މީރާ މެދުވެރިކޮށް މިދިޔަ މަހު 1.5 ބިލިއަން ދައުލަތަށް ލިބުނު

މިދިޔަ މަހު މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތަށް 1.51 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ.


މީރާ އިން އާންމުކުރި މިދިޔަ މަހުގެ ތަފާސްހިސާބު ދައްކާ ގޮތުން މިދިޔަ މަހު ލިބުނު 1.51 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަކީ ލަފާކުރި މިންވަރަށް ވުރެ 15 ޕަސެންޓް ދަށް އަދަދެކެވެ. އަދި އެއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗް މަހާ އަޅާބަލާއިރު ވެސް 2.1 ޕަސެންޓް ދަށް އަދަދެކެވެ.

މިދިޔަ މަހުގެ އާމްދަނީގެ ވެސް އެންމެ ބޮޑު ޕަސެންޓެއް ހިއްސާކުރަނީ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނަގާ ޓެކްސް ނުވަތަ ޖީއެސްޓީ އެވެ. ޖީއެސްޓީގެ ގޮތުގައި އެކަނި ވެސް 732 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބުނުއިރު، އެއީ ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ 48 ޕަސެންޓެވެ.

ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނައީ ޓޫރިޒަމް ލޭންޑް ރެންޓްގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ އެވެ. ލޭންޑް ރެންޓްގެ ގޮތުގައި 355 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނެވެ.

ލަފާކުރި މިންވަރަށް ވުރެ އާމްދަނީ ދަށްވި ސަބަބެއް ކަމަށް އެ ހިސާބުތަކުގައި ވަނީ ޓޫރިޒަމް ލޭންޑް ރެންޓްގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ ބައެއް ފައިސާތައް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ނުދެއްކުމެވެ.

އެ ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން މިދިޔަ މަހުގެ އާމްދަނީގެ 1.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނީ އެމެރިކާ ޑޮލަރުންނެވެ. އެއީ 72 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ.