ރަހުމެއް ނެތް ނަރުސް، އެތައް ސަތޭކަ ބައެއްގެ ގާތިލް!

އޭނާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި ބަލިމީހުން މަރުވަމުން ދިޔަ އިރު އެއްވެސް މީހަކަށް އޭގެ ހަގީގަތެއް ނޭނގެވެ. އެހާ ގިނަ ބަޔަކު، އެކެއްގެ ޑިއުޓީގައި މަރުވަމުން ދިއުމަކީ ނުރައްކަލުގެ ރަނގަބީލު އެޅެން ޖެހޭ ކަމެއް ނަމަވެސް، ޖަރުމަނުގެ އޮލްޑެންބާގުގައި ހުރި ހޮސްޕިޓަލުގެ ވެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަން އައީ މާ ފަހުންނެވެ. އޭރު މަދުވެގެން 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.


ފިރިހެން ނަރުހެއް ކަމަށްވާ ނިއެލްސް ހޯގެލްގެ މައްޗަށް އިއްޔެ ޖަރުމަނުގެ ކޯޓަކުން ވަނީ 85 މީހެއްގެ މަރުގެ ޒިންމާ އަޅުވައިފަ އެވެ. އެހާ އަނިޔާވެރި، ރަހުމަތް ކުޑަ ނަރުހެއް، ދުނިޔޭގެ ތާރީޚު މިހާތަނަށް ދައްކާފައެއް ނުވެ އެވެ. އެކަމަކު އެއް ބަޔަކު ބުނާ ގޮތުގައި ގަސްދުގައި އޭނާ މަރާލި ބަލިމީހުންގެ އަދަދު 300 އަށް އަރާނެ އެވެ.

އަސްލު އަދަދުގެ ހަގީގަތް ހޯދޭނެ ގޮތެއް ނެތެވެ. ބައެއް ބަލިމީހުން މަރުވުމާ އެކު، އެ މީހުންގެ ވަސިއްޔަތާ އެއްގޮތަށް، ނުވަތަ ގަބޫލުކުރަމުން އައި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް، އެންދީ އެވެ. އެހެންކަމުން ހޯގެލް ދިން ބޭސްތަކުގެ އަސަރު ހޯދޭނެ ގޮތެއް ނެތެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރީ ޖަރުމަނުގެ ފުލުހުން ތަހުގީގުގައި ކޮނެގެން ނަގައިގެން ޓެސްޓްތައް ހެދި މީހުންގެ މަރާ ބެހޭ ގޮތުންނެވެ.

ހޯގެލްގެ ރަހުމްކުޑަ އަމަލްތައް ހިންގަން ފެށީ، ބެލެވޭ ގޮތުގައި، 1999 އިން ފެށިގެންނެވެ. އެގޮތުން 2005 އާ ހަމައަށް، ޑޮކްޓަރުން ލިއެނުދޭ ބާރުގަދަ ބޭސްތައް ދީގެން އެތައް ސަތޭކަ ބަލިމީހުން މަރާލާފައި އޮވެދާނެ ކަމަށް ރަސްމީ ފަރާތްތަކުން ލަފާކުރެ އެވެ. އެކަމަކު ތަހުގީގުގައި ޖަރުމަނާއި ޕޮލެންޑާއި ތުރުކީ ފަދަ ގައުމުތަކުން ކޮނެގެން ނަގައިގެން ޓެސްޓްތައް ހެދޭވަރުވީ 130 މީހެއްގެ އެވެ.

މި ތަހުގީގަށް 10 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ނެގި އެވެ.

ހޯގެލް ވަނީ 43 މީހުން މަރާލި ކަމަށް އެއްބަސްވެފަ އެވެ. އަދި 52 މީހަކު އޭނާގެ އަތުން މަރުވެފައި ނުވާ ކަމަކަށް ދެކޮޅެއް ނުހަދަ އެވެ. ފަސް މީހަކު މަރާލި ކަމަށް ދެކޮޅު ހެދި އެވެ.

ޖަރުމަނު ކަހަލަ ގައުމެއްގެ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެހާ ގިނަ ބަޔަކު އެއް ނަރުހަކު މަރަމުން ދިޔަ އިރު، ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ނައީ ކީއްވެގެންތޯ، ޖަރުމަނުގެ ރައްޔިތުން ވެސް ސުވާލުކުރެ އެވެ.

"ޖަރުމަނުގައި 300 މީހެއްގެ މަރުގެ ސިއްރު ކާޕެޓް ދަށުގައި 15 އަހަރު ވަންދެން އޮތް އިރު، ކޮން ކަމެއް ދެން ނުހިނގާނީ،" ހޯގެލްގެ އަނިޔާވެރިކަމުގެ ހިތާމަ ތަހައްމަލްކުރަމުން ދާ ކްރިސްޓިއަން މާބެޗު ބުންޏެވެ.

