300 މިލިއަނުން ނުފުދޭ: މޮރީނިއޯ

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 27) – މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް މިދިޔަ ދެ ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައި ހޭދަކުރި 300 މިލިއަން ޕައުންޑުން ނުފުދޭ ކަމަށް ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ބާންލީއާ 2-2 އިން އެއްވަރުވި މެޗަށް ފަހު ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.


ރޭގެ ނަތީޖާއާ އެކު ޔުނައިޓެޑް އޮތީ 43 ޕޮއިންޓާ އެކު ދެ ވަނައިގަ އެވެ. އެއް ވަނައިގައި 55 ޕޮއިންޓާ އެކު އޮތް މެންޗެސްޓާ ސިޓީ މިރޭ ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް އަތުން މޮޅުވެއްޖެ ނަމަ ފަރަގު 15 ޕޮއިންޓަށް ބޮޑުވާނެ އެވެ.

ރޭގެ މެޗުގެ ތިން ވަނަ މިނެޓުގައި ބާންލީގެ އޭޝްލީ ލީޑު ނަގާފައިވަނިކޮށް އެ ޓީމުގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ 36 ވަނަ މިނެޓުގައި ސްޓީވަން ޑެފޯ އެވެ. ޔުނައިޓެޑް ސަލާމަތްކޮށްދިނީ ޖެސޭ ލިންގާޑެވެ. ފުރަތަމަ ލަނޑު 53 ވަނަ މިނެޓުގައި އޭނާ ޖެހިއިރު އެއްވަރުކޮށްދިނީ ފަހު ވަގުތުގަ އެވެ.

މެޗަށް ފަހު މޮރީނިއޯ ބުނީ މި ޓީމު އަލުން ކޮޅަށް ޖަހަން މަސައްކަތްކުރާ މިއީ ދެ ވަނަ އަހަރު ކަމަށާއި މި ޓީމަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު އެއް ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ނޫން ކަމަށެވެ.

"މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ފުލްބެކުން އެ ގަންނަނީ ފޯވާޑުންގެ އަގުގައި،" މޮރީނިއޯ ބުންޏެވެ.

ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗުކަމާ މިދިޔަ އަހަރުގެ މޭ މަހު ހަވާލުވެ މޮރީނިއޯ ވަނީ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް އަގެއް ކަމަށްވާ 89 މިލިއަން ޕައުންޑަށް ޕައުލް ޕޮގްބާ ގަނެފަ އެވެ. އަދި ޑިފެންޑަރު އެރިކް ބާއީ އާއި މިޑްފީލްޑަރު ހެންރިކް މިކިތާރްޔަން ވެސް ގަތީ ނިސްބަތުން ބޮޑު އަގެއްގަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން މި ސީޒަނުގައި އޭނާ ފޯވާޑް ރޮމެލޫ ލުކާކޫ ގަތީ 75 މިލިއަން ޕައުންޑަށެވެ. އަދި 31 މިލިއަން ޕައުންޑަށް ވިކްޓަ ލިންދެލޯފާއި 40 މިލިއަން ޕައުންޑަށް ނެމަންޔާ މަޓިޗް ގަތެވެ.

"300 މިލިއަން ޕައުންޑް ހަރަދުކުރުމަކުން ނުފުދޭ. ބޮޑު ކްލަބްތަކަށް އެހެން ކްލަބްތަކާ ބަލާއިރު އަގު ތަފާތުވޭ. ތާރީހީ ބޮޑު ކްލަބްތަކަށް މާކެޓުގައި އަދަބު ލިބޭ އެ ތާރީހުގެ ސަބަބުން،" މޮރީނިއޯ ބުންޏެވެ.

ޔުނައިޓެޑް ފަދަ ކްލަބްތަކަށް ފާއިތުވި ފަސް މެޗުން އަށް ޕޮއިންޓަކީ ފުދޭ އަދަދެއްތޯ އެހުމުން އޭނާ ބުނީ މި ހާލަތުގައި އޮތް އެހެން ކްލަބްތަކެއް ވެސް އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

"މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ކަހަލަ ކްލަބެކޭ ބުނާއިރު، ކަލޭ ގަބޫލުކުރަންތަ އޭސީ މިލާން އަހަރެމެންނަށް ވުރެ ވަކި ބޮޑު ނޫން ކަމަށް؟ އިންޓަ މިލާން؟ ކަލޭ ގަބޫލުކުރަނީ ރެއާލް މެޑްރިޑް އަހަރެމެންނާ ބޮޑު ނޫން ކަމަށްތަ؟،" މޮރީނިއޯ ބުންޏެވެ.

"އަހަންނަށް އެނގޭ ބޮޑު ކްލަބަކީ ކޯޗެއްކަން. ބޮޑު ކްލަބަކީ އެކައްޗެއް އަދި ބޮޑު ފުޓްބޯޅަ ޓީމަކީ އެހެން އެއްޗެއް. އެއީ ތަފާތު ދެ އެއްޗެއް."

މޮރީނިއޯ ބުނީ ޕްރިމިއާ ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމުގެ ޒިންމާގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ އެ ޒިންމާ ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ އެ ކްލަބަކީ ޔުނައިޓެޑް ފަދަ ތާރީހެއް އޮތް ކްލަބަކަށް ނުވާތީ ކަމަށް މޮރީނިއޯ ބުންޏެވެ.

"އާސެނަލްގެ ނޯވޭ އެ ޒިންމާއެއް. ޗެލްސީގެ ނޯންނާނެ ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމުގެ ޒިންމާއެއް. ބޮޑު ފުޓްބޯޅަ ކްލަބްތަކުގެ ވާހަކަދައްކާއިރު ތި ވާހަކަދެއްކެނީ ކްލަބުގެ ތާރީހުގެ ވާހަކަ،" މޮރީނިއޯ ބުންޏެވެ.