ދުނިޔެ / އެމެރިކާ

ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕު ދެވަނަ ފަހަރަށް އިމްޕީޗްކޮށްފި

ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް: އިމްޕީޗްކުރަން އަމިއްލަ ޕާޓީގެ 10 މެމްބަރަކު ވޯޓުދެއްވި.

އެމެރިކާގެ ތާރީޚުގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް އިމްޕީޗްކުރި ފުރަތަމަ ރައީސަކަށް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މިއަދު ވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

އިދިކޮޅު ޑިމޮކްރެޓުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އޮތް ހައުސް އޮފް ރެޕްރެޒެންޓެޓިވްސް އިން ޓްރަމްޕް އިމްޕީޗްކުރީ އޭނާގެ ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ 10 މެމްބަރެއްގެ ވޯޓާ ވެސް އެކުގަ އެވެ. އެއްކޮޅަށް 232 މެމްބަރުން ވޯޓު ދެއްވި އިރު ދެކޮޅަށް ވޯޓު ދެއްވީ 197 މެމްބަރުންނެވެ.

ޓްރަމްޕްގެ ސަޕޯޓަރުން މިދިޔަ ހަފްތާގައި ކޮންގްރެސްގެ އިމާރާތް، ކެޕިޓަލް ތެރެއަށް ވަދެގަނެގެން ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކަށް ހިތްވަރުދެއްވުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައުސް އިން ޓްރަމްޕް އިމްޕީޗުކުރިޔަސް އޭނާ މަގާމުން ދުރުކުރެވޭނީ ސެނެޓުގެ ތިންބައިކުޅަ ދެބައި އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްކޮށްގެންނެވެ.

ޓްރަމްޕް އިމްޕީޗްކުރަން ފާސްވިކަން ހައުސްގެ ރައީސް ނޭންސީ ޕެލޯސީ އިއުލާންކުރައްވަނީ

ޓްރަމްޕްގެ ދައުރު ހަމަވާން ހަތް ދުވަހަށް ވުރެ ވަގުތު ކުޑަތަން ވެފައިވާ އިރު، އޭގެ ކުރިން ސެނެޓުގެ ބައްދަލުވުމެއް ނުބާއްވަވަން މެޖޯރިޓީ ލީޑަރު މިޗް މެކޮނެލް ވަނީ ނިންމަވައިފަ އެވެ. މެކޮނެލް ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވީ އެ ގޮތަށް ނިންމެވީ އާ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން އަންނަ ބުދަދުވަހު ހުވާކުރެއްވުމުގެ ކުރިން ސެނެޓުން އިމްޕީޗްމެންޓް ޓްރަޔަލްއެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންވާ ވަރަށް ވަގުތު ނެތުމުން ކަމަށެވެ.

ޓްރަމްޕްގެ ފުރަތަމަ އިމްޕީޗްމެންޓްގައި، އޭނާ ވެރިކަމުން ދުރު ނުކުރަން ސެނެޓުން ނިންމީ 21 ދުވަހުންނެވެ. ކުރިން އިމްޕީޗްކުރި ދެ ރައީސުންގެ ސެނެޓް ޓްރަޔަލް އަށް 83 ދުވަހާއި 37 ދުވަސް ހޭދަވި އެވެ.

ޖޯޖިއާގެ ގޮނޑި ޑިމޮކްރެޓުން ކާމިޔާބުކުރުމާ އެކު ސެނެޓުގައި އޮތް ރިޕަބްލިކަން މެޖޯރިޓީ ވަނީ ގެއްލިފަ އެވެ. މި ބަދަލާ އެކު، ވެރިކަން ބަދަލުވާ ދުވަހުން ފެށިގެން ސެނެޓުގައި ޑިމޮކްރެޓުންނާއި ރިޕަބްލިކަނުންގެ އަދަދު ހަމަހަމަވާނެ އެވެ. ގޮތް ނިންމާ ވޯޓު ދެއްވާނީ ނާއިބު ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން ސެނެޓުގެ ރައީސް ކަމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ކަމަލާ ހެރިސް އެވެ.