އޭނާގެ ކާފަ ވަނީ ހޯގެލް އަތުން މަރުވެފަ އެވެ.

ހޯގެލް އެންމެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތްކުރި ހޮސްޕިޓަލް: ބައެއް ނަރުހުން އޭނާއާ މެދު ޝައްކު އުފެދުނަސް މައްސަލަ ބަލާފައެއް ނުވޭ

"ޖަރުމަނުގެ ރައްޔިތުން ދެން ކޮން ކަމަކަށް ބާ ތެދުވާނީ، ނުވަތަ ސަމާލުކަން ދޭނީ؟"

ހޯގެލްއާ އެކު މަސައްކަތްކުރި ނަރުހެއް ކަމަށްވާ ފްރޭންކް ލުޓާމަން ވަނީ ކެރިގެން ހެކިބަސް ދީފަ އެވެ. އޭނާ ސިފަކުރި ގޮތުގައި އެ ހުރިހާ ކަމެއް ސިއްރުވީ "އެއްވެސް ކަމެއް ނުފެންނަ ކަމަށް ހަދައިގެން، އިސް ޖަހައިގެން އުޅުމުގެ ސަގާފަތެއް" އޮތުމުންނެވެ.

ބަލިމީހުން މަރަންފެށީ ގިނައިން ދީފި ނަމަ ހިތް ހުއްޓޭ ފަދަ ބޭސް މީހުންނަށް ދީގެންނެވެ. އޭގެ ފަހުން އެ މީހުންނަށް ހާޓްއެޓޭކް ޖެހުމުން ބަލިމީހުން ސަލާމަތްކުރަން އެންމެ އަވަހަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހަކަށް ވަނީ ހޯގެލް އެވެ. އެމީހުން ސަލާމަތްކުރަން އޭނާ ކުޅަދާނަކަމާ އެކު އުޅެގަނެ އެވެ. އެ ސަބަބާ ހެދި އޭނާ ބެލެވުނީ އެފަދަ ނުރައްކާތެރި އަދި ނާޒުކު ދަނޑިވަޅުތަކުގައި އެންމެ މޮޅަށް ކަންތައް ކުރާ ނަރުހުގެ ގޮތުގަ އެވެ.

ހޯގެލް ބޭނުންވީ ވެސް އޭނާއާ މެދު އެގޮތަށް ދެކޭށެވެ. އެގޮތަށް މަޝްހޫރުވާށެވެ.

ގަސްދުގައި ހޯގެލް މީހުން މަރަން ފެށީ އޯލްޑެން ބާގުގައި ހުރި ހޮސްޕިޓަލަކާއި 2000 ވަނަ އަހަރު އޭނާ ބަދަލުވި ޑެލްމެންހޯސްޓް ހޮސްޕިޓަލްގަ އެވެ. މީގެ ތެރެއިން ޑެލްމެންހޯސްޓް ހޮސްޕިޓަލްގައި އޭނާ މަސައްކަތްކުރި ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި 411 މީހުން މަރުވެފައިވާ އިރު އޭގެ ތެރެއިން 321 މީހުން މަރުވީ އޭނާ ޑިއުޓީގައި ހުރި ނުވަތަ ޑިއުޓީ ނިންމާފައި ހަމަ ދިޔަތަކުންނެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ތެރެއިން ހޯގެލް މަރާލީ ކިތައް މީހުން ކަމެއް، ރަސްމީ ފަރާތްތަކަށް ހޯދޭ ގޮތެއް ނުވެ އެވެ.

ކޯޓާ ހަމައަށް ގެނެވުނީ ހަށިގަނޑު ނަގައިގެން ޓެސްޓްކޮށް، ހޯގެލް ބޭނުންކުރި ބޭސްތަކުގެ އަސަރު ދެނެގަނެވުނު މީހުންގެ މައްސަލަތަކެވެ.

ހިތުގައި އެއްވެސް ކުލުނެއް ނެތް، ހަމައެކަނި އަމިއްލަ ނަފުސު

ސިކުނޑީގެ މައްސަލަތަކާ ބެހޭ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރެއް ކަމަށްވާ ޑރ. ކާލް ހެއިންޒް ބެއިން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ހޯގެލްއަކީ ހަމައެކަނި އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފުސު ދެކެ ލޯބިވި މީހެކެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާގެ އަނިޔާވެރިކަމުގެ ހައްދުން ނެއްޓުމަކީ ހަމައެކަނި އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފުސުގެ ފައިދާއަށް ކުރި ކަމެއް ކަމަށް ބެއިން ދެކެވަޑައިގަނެ އެވެ.

ސިއްހީ ދާއިރާގައި އުޅޭ ބޮޑެތި ގާތިލުންގެ ކަންކަން ދިރާސާކުރަމުން ގެންދަވާ ބެއިން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އޭނާ އެންމެ ހައިރާންވީ އެތައް ބައެއްގެ މަރުގެ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭ އިރު ވެސް ހޯގެލްގެ ހެކިބަހުގައި ދެރަވުމުގެ އެއްވެސް ކަހަލަ އަސަރެއް ނެތުމުންނެވެ.

