ޖުލައިގެ ނިޔަލަށް އާމްދަނީ 12.8 ބިލިއަން، ހަރަދު 10.7 ބިލިއަން ރުފިޔާ!

މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 12.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނު އިރު ކުރި ހަރަދު 10.7 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރައިފި އެވެ.


ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް ލިބުނު އާމްދަނީން ކުރި ހަރަދު ކެނޑުމުން 2.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ އިތުރުވެފަ އެވެ. އެންމެ ބޮޑު ހޭދައެއް ކޮށްފައި ވަނީ ރިކަރަންޓް ހަރަދުތަކަށެވެ. އެގޮތުން ޖުމްލަ 7.9 ބިލިއަން ހަރަދު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކަ އެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން އާއްމުކުރި ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން މިދިޔަ ޖުލައި މަހު އެކަނި ވެސް މުސާރަ އާއި އިނާޔަތާއި ޕެންޝަނުގެ ގޮތުގައި 725 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަ ކުރި އިރު ހިންގުމާއި އެހެނިހެން ހަރަދުތަކަށް 525.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވެ އެވެ. އެގޮތުން ޖުމްލަ 1.9 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވެ އެވެ. އަދި ކެޕިޓަލް ހަރަދުގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ 635.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ހިސާބުތަކުން ދައްކަ އެވެ.

ފިނޭންސް އިން އާއްމުކުރި ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން މިދިޔަ ޖުލައި މަހު ދައުލަތަށް 2.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބުނުއިރު ހަރަދުގެ ގޮތުގައި 1.9 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވެ އެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަހަރަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓްގައި ވަނީ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 21.9 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ހަރަދުގެ ގޮތުގައި 22.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވެ އެވެ.