ރިސޯޓް އެއްކޮށް ބުކް ކޮށްގެން އިންޑިޔާގެ ކައިވެއްޏެއް!

އިންޑިޔާގެ ކައިވެނީގެ ހަފްލާތައް މަޝްހޫރުވެފައި ވަނީ ދިގު ދެމިގެންދާ ވަރަށް "ގްރޭންޑް" ހަފްލާތަކެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އާންމުކޮށް ހަފްތާއަކަށް ދެމިގެންދާ އިންޑިޔަން ކައިވެނި ހަފްލާއެއް މިފަހަރު މިއޮތީ ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއްގަ އެވެ.


ފުރަވެރި އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ތިން ދުވަހަށް އެއްކޮށް ބުކްކޮށްގެން ބޭއްވި މި ކައިވެނި ހަފްލާގައި 300 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވި އެވެ. އެ ރިސޯޓުގެ ގުދުރަތީ ރީތިކަން ފެންނަ ގޮތަށް ނަގާފައިވާ ކައިވެނި ހަލްފާގެ ފޮޓޯތަކުން އެ ހަފްލާގެ ބޮޑުކަން އެނގެ އެވެ.

މި ހާއްސަ ހަފްލާގައި އިންޑިޔާގެ ސަގާފީ ހަރަކާތްތައް ކުޅޭ މިއުޒީޝަނުންނާއި ސެލެބްރިޓީ ޑީޖޭ އަކާއި މޭކަޕް އާޓިސްޓުން ބައިވެރިވި އެވެ.

އިންޑިއަަން ވެޑިން ބާއްވާފައިވަނީ ފުރަވެރި އައިލެންޑް އެންޑް ސްޕާ ރިސޯޓުގައި--ފޮޓޯ:މޯލްޑިވްސް އިންސައިޑާ

މޯލްޑިވްސް އިންސައިޑާ އަށް ފުރަވެރީގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު މުހައްމަދު ހިލްމީ ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ވިދާޅުވީ، އެ ރިސޯޓުގައި މި ކައިވެނި ހަފްލާގެ ކަންކަން ނިންމުމަށް ދެ މަސް ހޭދަވި ކަމަށެވެ. ކައިވެނި ހަފްލާ ބޭއްވަން އެ އާއިލާއިން ރިކުއެސްޓްކުރީ މާޗް މަހު އެންޖޭޖްމެންޓް ހަފްލާ ބޭއްވުމަށް އެ އާއިލާއިން އެ ރިސޯޓަށް ދިއުމަށް ފަހު އެވެ. އަދި އެ ހަފްލާ ބޭއްވުމުގައި ރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެހެމާންދާރީ އާއި ރޭވުންތެރިކަން ފެނިފާ، ކައިވެނި ހަފްލާ ވެސް ފުރަވެރި ރިސޯޓުގައި ބައްވަން ނިންމީ އެވެ.

އެ ރިސޯޓުގައި މީގެ ކުރިން ކައިވެނީގެ އެތައް ހަފްލާތައް ރާވާއި ބާއްވާފައިވާ އިރު މިކަންވީ އެ ރިސޯޓަށް އާ ކަމަކަށް ނޫނެވެ. ހިލްމީ ވިދާޅުވީ، މި ކައިވެނި ހަފްލާއަކީ ރާއްޖޭގައި ބޭއްވޭ، މިފަދަ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ހަފްލާއަކަށް ހެދުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނު ކަމަށެވެ.

ކައިވެނި ކުރި ދެމަފިރިން ފުރަވެރި ރިސޯޓުގެ ބީޗުގައި-- ފޮޓޯ: މޯލްޑިވްސް އިންސައިޑާ

އިންޑިޔާގެ ސަގާފީ ކަންކަން ފެނިގެންދާ މި ކައިވެނި ހަފްލާ އެހާ ހާއްސަވަނީ އިންޑިޔާގެ ސަގާފީ ކައިވެންޏަކަށް ދިވެހިންގެ މެހެމާންދާރީ އާއި ރޭވުންތެރިކަން ހިމެނުމުންނެވެ. މި ބޮޑު އިވެންޓާ އެކު ފުރަވެރި ރިސޯޓަށް ވަނީ އިންޑިޔާގެ މީހުންގެ ސަމާލުކަން ހޯދައި އިންޑިޔާ ޓޫރިސްޓުންގެ މަގްބޫލުކަން އިތުރަށް ލިބިފަ އެވެ.

"މި ކައިވެނި ހަފްލާ ރޭވުމާއި، އާއިލާ އަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ، ހަފްލާގައި ބައިވެރިވި މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތް ކޮށްދެވުނު. މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރިސޯޓު ދައްކާލާ، ރާއްޖެ މިފަދަ ހަފްލާތަކަށް ވެސް ހާއްސަކަން ދައްކާލުމަށް ލިބުނު ފުރުސަތެއް،" ހިލްމީ ވިދާޅުވި އެވެ.

ހިލްމީ ވިދާޅުވީ މިއީ ރާއްޖޭގެ މެހެމާންދާރީ ދައްކާލާއި، އެ ރިސޯޓު އިތުރަށް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް ލިބުނު ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ކަމަށެވެ.

އިންޑިޔާގެ ކައިވެނި ހަފްލާގެ ތެރެއިން--މުޅި ސަރަހައްދުގައި ބޮކި ފަތި އެލުވާފައި--ފޮޓޯ: މޯލްޑިވްސް އިންސައިޑާ

ރ. އަތޮޅުގައި އޮންނަ މި ރިސޯޓުގައި 107 ޕްރައިވެޓް ވިލާ ހިމެނެ އެވެ. ވެލާނާ އެއާޕޯޓުން 45 މިނެޓުގައި ސީޕްލޭނުގައި އެ ރިސޯޓަށް ދެވޭ އިރު، ރާއްޖޭގެ އެހެން ރިސޯޓުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް، ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގެ ކެއުންތަކާއި ސްޕާ އާއި މޫދު ކުޅިވަރުތައް އެ ރިސޯޓުގައި ވެސް އޮވެ އެވެ.

ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއް ހިފައިގެން އިންޑިޔާގެ ކައިވެނި ބޮޑު ހަފްލާއެއް ބާއްވާފައިވާ އިރު އިންޑިޔާ އަކީ ރާއްޖެ އަށް ދެ ވަނަ އަށް އެންމެ ގިނައިން ޓޫރިސްޓުން އަންނަ ގައުމެވެ.

މި އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ވަނީ 82،140 އަށް އަރައިފަ އެވެ. މިދިޔަ އަހަރު އިންޑިޔާއިން 90،474 ޓޫރިސްޓުން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވެ އެވެ. އެހެންކަމުން މި އަހަރު ނިމޭއިރު މިދިޔަ އަހަރަށް ވުރެ ދެ ގުނަ އަށް އިންޑިޔާއިން ޓޫރިސްޓުން އަންނާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ލަފާކުރެ އެވެ.