ފަލަސްތީނެކޭ އެއްގޮތަށް އިޒްރޭލަށް ވެސް ބިމެއްގެ ހައްގު އޮންނަންވާނެ: ސައުދީ ވަލީ އަހުދު

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 3) - ފަލަސްތީނެކޭ އެއްގޮތަށް އިޒްރޭލަށް ވެސް އަމިއްލަ ބިމެއް އޮތުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ ކަމަށް ސައުދީ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


އެމެރިކާގެ އެޓްލާންޓިކް މެގަޒިން އަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ސުލްހަވެރި ގައުމެއްގައި ދިރިއުޅުމުގެ ހައްގު އޮންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

"އިޒްރޭލުގެ ސައިޒަށް ބަލާއިރު އެއީ ބޮޑު އިގްތިސާދެއް އޮތް ގައުމެއް. އަދި ސުލްހަ ގާއިމްވެއްޖެ ނަމަ ސައުދީން އިޒްރޭލާ ހިއްސާ ކުރާނެ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން އެބަހުރި،" މުހައްމަދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ތިން ހަފުތާގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި އެމެރިކާ އަށް ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ ސައުދީ އަރަބި އިން ކަންބޮޑުވަނީ ގުދުސްގައި ހުރި އަގްސާ މިސްކިތާއި ފަލަސްތީން ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތަކާ މެދު ކަމަށެވެ. އަދި އެއްވެސް ބަޔަކާ ސައުދީން ދެކޮޅުވެރި ކަމެއް ނެތް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ފަލަސްތީނާއި އިޒްރޭލަށް ވެސް ބިމުގެ ހައްގު އޮންނަން ވާނެ. ސައުދީ އަރަބިއާއާ އެއްވެސް ބަޔަކާ މައްސަލައެއް ނެތް،" މުހައްމަދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ސައުދީ އަރަބި އާއި އިޒްރޭލުން ސިޔާސީ ގުޅުން ގާއިމްކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ. ނަމަވެސް ސައުދީން ދާދި ފަހުން ލިބެމުންދާ ސިގްނަލްތަކަށް ބަލާއިރު އިޒްރޭލާ ގުޅުން ރަނގަޅު ކުރާހެން ހީވެ އެވެ. ސައުދީން މާޗް މަހު ވަނީ އިޒްރޭލަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި ސައުދީގެ ވައިގެ ސަރަހައްދު ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ އެއާ އިންޑިއާ އަަށް ދީފަ އެވެ.

އިޒްރޭލުގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު އަޔޫބް ކަރާ ވަނީ ސައުދީ އަރަބިއާގެ ގްރޭންޑް މުފްތީ އަބްދުލް އަޒީޒް އާލް ޝެއިޚް އިޒްރޭލަށް ވަޑައިގަތުމަށް ދައުވަތު ދެއްވައިފަ އެވެ. އެމެރިކާ ދަތުރުފުޅުގައި ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ވަނީ އިޒްރޭލަށް ތާއީދުކުރާ ޔަހޫދީ ގްރޫޕަކާ ވެސް ބައްދަލު ކުރައްވައިފަ އެވެ.