ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އަކީ ޗައިނާގެ ޕަޕެޓެއް: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (މެއި 19) - ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އަކީ ޗައިނާގެ ޕަޕެޓެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެ ޖަމާއަތުން ވަކިވެދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އަނެއްކާވެސް ދެއްވައިފި އެވެ.


ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުނު ދުވަސްވަރު އެކަން ސިއްރުކޮށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު ޗައިނާ އިން އަޅާފައި ނުވާ ކަމަށް ޓްރަމްޕް ގެންދަވަނީ ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވަމުންނެވެ. އަދި ވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގައި ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ވެސް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. ވައިރަސް މުޅި ދުނިޔެ އަށް ފެތުރުނީ ޗައިނާގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި އެކަމާ ގުޅިގެން އެ ގައުމާ ދެކޮޅަށް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅަން ޑަބްލިއުއެޗްއޯ ނުކެރުނު ކަމަށް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް ޓެޑްރޯސް އަދަނޮމް ގެބްރެޔެސުސް އަށް ޓްރަމްޕް ފޮނުއްވި ސިޓީއެއްގައި ވަނީ އެ ޖަމާއަތުގެ ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށް 30 ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް ދެއްވައިފަ އެވެ. ނޫން ނަމަ އެމެރިކާ އިން ދޭ އެހީ ދާއިމަށް ހުއްޓާލަން ޖެހިދާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދީފައިވެ އެވެ. ޓްވިޓާ މެދުވެރިކޮށް ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ޓްރަމްޕް ސިޓީ އާއްމު ކުރެއްވި އިރު ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ވޯލްޑް ހެލްތު އެސެމްބްލީގައި އެމެރިކާގެ ހެލްތު ސެކްރެޓަރީ އެލެކްސް އަޒާރު ވަނީ ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓިގެން ދިޔައީ ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ އިހުމާލުން ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ޓްރަމްޕުގެ ސިޓީގައި ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކާ އިއުލާން ކުރުން ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ލަސްކޮށްފައި ވަނީ ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގެ ޕްރެޝަރު ކުރުމުންނެވެ. ޑަބްލިއުއެޗްއޯއާ އެކު ދެން ކުރިއަށް ދެވޭނީ އެ ޖަމާއަތް ޗައިނާގެ ކިބައިން ސަލާމަތްވީ ދުވަހަކުން ކަމަށް ވެސް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އަށް ދޭ އެހީ ހުއްޓާލާނެކަމުގެ އިންޒާރު ޓްރަމްޕް ވަނީ މިދިޔަ މަހު ވެސް ދެއްވައިފަ އެވެ. ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އަށް މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު އެހީގެ 15 ޕަސެންޓް ހިއްސާކޮށްފައި ވަނީ އެމެރިކާ އެވެ.