އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސެލޫނަކުން "ހިމޭން އެޕޮއިންޓްމަންޓް" ތައާރަފުކޮށްފި

ސެލޫނަކަށް ގޮސްފައި ހިދުމަތެއް ހޯދާ އިރު، ކަސްޓަމަރާއި ހިދުމަތްދޭ މީހާއާ ދެމެދު ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ހިއްސާކުރެވުމަކީ ހަމަ ވަރަށް އާދައިގެ ކަމެކެވެ. އަދި މިއީ އާންމުކޮށް ކަން ހިނގާ ގޮތް ވެސް މެ އެވެ.


ނަމަވެސް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސެލޫނަކުން މި ވަނީ މުޅިން އާ ގޮތަކަށް ހިދުމަތް ތައާރަފުކޮށްފަ އެވެ. މިއީ "ހިމޭން" އެޕޮއިންޓްމަންޓެވެ. ހިދުމަތަތެއް ހޯދަން ގޮސްފައި ބުނަން ޖެހޭނެހާ ވެސް ވާހައަކީ ބޭނުންވާ ހިދުމަތަކާއި ބޭނުންވާ ސްޓައިލެކެވެ. އެ ހިސާބުން ދެން އިތުރު ވާހަތަކެއް ކަސްޓަމަރާއި ހިދުމަތްދޭ ދޭ މީހާއާ ދެއްކުމެއް ނޯންނާނެ އެވެ. ހިދުމަތް ހޯދައި ނިމެންދެން ދެ މީހުން ވެސް ހަނު ހުންނާނީ އެވެ.

"ހިމޭން" އެޕޮއިންޓްމަންޓް ތައާރަފުކުރީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބްރިކް ލޭންގައި ހިންގާ "ނޮޓް އެނަދަ ސެލޯން" އިންނެވެ. އެތަނުން މިފަދަ ހިދުމަތެއް ތައާރަފުކުރީ މެންޓަލް ހެލްތު ނުވަތަ ނަފުސާނީ ބަލިތަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

ސެލޫންގެ ވެރިޔާ ސޯފީ ހިލްޓަން ބުނިގޮތުގައި މާ ވާހަކަ ގިނަވުމަކީ ވެސް ބޮލުގެ ރިހުމަކަށްވާ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ ކަސްޓަމަރާއި ހިދުމަތްދޭ މީހާ ވެސް ހަމަހިމޭނުން ތިބެލައިގެން ހިދުމަތެއް ހޯދުމަކީ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ، ސިކުނޑިއަށާއި ހިތަށް ވެސް އަރާމުގޮތަކަށް ވާނެ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

View this post on Instagram

The world’s first silent haircut. . . . We’re known for inclusivity and our no judgment policy but now we are taking it one step further by becoming the world’s first salon to officially offer a service when booking to opt out of general chit chat. While so many of us love a chin wag at the hairdressers others just need some time out and that should be ok to ask for. . . . So why is it we feel embarrassed to say we need some quiet time? Why do we feel we need to bury our heads in a book and hope they get the hint? Is it that we are too British to ask? . . . Your stylist will still talk you though your consultation and any hair related information throughout your service, but the rest of the time is yours. All you have to do is ask for a 'silent' cut or colour when booking and no one will judge you for it. In fact, the stylist would probably also love it too! . . . Not Another Salon will always be a loud and hectic environment, full of chatter and laughter. But we feel we can cater to everyone more than ever before. . . . Owner Sophia Hilton says 'in order for us to be a true non judgment company we need to consider all our clients needs. With mental health showing up more than ever now, feeling comfortable to say when you need time out couldn't be more important' . . . You’re welcome love @hiltonsophia X

A post shared by Not Another Salon (@notanothersalon) on

އަދި ބައެއް ކަސްޓަމަރުންނަކީ ހިދުމަތެއް ހޯދަން ގޮސްފައި ލެއްވިހާ ވާހަކައެއް ދައްކައި، މުނާސަބު ނޫން ވާހަކަތައް ހިއްސާކުރަން ބޭނުން ނުވާ ބަޔަކަށްވާތީ "ހިމޭން އެޕޮއިންޓްމަންޓަކީ" މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް ބުންޏެވެ.

"މިއީ ހަމަ ހަގީގުގައި ވެސް މެންޓަލް ހެލްތާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭނެ ބޭނުންތެރިކަމެއް،" ދެ ޖިންސުގެ މީހުންނަށް ވެސް ހިދުމަތް ދޭ ސެލޫނުން ތައާރަފު ކުރި ހިދުމަތާ ބެހޭ ގޮތުން ސޯފީ ބުންޏެވެ. "ކަސްޓަމަރުން ޖަޖްކުރުމަކީ އަހަރެމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. މުހިއްމު ކަމަކީ ހިދުމަތެއް ހޯދަން އަންނަ މީހާ ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ހިދުމަތް ދީ އުފަލާއި ހިނިތުވުންވުމާ އެކު އޭނާ އެނބުރި ދިއުން."