އާ އުސޫލުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް: ވިޔަފާރިވެރިން ރުޅިގަދަވެފައި!

މާލޭގައި ދުވާލު ގަޑީގައި މުދާ އުފުލުން މަނާކުރުމުން، ބައެއް ވިޔަފާރިތައް ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި، އޭގެ ސަބަބުން މުދަލުގެ އަގު ބޮޑުވާނެ ކަމަށް ބޮޑެތި ބައެއް ކުންފުނިތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ އާ އުސޫލަށް އަމަލު ކުރަން ފެށުމުން ވެހިކަލްތަކުގައި މުދާ އުފުލޭނީ އިރުއޮއްސި 6:00 އިން ފަތިހު 6:00 އަށެވެ.

އެކަމަކު މާލޭގެ މަގުތަކުގެ ތޮއްޖެހުން ކުޑަކުރުުގެ މަގުސަދުގައި ކަމަށް ބުނެ އަމަލްކުރަން ފެށި އުސޫލުގެ ސަބަބުން ހޯލްސޭލް ވިޔަފާރިތަކަށް ވަރަށް ނުބައި އަސަރެއް ކުރާނެ ކަމަށް، އެ ވިޔަފާރިވެރިން ބުނެ އެވެ. މުދާ ޑެލިވަރީ ނުކުރެވޭތީ ގިނަ ކުންފުނިތަކުގެ ލޭބަރުން މިއަދު ތިބީ މަސައްކަތެއް ނެތިފަ އެވެ.

"ވިޔަފާރިވެރިންގެ އެއްވެސް ކަންބޮޑުވުމަކަށް ހައްލެއް ނުލިބި މިކަން ތަންފީޒު މިކުރީ. ޓްރެފިކް މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ގެނެވޭނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނައިގެން ސޮލިއުޝަނެއް ހޯދީމަ،" ބާޒާރުމަތީގައި އެންމެ ފުޅާކޮށް ހޯލްސޭލް ވިޔަފާރިކުރާ އެއް ފިހާރައިން ވާހަކަ ދެއްކެވި ބޭފުޅަކު، ނަން ނުޖަހާ ގޮތަށް، ވިދާޅުވި އެވެ.

"ކުއްލިޔަކަށް ހުރެފައި ހަމަ މިހެން ހެދުމަކީ ހައްލެއް ނޫން."

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެ ފިހާރައިން ދުވާލަކު 400 އަށް ވުރެ ގިނަ ޑެލިވަރީކުރެ އެވެ. އެކަމަށް ދުވާލު ގަޑި ވެސް މަދު ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"މިހާރު ތިރީގައި އެތިބީ ގާތްގަނޑަކަށް 90 ވަރަކަށް ލޭބަރުން އެއްވެސް ކަމެއް ނެތި،" ބާޒާރުމަތީގެ އެންމެ ބިޒީ އެއް ފިހާރައިގެ ތެރޭގައި ހުންނަވައި، އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރޭގަނޑު ހޭލާ ތިބެގެން ކަސްޓަމުން މުދާ ނެރުމުގެ އަގާއި މުދާ އުފުލާ ވެހިކަލުތަކުގެ ފީ ވެސް ބޮޑުވާނެ އެވެ. އަދި ހޭލާ ތިބެގެން މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރު އެލަވަންސް ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެހެން ބައެއް ވިޔަފާރިވެރިން ވެސް އެ މަައްސަލަތައް ދިމާވާނެ ކަމަށް އެއްބަސްވެ އެވެ. އެގޮތުން އެއް ވިޔަފާރިވެރިޔަކު ވިދާޅުވީ ކުރިން ކޮންޓޭނަރެއް 2،500ރ އަށް ހުސްކުރިޔަސް އެ އަގު 6،000ރ އަށް ބޮޑުކުރާނެ ކަމަށް މަޖޫރީން ބުނަމުން ދާ ކަމަށެވެ.

"ލޮރީތަކުގެ ފީ އަކީ ކުރިން މިނެޓަކަށް ހަތް ރުފިޔާ [އެއް ގަޑި އިރަށް 420ރ.]. މިހާރު އެ އަގު ވެސް މިއޮތީ 1،000ރ. އަށް ބޮޑުވެފައި،" ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހޯލްސޭލް ވިޔަފާރި ކުރަމުން އަންނަ އެ ވިޔަފާރިވެރިޔާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ރަށްރަށުގެ ދޯނިފަހަރަށް ރޭގަނޑު މުދާ ބަރުކުރަން ވަރަށް ބޮޑެތި ދަތިތައް އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ބާޒާރުމަތީ ފިހާރަތައް ކުދި ކަމުން އަބަދުވެސް ގެނެސް ބަހައްޓާފައި ހުންނަނީ މަދު މުދާކޮޅެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"މިހާރު އެ މުދާ ހުސްވީމަ، ފިހާރަ އަށް އިތުރަށް މުދާ ގެނެވޭނެ ގޮތެއް ވެސް ނެތް،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑެތި ވިޔަފާރިވެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެހެން ބޭފުޅަކު، ނަން ނުޖަހާ ގޮތަށް، ވިދާޅުވީ ޓްރެފިކް މައްސަލަ ހައްލުކުރަން މި ނޫން އެހެން ގޮތެއް ހޯދަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި މިއަދު އަމަލްކުރަން ފެށި ގަވާއިދު އެހެން ބައެއް ގަވާއިދުތަކާ ފުށުއެރުންތައް ހުރި ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

"މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ 10 ޖަހާއިރު ފިހާރަތައް ބަންދުކުރަން ވެސް. އެކަމަކު މިހާރު ދަންވަރު މުދާ ގެންނަން މި ޖެހެނީ، އެކަން ކުރެވެން މި އޮންނަނީ ދަންވަރު ފިހާރަތައް ހުޅުވައިގެން،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އޭރަށް އަނެއްކޮޅުން މަނާ ގަޑީގައި ފިހާރަ ހުޅުވީމަ ޖޫރިމަނާ ވެސް ކުރެވިދާނެ."

ހަމައެކަނި ރޭގަނޑު މުދާ އުފުލަން ޖެހުމުން ދިމާވާނެ މައްސަލަތަކާ މެދު މަޝްވަރާކުރަން ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިން ރޭ ވެސް މަޝްވަރާކުރި އެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން "ނިންމީ ހިނގާށޭ މިއަދު ކުރިއަށް ދާން އޭރަށް އެންމެންނަށް ވެސް އެނގޭނެތާއޭ މި ދަތިތައް... މިނިސްޓަރު އަރިހަށް އަޅުގަނޑުމެން ގެންދިޔަ [އެކަމަކު] އެއީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މަޝްވަރާ ކުރަން ގެންދިޔަ ބައްދަލުވުމެއް ނޫނޭ. އެއީ ސީދާ މި ގަވާއިދު ތަންފީޒު ކުރަން ގެންދިޔަ ބައްދަލުވުމެއް،" އެ ވިޔަފާރިވެރިޔާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ދުވާލު މުދާ އުފުލުން މަނާ ކުރުން