އަމީތާބް ބައްޗަންގެ އަޑު އެމެޒޯން އެލެކްސާ އަށް

ވޮއިސް އެސިސްޓަންޓެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެމެޒޯންގެ އެލެކްސާގައި ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އަމީތާބް ބައްޗަން އަޑު ހިމަނަން ނިންމައިފި އެވެ.


އެމެޒޯންގެ އިންޑިއާ ގޮފިން ބުނީ 77 އަހަރުގެ އެކްޓަރު އަޑު އެލެކްޒާ އަށް އަންނާނީ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކަމަށާއި އެއީ ވަރަށް ވެސް އުފާކުރާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. މި ފުރުސަތަކާ އެކު އަމީތާބް ވެގެންދާނީ އެލެކްޒާ އަށް އަޑުދޭ އިންޑިއާގެ ފުރަތަމަ މީހާއަށެވެ. އަމީތާބުގެ ބަރު އަޑަކީ އާންމުންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް މަގުބޫލު އަޑެކެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ވާހަކަ ދެއްކުމުގައި ގެންގުޅޭ ފާޑުވެރިކަމަކީ ފިލްމުތަކާއި ޝޯތަކުން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ގިނަ ބަޔަކު އަޅައިގަންނަ ކަމެކެވެ.

އަމީތާބު ބުނި އަނެއްކާ ވެސް އާ ކަމެއްގެ ތެރެއަށް ވަދެވުން ވަރަށް ހާއްސަ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ފުރުސަތު އެމެޒޯނުން ދިން ކަމަށްޓަކައި އެ ކުންފުންޏަށް ޝުކުރު އަދާކުރާ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

"ޓެކްނޮލޮޖީއާ ގުޅުން ހުންނަ ކޮންމެ ކަމަކީ އަބަދު ވެސް އަހަރެން ވަރަށް ގަޔާވާ ޝައުގުވެރިކާކަން. އެހެންވެ އެލެކްސާގައި މަސައްކަތްކުރަން ލިބުމަކި އަނެއްކާ ވެސް އެ ދާއިރާ އިން އާ މީޑިއަމެއް ތަޖުރިބާކޮށްލެވޭނެ ކަމެއް،" އަމީތާބް ބުންޏެވެ. "އަހަރެން ވަރަށް އުފާކުރަން ފިލްމާއި ޓީވީ ޝޯތަކާއި ޕޮޑްކާސްޓް ޝޯފަދަ އެއްޗެހީގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ނަސީބު ލިބިފައިވާތީ."

އޭނާ ބުނިގޮތުގައި ވޮއިސް އެސިސްޓަންޓަކީ މިހާރުގެ ޒަމާނީ ދިރިއުޅުމުގެ ތެރޭގައި ވަކި ހިއްޕައިލަމުން އަންނަ ކަމަކަށްވާތީ އެލެކްޒާ މެދުވެރިކޮށް އާންމުންނާ މުއާމަލާތްކުރެވޭ ގޮތް ވުމަކީ އެ މީހުންނާ އިތުރަށް ގާތްކޮށް ދޭނެ ކަމެކެވެ.

މީގެ ކުރިން ހުޅަނގުގެ މަޝްހޫރު ބައެއް ސެލެބްރިޓީން ވެސް އެކި ކުންފުނިތަކުގެ ވޮއިސް އެސިސްޓަންޑް ޑިވައިސްތަކަށް އަޑު ދީފައިވެ އެވެ.