލެއް ކަމަށް ބުނެ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން މިހާރު ވަނީ ސެމްސަންގު ކޯޓަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ. މި މައްސަލަޔާ އެކު، ސެމްސަންގުގެ "ހީލަތް" ވެސް ވަނީ ހާމަވެފަ އެވެ.


އިސްތިހާރުކުރުމުގައި ދައްކަނީ އެ ފޯނުތައް 1.5 މީޓަރު ފުނުގައި 30 މިނެޓް ވަންދެން ބޭއްވި ނަމަވެސް، ގެއްލުމެއް ނުވާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު މިއީ އިސްތިހާރުތަކަށް ބަރޯސާކޮށް ގޮތެއް ނިންމާ މީހުންނަށް އޮޅުވާލުމެއް ކަމަށް ބުނެ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސެމްސަންގް އިލެކްޓްރޯނިކްސްއާ ދެކޮޅަށް ވަނީ ދައުވާކޮށްފަ އެވެ.

މިކަން ހާމަކަން ބޮޑުކޮށް ފާޅުވެފައި ވަނީ، ގެލަކްސީ އެސް10 މާކެޓްކުރުމުގައި ސެމްސަންގުން އަމަލުކުރިި ގޮތުންނެވެ. ސެމްސަންގް ވެބްސައިޓްގައި، ވަރަށް ކުދި އަކުރުން، "ގެލަކްސީ އެސް10 ޓެސްޓްކޮށްފައި ވަނީ ތާޒާ ފެނުގައި" ކަމަށް ލިޔެފައި އޮތަސް، އިސްތިހާރުތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި، އެ ފޯނުތައް މޫދު ކައިރީގައި، ގޮނޑުދޮށުގައި ވެސް ގެންގުޅެ އެވެ. އަދި ލޮނު ފެން އޮހޮރުނަސް، ފޯނުތައް ރައްކާތެރި ކަމަށް ދައްކަ އެވެ.

ސެމްސަންގުން އެސް10 އިސްތިހާރުކުރުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ މޮޓޯ އަކީ "ބިލްޓް ފޮ އޮސްޓްރޭލިޔާ" އެވެ. އަދި އޮސްޓްރޭލިޔާގައި މޫދު ކައިރި ހިސާބުތަކުގައި އެސް10 ގެންގުޅޭތަން ދައްކައި، ލޮނު ފެނަށް ވެސް ރައްކާތެރި ފޯނެއް ގޮތުގައި އެސް10 ވަނީ އިސްތިހާރުކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް މިއީ އަސްލު ކަން އޮތް ގޮތެއް ނޫނެވެ. ސާފު ފެނުގައި ޓެސްޓްކުރުމާއި މޫދު ލޮނުގައި ޓެސްޓްކުރުމުގައި، ތަފާތުތައް ގިނަ އެވެ.

ސެމްސަންގް ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްފައި ވަނީ، ވާދަވެރިކަން ގެއްލޭ ގޮތަށް ފޯނުތައް އިސްތިހާރުކުރި މަގުސަދާ ބެހޭ ގޮތުންނެވެ. ގެލަކްސީ ފޯނުތައް، ލޮނު ފެނުގައި ޓެސްޓްނުކުރާއިރު، އެ އިހުސާސްކުރުވަނީ ކީއްވެތޯ ވެސް ވަނީ ސުވާލުކޮށްފަ އެވެ. ކޯޓުން ގަބޫލުކުރަނީ މިއީ ވާދަވެރިންގެ މައްޗަށް ނުފޫޒުގަދަކޮށް، ފޯނުތަކުގައި ނެތް ފެންވަރު ދައްކައި އޮޅުވާލުން ކަމަށެވެ. ސެމްސަންގުން ދަނީ މިކަމުން ރެކެން މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.