ވެލާނާ އެއާޕޯޓު ތަރައްގީ ކުރާއިރު، ރާއްޖެ އިތުރަށް މާކެޓްކުރަން ޖެހޭ: އަފީފް

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އާ ރަންވޭ އާއި އާ ޓާމިނަލް ނިމެންވާ އިރަށް ރާއްޖެ އިތުރަށް މާކެޓް ކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ (މަޓީ)ގެ ވައިސް ޗެއާމަން ޗަމްޕާ ހުސައިން އަފީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ލަންޑަނުގައި މިހާރު ކުރި އަށް ދާ ވޯލްޑް ޓްރެވަލް މާކެޓް (ޑަބްލިއުޓީއެމް) ގައި "މިހާރު"އަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަފީފް ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ އިތުރަށް މާކެޓްކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

"ރާއްޖެ އިތުރަށް މާކެޓްކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް. ސަރުކާރުން ވެސް އެކަންކުރޭ އަދި އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލަ އަށް ވެސް އެބަކުރެވޭ. އަޅުގަނޑުމެން ގުޅިގެން އެއާޕޯޓު ހެދެންވާ އިރަށް މާކެޓްކުރަން ޖެހޭ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ގިނަ އަދަދެއްގެ ރިސޯޓު ހިންގާ ކްރައުން އެންޑް ޗަމްޕާ ރިސޯޓުގެ އެއް ހިއްސާދާރު ވިދާޅުވީ ޑަބްލިއުޓީއެމްގައި ބައިވެރިވުމުން ރާއްޖެ އަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ފައިދާތަކެެއް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

"މިތަނުން ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ރާއްޖެއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވަމުންދޭ. އެ މީހުންގެ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށީގެ ހާލަތު. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭގައި މިހާރު ކަންތައްތައް ކުރާ ގޮތް ކިޔައިދިނިން. ރާއްޖެއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް،" އަފީފް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޑަބްލިއުޓީއެމްގައި ހުންނަވައިގެން އަފީފް "މިހާރު"އަށް އިއްޔެ އިންޓަވިއުއެއް ދެއްވަނީ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ފެއާގައި ބައްދަލުވި ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންނާ ޓުއާ އޮޕަރޭޓަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެން ވެސް ރާއްޖެއާ މެދު ދެކެނީ ވަރަށް ޕޮޒިޓިވްކޮށް ކަމަށެވެ.

"އެންމެ ނެގެޓިވް ބަހެއް ވެސް ނުބުނޭ. ވަރަށް ޕޮޒިޓިވްކޮށް ދެކެނީ،" އަފީފް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ބޭރުގެ ޓުއާ އޮޕަރޭޓަރުންނާއި ޓްރެވަލް އެޖެންޓުން އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވަނީ ރާއްޖެ އަށް ފަސޭހަ އިން ދަތުރުކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ކަމަށެވެ.

"މިހާރު އަލިޓާލިއާ އާއި އެއާ ފްރާންސް ވެސް ދަތުރުތައް އެ ފެއްޓީ. އެ މީހުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވޭ ރަނގަޅު ކަނެކްޝަންތަކެއް އޮންނަ ގޮތަށް ރާއްޖެ އަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް. އަދި އެއާލައިންތަކުން ރާއްޖެ އަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ ރަނގަޅު ވަގުތުތަކެއް ވެސް އޮންނަން ބޭނުންވޭ. މިހާރު މިވާ ގޮތަކީ ހުރިހާ އެއާލައިންތަކެއް އެއް ގަޑިއަކަށް އޮންނަނީ. އެއީ އެހާ ފަސޭހަ ގޮތެއް ނޫން. މިހާރު ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ހެދުމުން އެ ހުރިހާ ކަމެއް ހައްލުވާނެހެން ހީވަނީ،" އަފީފް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި އާ ރިސޯޓުތަކެއް ހުޅުވުމަކީ ކުރިމަގަށް ބަލާއިރު ވަރަށް ރަނގަޅު އިންވެސްޓްމަންޓެއް ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ރިސޯޓުތަކެއް އިތުރުވި ނަމަވެސް ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު އިތުރު ކުރެވޭނީ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ޖާގަ އިތުރުކުރެވިގެން ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް އަފީފް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތައް އިތުރުވުމަކީ މުސްތަގުބަލަށް ކުރެވޭ ރަނގަޅު ކަމެއް. މިހާރު ރިސޯޓުތައް އިތުރުވި ނަމަވެސް އެއާޕޯޓު ހެދިގެން އިތުރު މީހުން ގެނެވޭނީ. އަދި އެއާޕޯޓު ހެދުމުން އަންނަ މީހުން އިތުރުވާނެ. އެހެންވީމަ އިތުރު ރިސޯޓުތައް ބޭނުންވޭ. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން ބަލަން އެބަ ޖެހޭ ރިސޯޓުތައްތޯ ކުރިން ހަދަންވީ ނުވަތަ އެއާޕޯޓުތޯ ހަދަންވީ. އެއާޕޯޓު ހަދައިގެން އަންނަ މީހުން އިތުރުވާއިރު އެއާ އެއްވަރަށް ރިސޯޓުތައް އިތުރުވާން ޖެހޭނެ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.