ޓްރަމްޕް ކުށްވެރިވާ ކަމަށް ސެނެޓުން ނިންމައިފި ނަމަ އިތުރު ވޯޓެއް ނަގައި އޭނާ އަށް ދެން ވެރިކަމަށް ކުރިމަތި ނުލެވޭ ގޮތަށާއި ކުރީގެ ރައީސުންނަށް ދޭ އިނާޔަތްތައް ނުލިބޭ ގޮތަށް ފާސްކުރެވިދާނެ އެވެ. ޓްރަމްޕްގެ ދައުރު ހަމަވިޔަސް އޭނާގެ އިމްޕީޗްމަންޓް ޓްރަޔަލް ސެނެޓުގައި ކުރިއަށް ގެންދާނީ މި ސަބަބަށެވެ.

ދެ ވަނަ ދައުރެއް ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމަށް ޔޫކްރެއިންގެ އެހީ ހޯއްދަވާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައިގައި ހައުސް އިން ފުރަތަމަ ޓްރަމްޕް އިމްޕީޗްކުރީ 2019ގަ އެވެ.

އެމެރިކާގެ ތާރީޚުގައި ޓްރަމްޕް ފިޔަވައި އިމްޕީޗްކޮށްފައި ވަނީ އެންމެ ދެ ރައީސުންނެވެ. އެއީ 1868ގައި އެންޑްރޫ ޖޯންސަން އާއި 1998ގައި އިމްޕީޗްކުރި ބިލް ކްލިންޓަން އެވެ. އިމްޕީޗްކުރަން މަސައްކަތްކުރަނިކޮށް ރިޗަޑް ނިކްސަން 1974ގައި އިސްތިއުފާދެއްވީ އެވެ.

ކޮންގްރެސް އިން މިހާތަނަށް އެއްވެސް ރައީސަކު ވެރިކަމުން ދުރުކޮށްފައެއް ނެތެވެ.

7 ކޮމެންޓް, 10 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 70%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 30%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ވަޑި

14 January 2021

ޓްރަމްޕް ބުނާނެ ބަޣާވާތް ކުަނީއޭ ތިމަންނައާދެކޮޅަށް

The name is already taken The name is available. Register?

New Zealand,

14 January 2021

ތިއޮތީވާ ގައުމެއް. މުޅި ގައުމުގައި އޮތީ ނަފުރަތާއި ރުޅިވެރި ކަން. ކުރިޔަށް އޮތީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ދުވަސް ތަކެއް. ބިޑެން އަށް ހީއެއް ނުވޭ ޓާމު ހަމަ ކުރެވޭނެ ހެން. ލޭ އޮހުރުމާއި ވަރަށް ކާރި.

The name is already taken The name is available. Register?

endgame

14 January 2021

endgame of multiparty system

The name is already taken The name is available. Register?

5640

14 January 2021

ރާއްޖޭގައިވެސް ރައީސުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް ނަގައިގެން، އޮފީސް ހަދައިގެން ކަމެއް ނުކޮށްތިބެންޏާ، އިނާޔަތް ފުރަތަމަ ކުޑަ ކުރާނީ.. ދެން އިނާޔަތް ކަނޑާލާނީ.. މި ކުޑަ ގައުމަށް ނުކަތާ ވަރުގެ އެލަވަންސްތައް ދީފައި ބޭތިއްބުމުގެ ބޭނުމެއްނެތް.. އެއީ މާބޮޑު ކަމެއް އެމީހުން ކުރާތަން ނުފެންނާތީ... މިކަމާ ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ މީހުންވެސް ތިބޭނެ.. އެކަމަކުވެސް ހެޔޮ..

The name is already taken The name is available. Register?

ދެބޯގެރި1

14 January 2021

އިމްޕީޗުކުރުމަށް ކިޔާ ދިވެހި ބަހަކީ ޢަޒުލްކުރުން. ޭ

The name is already taken The name is available. Register?

މަހަ

14 January 2021

ޢަޒަލް ކުރުމަކީ އަރަބި ބަހެއް. ދިވެހި ބަހެއް ނޫން. ދިވެހި ބަހެއްގަ ލާމު ސުކުނެއްވެސް ނުޖެހޭނެ

The name is already taken The name is available. Register?

އެއްބޯގެރި

14 January 2021

ކޮންމެ ބަހަކަށް ދިވެހިބަހެއް ނޯވޭ

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454