ކޮވިޑް-19: ކުރިއަށް އޮތީ ވަރަށް، ވަރަށް ދަތި ދުވަސްތަކެއް: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 1) - ކުރިއަށް އޮތީ ވަރަށް، ވަރަށް ދަތި، އުނދަގޫ ދުވަސްތަކެއް ކަމަށާއި އެ ދުވަސްތަކަށް އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުން ތައްޔާރުވެ ތިބުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.


ޓްރަމްޕުގެ މި އިންޒާރު އައިސްފައި ވަނީ ކޮރޯނާވައިރަހުން ޖައްސާ ކޮވިޑް-19 ގައި ކުރިއަށް އޮތް ހަފުތާތައް ނުވަތަ މަސްތަކުގައި އެމެރިކާ އިން 250،000 މީހުން މަރުވެދާނެ ކަމަަށް ލަފާކޮށް އެކި ފަރާތްތަކުން އަންދާޒާތައް ހަދަމުން ދަނިކޮށެވެ.

"ކުރިއަށް މިއޮތީ، ވަރަށް، ވަރަށް އުނދަގޫ، ދަތި، ވޭން ހުރި ދެ ހަފުތާ،" ވައިޓް ހައުސްގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑު ބޭނުން ވަނީ ކުރިއަށް އޮތް އުނދަގޫ ދުވަސްތަކަށް އެމެރިކާގެ ކޮންމެ ރައްޔިތަކު ވެސް ތައްޔާރުވެ ތިބުމަށް."

ޓްރަމްޕް ވަނީ، ކޮރޯނާވައިރަހުން ރައްކާތެރިވުމަށް އެމެރިކާ އިން ކަނޑައެޅި ގައިޑްލައިންތަކަށް އެމެރިކާގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް އަމަލު ކުރުމަށް އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ. އެމެރިކާ އިން ކަނޑައެޅި ގައިޑްލައިންތައް އެޕްރީލް މަހުގެ ނިޔަލަށް ދަމަހައްޓަން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ގިނަ ބަޔަކު އެއް ތަނަކަށް އެއްވުން މަނާކުރުމާއި ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތް ކުރުމާއި ރެސްޓޯރެންޓްތައް ބަންދު ކުރުން ހިމެނެ އެވެ.

އެމެރިކާ އިން މިހާތަނަށް ވަނީ 188،592 މީހުން ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެފަ އެވެ. އިއްޔެ އެކަނިވެސް ވަނީ 20،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފަ އެވެ. އެ ގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 4،055 އަށް އަރައިފަ އެވެ.