ފުނަދޫ އެއާޕޯޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖައްސައިފި، ރަށަށް އައީ އީދެއް!

ށ. ފުނަދޫގައި ތަރައްގީކުރި އެއާޕޯޓުގައި މިއަދު ޓެސްޓު ފްލައިޓު ޖައްސައިފި އެވެ.


ގައުމީ އެއާލައިން، މޯލްޑިވިއަންގެ ބޯޓެއް ފުނަދޫ އެއާޕޯޓުގައި ޖެއްސީ މިއަދު ހެނދުނު 8:10 ގަ އެވެ. މި ދަތުރުގައި ޓްރާސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޒުހައިރާއި ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ އޮތޯރިޓީގެ އިސް ބޭފުޅުން އަދި އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ އެކި ޑިޕާޓްމަންޓުތަކުގެ އިސް ބޭފުޅުން ފުނަދޫ އަށް ވަޑައިގަތެވެ.

ފުނަދޫ އެއާޕޯޓުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މި ފްލައިޓަށް މަރުހަބާ ކިޔުމުގެ ގޮތުން އެ ރަށުގެ ދެ ހާހެއްހާ ރައްޔިތުން އެއާޕޯޓަށް ދިޔަ އެވެ. އަދި ރަށުގެ އެންމެން ގުޅިގެން ހާއްސަ ސައެއް ވެސް ވަނީ ތައްޔާރުކޮށްފަ އެވެ.

ފުނަދޫ ރައްޔިތުން ޓެސްޓް ފްލައިޓަށް މަރުހަބާ ކިޔަނީ: މިއީ ރައްޔިތުންގެ އެތައް ދުވަހެއްގެ އިންތިޒާރުގެ ނިމުން ކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނޭ--

ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް އަހުމަދު ނަޒީރު ވިދާޅުވީ އެ ރަށުގެ އެއާޕޯޓުގައި ޓެސްޓު ފްލައިޓު ޖެއްސުމަކީ އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުން ގިނަ ދުވަސް ވަންދެން ކުރަމުން އައި އިންތިޒާރުގެ ނިމުން ކަމަށެވެ. އަންނަ މަހު ޝެޑިއުލް ފަލައިޓުތައް ފެށުމުން ފުނަދޫގެ އިތުރުން ށ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ފަސޭހަވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"މުޅި ރަށް މިއަދު މިއޮތީ ވަރަށް އުފަލުން. މިއީ މި ރަށު މީހުން 50 އަހަރު ވަންދެން ދެކެމުން އައި ހުވަފެނެއް. މި ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ވެފައި މިވަނީ ސަރުކާރާއި ރަށުގެ ރައްޔިތުން އަދި ކައުންސިލުން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ސަބަބުން،" ނަޒީރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ފުނަދޫ އެއާޕޯޓް--

މި އެއާޕޯޓަށް ފެބްރުއަރީ 1 ގައި ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ފެށުމަށް މޯލްޑިވިއަނުން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެހާތަނަށް އެއާޕޯޓުގައި ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތައް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް ކައުންސިލުން ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. މިހާރު އެ އެއާޕޯޓުގައި ނުނިމި ހުރީ އަލިފާން ނިއްވާ ޓަވަރުގެ މަސައްކަތް އެކަންޏެވެ.

ކުރީގެ ސަރުކާރުން ހަދަން ފެށި ފުނަދޫ އެއާޕޯޓުގެ ރަންވޭގެ ދިގުމިނުގައި 1،200 މީޓަރު އަދި ފުޅާމިނުގައި 30 މީޓަރު ހުރެ އެވެ. ޓެކްސީވޭގައި 90 މީޓަރު ހުންނައިރު، އޭޕްރަންގެ ފުޅާމިނަކީ 50 މީޓަރެވެ. އެ އެއާޕޯޓުގެ އޭޕްރަންގެ ދިގު މިނަކީ 150 މީޓަރެވެ.