ޑެލްމެންހޯސްޓް ހޮސްޕިޓަލްގައި މަސައްކަތްކުރި އިރު ހޯގެލް ދިރިއުޅުނު ގެ: އެހެން އެއްވެސް އިންސާނަކާ މެދު އޭނާގެ ހިތުގައި ހަމްދަރުދީއެއް ނެތް

ޝަރީއަތުގައި އޭނާ އާންމުކޮށް ބުނެފައި ވަނީ "އަހަރެން ހަނދާނެއް ނުވޭ، އެކަމަކު [މަރުތަކުގައި] އޮޅުވާލުމެއް ނެތެކޭ ނުބުނާނަން" ކަމަށެވެ. މަދު ފަހަރެއްގައި ބައެއް މަރުތަކުގެ ތަފްސީލު އޭނާ ދިނެވެ.

އޭނާގެ އަތުން މަރުވި މީހުންގެ އުމުރު އުޅެނީ 34 އަހަރާއި 96 އަހަރާ ދެމެދުގަ އެވެ. އޭނާއާ ދެކޮޅަށް އެންމެ ފަހުން އޮތް ޝަރީއަތުގައި ހޯގެލް ވަނީ، ބަލިމީހުންގެ މެޑިކަލް ރިކޯޑްތައް ކިޔައިދިން އިރު، "ތިމަންނަ ލަދުވެތިވަމޭ" ބުނެފަ އެވެ.

"އަހަރެން މައާފަށް އެދެން،" އޭނާ ބުންޏެވެ.

އެކަމަކު އެގޮތަށް އެދުމުން ވެސް އޭނާގެ ނިޔަތާ މެދު ގިނަ ސުވާލުުތަކެއް އުފެދުނެވެ.

އެހެން މީހުންގެ ކަންކަމާ ނުބެހުމުގެ ސަގާފަތެއް!

ޖަރުމަނުގައި މިހާ ނުބައި ކަމެއް، އެހާ ގިނަ ދުވަހަށް ދެމިގެން ދިޔައީ އެ ގައުމުގެ ސަގާފަތް އޮތް ގޮތުން ކަމަށް އެއް ބަޔަކު ދެކެ އެވެ. ހޯގެލްއާ މެދު އޭނާއާ އެކު މަސައްކަތްކުރި އެހެން ބައެއް ނަރުހުން ޝައްކު އުފެދުނަސް، ވެރިންނާ ހަމައަށް މައްސަލަ ގެންދަން ނުކެރުނީ، އެހެން މީހުންގެ ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ތިމާއާ ބެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ގަބޫލުކުރާތީ އެވެ.

އެއް ނަރުހަކު އޭނާގެ ހިތުގައި އޮތް ޝައްކުތައް ނަރުހުންގެ ވެރިޔަކާ ހިސާބަށް ގެންދިޔަ އެވެ. އެކަމަކު އެއްވެސް ކަހަލަ ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމުން، އެވާހަކަ އަލުން ދައްކަން ބޭނުންނުވީ އެވެ.

އިއްޔެ އޮތް ޝަރީއަތުގައި ހޯގެލްގެ މައްޗަށް 85 މީހެއްގެ މަރުގެ ދައުވާ ސާބިތުވިޔަސް، އޭނާގެ އަތުން މަރުވި ކަމަށް ބެލެވޭ އެކަމަކު ހެކި ލިބިފައި ނެތް މީހުންގެ އާއިލާތަކަށް ހިތްހަމަޖެހުމެއް ނެތެވެ. އޭގެތެރެއިން އެކަކީ މާރިޔާ ތުތާ އެވެ.

މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ފުލުހުން އޭނާ ކައިރީ ބުނެފައި ވަނީ ހޯގެލްގެ އަތުން ފިރިމީހާ އަދުނާން މަރުވެފައި އޮވެދާނެ ކަމަށެވެ. އޭގެ ފަހުން މާރިޔާއަށް ކުރިމަތިވީ ޑިޕްރެޝަން އެވެ.

"މިކަން ވުމާ ހަމައަށް އަހަރެން ދުށީ ޑޮކްޓަރުންނަކީ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ރަނގަޅަށް ކުރާ ބައެއް ކަމަށް. އެ މީހުން އެ ތިބެނީ އެހެން މީހުންގެ އިތުބާރ ހޯދަން،" މާރިޔާ ބުންޏެވެ.

"އެކަމަކު މި ކޭހުން އެނގުނީ އެ މީހުން ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ދޫލައިގެ ދަށަށް ލައިގެން އުޅުނުކަން. އަހަރެން ބޭނުންވަނީ އިންސާފު ލިބެން."