އެމެރިކާ-އީރާނު ސުލްހަ ކުރަން ޖަޕާންގެ ބޮޑުވަޒީރު އީރާނަށް

އެމެރިކާ އާއި އީރާނާ ދެމެދު ކުރިއްސުރެ އޮތް ނުތަނަވަސްކަން އިތުރަށް ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް، އެމެރިކާއާ ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝިންޒޯ އަބޭ އީރާނަށް ދަތުރެއް ފައްޓަވައިފި އެވެ.


މިއީ ފާއިތުވި 40 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޖަޕާނުގެ ވެރިޔަކު އީރާނަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އަބޭ އީރާނަށް ކުރައްވާ ދަތުރުގެ މުހިއްމު އެއްް ބޭނުމަކީ އީރާނުގެ ނިއުކްލިއަ ޕްރޮގްރާމާ ހެދި އެގައުމާއި އެމެރިކާއާ ދެމެދު އުފެދިފައިވާ ނުތަނަވަސްކަން ކުޑަކުރުމަަށް މަސަައްކަތް ކުރެއްވުމެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ދަަތުރުން މާ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯއްދެވިދާނެ ކަމަކަށް ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ލަފައެއް ނުކުރެ އެވެ.

އަބޭ އީރާނަށް ކުރައްވާ ދަތުރުގައި އެގައުމުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ އާއި ސުޕްރީމް ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީއާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާތައް ބާއްވަވާނެ އެވެ.

އަބޭ އީރާނަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ ކީއްވެ؟

މި އަހަރަކީ ޖަޕާނާއި އީރާނާ ދެމެދު ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ގާއިމްކުރިތާ 90 އަހަރު ފުރޭ އަހަރެވެ. އެއަށް ވުރެ ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަމަކީ އޭނާގެ ދަތުރު މި ފެއްޓެވީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ޖަޕާނަށް ކުރެއްވި ދަތުރު ހަމަ ނިންމަވާލެއްވިތަނާ ކަމެވެ.

އެމެރިކާ އާއި އީރާނާ ދެމެދު އޮންނަ ނުތަނަވަސްކަން މިފަހަރު ބޮޑުވެ ހަނގުރާމައެއް ފެށިދާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވާ ދަރަަޖައަށް ދިޔައީ އީރާނުގެ ނިއުކްލިއަ ޕްރޮގްރާމް ހުއްޓުވަން އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އުވައިލުމަށް އެމެރިކާ އާއި ޔޫރަޕްގެ ބާރުތަކުން އެ ގައުމާ އެކު ގާއިމްކުރި މުއާހަދާއަކުން އެމެރިކާ ވަކިވުމުންނެވެ. އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާގެ ވެރިކަމުުގައި ގާއިމްކުރި އެ މުއާހަދާއިން ވަކިވެ، އީރާނަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިިޔަވަޅުތައް އަލުން އެޅީ މިހާރުގެ ރައީސް ޓްރަމްޕެވެ.

އަބޭގެ ދަތުރުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަަމަށް ބެލެވޭ ކަމަކީ އީރާނާއި އެމެރިކާއާ ދެމެދު އޮތް ނުތަނަވަސްކަން ކުޑަކޮށް ދެ ގައުމުގެ ދެމެދު މަޝްވަރާތައް ފެށޭތޯ މަސައްކަތް ކުރެއްވުމެވެ.