ގެލަކްސީ ނޯޓް 10 އަދި ނޯޓް 10 ޕްލަސް ނިއްވާލުން މުޅިންް އާ ގޮތަކަށް

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ފޯނުތައް ނިއްވާލުމަކީ، ގެލަކްސީ ނޯޓް 10 އަދި ނޯޓް 10 ޕްލަސް ނެރުމާ ހަމަ އަށް، ސަހަލު ކަމެކެވެ. ވަރަށް އާދައިގެ ކަމެކެވެ. ފޯނުގެ ކަނާތް ފަރާތުގައި އިންނަ "ޕަވާ ބަޓަން" އަށް އޮބާލައި ހިފަހައްޓާލުމުން ހަމަޖެހުނީ އެވެ. ނަމަވެސް، ނޯޓް 10 އަދި ނޯޓް 10 ޕްލަސް ނިއްވާލުން މި އޮތީ އުނގެނި ދަސްކުރަން ޖެހޭ ވަރުގެ ކަމަކަށް ވެފަ އެވެ.


ގެލަކްސީ ނޯޓް 10 އަދި ނޯޓް 10 ޕްލަސް ގައި "ޕަވާ ބަޓަން" ނުވެސް އިންދެ އެވެ. ފޯނުގެ ކަނާތް ފަރާތުގައި، އޮބާލެވޭ ކަހަލަ އެކައްޗެއް ވެސް ނެތެވެ. ގެލަކްސީ ފޯނުތަކުގައި މީގެ ކުރިން "ޕަވާ ބަޓަން" އިންނަނީ ފޯނުގެ ކަނާތް ފަރާތުގަ އެވެ. އެހެންކަމުން، ނޯޓް 10 އަދި ނޯޓް 10 ޕްލަސްއެއް ލިބުމުގެ ކުރިން ފޯނު ނިއްވާލާނެ ގޮތް ދަސްކުރަން ހިނގާށެވެ.

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ނޯޓް 10 އަދި ނޯޓް 10 ޕްލަސް ނިއްވާލުމަށްޓަކައި ނޮޓިފިކޭޝަން ފަރުދާ ކަހާލުން

ސްމާޓްފޯނެއް މިހާ ގިނަ ގޮތްގޮތަށް ނިއްވާލެވެން ހުރި ފޯނެއް ނުދެކެމެވެ. ނޯޓް 10 އަދި ނޯޓް 10 ޕްލަސް ނިއްވާލުން ސެމްސަންގުން ވަނީ ހަތަރު ގޮތަކަށް ފަހިކޮށްދީފަ އެވެ. އެންމެ ފަސޭހަ ގޮތަކީ، މަތިން ތިރި އަށް "ނޮޓިފިކޭޝަން" ފަރުދާ ކަހާލުމަށް ފަހު، "ސެޓިން ވީލް" ކައިރިން، ސްކްރީނުން ފެނަން "ޕަވާ ބަޓަން" އަށް އޮބާލުމެވެ.

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ނޯޓް 10 އަދި ނޯޓް 10 ޕްލަސް ނިއްވާލުމަށްޓަކައި ސެޓިން މެނޫ ބޭނުންކުރުން

ނޯޓް 10 އަދި ނޯޓް 10 ޕްލަސް ނިއްވާލެވެން ހުރި ދެވަނަ ގޮތަކީ ވާތް ފަރާތުގައި، "ވޮލިއުމް ބަޓަން" ކައިރި ތިރީގައި އެ އިން "ބިކްސްބީ ބަޓަން" އަށް އޮބާލުމުން ދެން ކަންތައް ވާންވީ ގޮތް ފޯނަށް ބުނެދިނުމެވެ. ފޯނުގެ ސެޓިން އަށް އަވަހަށް ވަންނާށެވެ. "ސައިޑް ކީ" ހޯދާލުމަށްޓަކައި "ސާޗް"ކޮށްލުން ވެސް ރަނގަޅުވާނެ އެވެ. ނޫން ނަމަ "އެޑްވާންސްޑް ފީޗާސް" އަށް ވަންނާށެވެ. އެ ތަނުން "ސައިޑް ކީ" ފެންނާނެ އެވެ. ކުރަންވީ ކަމަކީ އެ ފިތަށް ފިތައި ހިފަހައްޓާލުމުން ފޯނު ނިވޭ ގޮތް އިޚުތިޔާރުކުރުމެވެ. "ސައިޑް ކީ" އަށް ސެމްސަންގުން ކުރިން ކީ ނަމަކީ "ބިކްބީ ބަޓަން" އެވެ.

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ނޯޓް 10 އަދި ނޯޓް 10 ޕްލަސް ނިއްވާލުމަށްޓަކައި ވޮލިއުމް އަދި ބިކްސްބީ ބަޓަން ބޭނުންކުރުން

މި ދެ ފޯނު ނިއްވާލުމަށް ބޭނުންކުރެވެން ހުރި ތިންވަނަ އުކުޅަކީ "ވޮލިއުމް" ދަށްކުރާ ފިތަށް އަދި "ސައިޑް ކީ" އަށް އެއްފަހަރާ ފިތައި ހިފަހައްޓާލުމެވެ. ނޯޓް 10 އަދި ނޯޓް 10 ޕްލަސް ނިއްވާލެވެން ހުރި އެންމެ ކަންނެތް ގޮތަކީ "ބިކްސްބީ" ކައިރީގައި ބުނެގެން އެކަން ކުރުމެވެ. "ބިކްސްބީ، ޓާން އޯފް ދަ ފޯން" ޕްލީޒް އެވެ.

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ނޯޓް 10 އަދި ނޯޓް 10 ޕްލަސް ނިއްވާލުމަށްޓަކައި ބިކްސްބީ ކައިރިން އެދުން