މާރުކޭޓު ގޮޅިތަކުގައި ބިދޭސީން ތިބޭ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ފަށައިފި

ލޯކަލް މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތަކުގައި ކޭޝިއަރުންގެ ގޮތުގައި ބިދޭސީން ތިބޭ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އެތަނުގައި ވިޔަފާރި ކުރާ 10 މީހުން ހިމެނޭ ކޮމިޓީއެއް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލައި މަޝްވަރާ ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.


އެ މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ މުހައްމަދު މިއަދު ވިދާޅުވީ ރޭ ބޭއްވި ފުރަތަމަ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި މާރުކޭޓުގެ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ބައިވެރިވި ކަމަށެވެ. އަދި ގޮޅިތަކުގައި ބިދޭސީން ކޭޝިއަރުންގެ ގޮތުގައި ތިބޭ މައްސަލަަ ބޮޑު ކަމަށާއި އަވަސް ހައްލެއް ބޭނުންވާ ކަމަށް ހުރިހާ މެމްބަރުން އެއްބަސްވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތައް ބަލަހައްޓަނީ ހައުސިން މިނިސްޓްރީން. އަޅުގަނޑުމެން ބަލަނީ އެތަނުގެ ވިޔަފާރިވެރިން ވިޔަފާރި ކުރަނީ ގާނޫނާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށްތޯ. ކޭޝިއަރުންގެ ގޮތުގައި ބިދޭސީން ތިބުމަކީ ގާނޫނު ހުއްދަ ކުރާ ކަމަކަށް ނުވާ އިރު މިއީ ވިޔަފާރިވެރިންނާއި ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ އިހުމާލުންވާ ކަމެއްކަން އެންމެން ވެސް ގަބޫލު ކުރޭ،" އަބްދުﷲ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އެންގި އެވެ. އަދި އެކަމާ ބެހޭގޮތުން އެ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ހިޔާލުތައް ހުށަހަޅަން ފުރުސަތު ދިން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މާރުކޭޓު ގޮޅިތަކުގައި ވިޔަފާރި ކުރާ ބައެއް ފަރާތްތަކާ އެކު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ރޭ ބޭއްވި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން: މި ބައްދަލުވުމުގައި މާރުކޭޓުގައި ކޭޝިއަރުންގެ ގޮތުގައި ބިދޭސީން ތިބޭ މައްސަލަ ބަލައި. އެކަަން ހައްލުކުރާނެ ގޮތަކާ މެދު މަޝްވަރާކޮށްފައިވޭ. -- ފޮޓޯ: އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ

އެގޮތުން، ކޭޝިއަރުންގެ ގޮތުގައި ދިވެހިން ބައިތިއްބާފައި އެހީތެރިވެ ދިނުމަށް ބިދޭސީން ގެންގުޅެން ހުއްދަ ދިނުމަށް ނުވަތަ ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އެކަމަށް ބިދޭސީން ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ވިޔަފާރިވެރިން އެދިފައިވާ ކަމަށް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވި އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ވިޔަފާރިވެރިންގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޝަކުވާއަކީ ދޯނިތަކުން މުދާ ބޭލުން ފަދަ ބުރަ މަސައްކަތް ކުރަން ދިވެހިން ނުލިބުމެވެ.

"ވިޔަފާރިވެރިން ދެން ހުށަހެޅީ ގޮޮޅިތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީންނަށް ވަކި ކުލައެއްގެ ޔުނީފޯމެއް ހަމަޖައްސައިދޭން،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ މި މައްސަލައާ ބެހޭ ގޮތުން ވިިޔަފާރިވެރިންގެ ހިޔާލުތަކާ މެދު އިތުރަށް މަޝްވަރާކޮށް ވަކި ގޮތެއް ނިންމަން އަންނަ ހަފުތާގައި ކަމާބެހޭ ހުރިހާ ފަރާތެއް ބައިވެރިކޮށްގެން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ އިތުރުން ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އާއި އިމިގްރޭޝަން އަދި ފުލުހުން އެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

މި މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދަން ވަކި ގޮތެއް ނިންމާނީ މިކަމުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ އެންމެނާ މަޝްވަރާކޮށް، އެންމެން ވެސް އެއްބަސްވާ ގޮތަކަށް ކަމަށް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވި އެވެ.