އަަގުހެޔޮ އައިފޯން މި މަހުގެ 24 ގައި

އެޕަލް ކުންފުނިން ނެރެން ނިންމާފައިވާ އަގުހެޔޮ އައިފޯން މި މަހުގެ 24 ގައި ބާޒާރަށް ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.


ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ނެރުން ފަސްކުރި އައިފޯން އެސްއީ 2 ނުވަތަ އައިފޯން 9 އެންމެ ފުރަތަމަ ނެރެން ނިންމާފައި ވަނީ އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މާކެޓަށެވެ. ފޯނު ނެރޭ ތާރީހު އިއުލާންކުރުމަށް ފަހު، އެޕަލް އިން ވަނީ އޭގެ އަގާއި ބައެއް ސްޕެސިފިކޭޝަންތައް ވެސް ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ.

އެގޮޔުން އައިފޯން 9 އަކީ 2017 ގައި ނެރުނު އައިފޯން 8 އާ އެއްގޮތަށް 4.7 އިންޗީގެ ޑިސްޕްލޭއެއް ހުންނާނެ ފޯނެކެވެ. އިތުރު ފީޗާތަކުގެ ތެރޭގައި ފިންގަޕްރިންޓް އައިޑީ ސެންސާ އައިފޯން 11 ޕްރޯގައި އެކުލެވޭ ކަހަލަ ޕްރޮސެސާއެއް ހިމެނެ އެވެ. އެކަމަކު އައިފޯން 9 ގައި އިންނާނީ އެންމެ ކެމެރާއެކެވެ.

އެމެރިކާގެ މާކެޓްގައި އައިފޯން 9 ވިއްކާނީ 399 ޑޮލަރު (6,148ރ.) އަށެވެ. އަދި އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ވިއްކާނީ 524 ޑޮލަރު (8,059ރ.) އަށެވެ.

މެދުފަންތީގެ މާކެޓަށް ހާއްސަކޮށްގެން އެޕަލް އިން ނެރޭ އައިފޯން 9 ވެގެން ދާނީ ސެމްސަންގާއި ގޫގުލް ފަދަ ކުންފުނިތަކުން ނެރެފައިވާ އަގުހެޔޮ ފޯނާ ވަރަށް ވާދަވެރި އެއްޗަކަށް ކަމަށް ފޯނުގެ ވިޔަފާރި ދިރާސާކުރާ ފަރާރްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

އަދި އައިފޯން 9 ނެރޭތާ 6-9 މަހާ ދޭތެރޭ ގާތްގަނޑަކަށް 20-25 މިލިއަން ފޯނު ވިކޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވެ އެވެ.