ޓޫރިސްޓުން ގެންނަން ޗައިނާއާ އެކު މަޝްވަރާ އެބަ ކުރެވޭ: މައުސޫމް

ރާއްޖެ އަށް ޓޫރިސްޓުން ގެނައުމަށް ޗައިނާއާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށާއި އުންމީދަކީ ޗައިނާގެ ޓޫރިސްޓުން ދަތުރުތައް ފަށާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމެނުން ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ފަހަކަށް އައިސް ރާއްޖެ އަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ޓޫރިސްޓުން އަންނަ ގައުމަކީ ވެސް ޗައިނާ އެވެ. އެ ގައުމުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 284،000 ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖެ އައެވެ. އެއީ އޭގެ ކުރީ އަަހަރަށް ވުރެ ވެސް އިތުރު އަދަދެކެވެ. އަދި އެއީ ލަންކާ އަށް އަހަރަކު ޒިޔާރަތް ކުރާ ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދަށް ވުރެ ވެސް މަތީ އަދަދެެކެވެ. އެކަމަކު، ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ޗައިނާ ރައްޔިތުން އެކި ތަންތަނަށް ދަތުރުކުރުން މަނާކޮށްފައި އޮތުމަށް ފަހު އަލުން ހުޅުވާލާއިރު، އެންމެ ފުރަތަމަ އިސްކަން ދޭ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ލަންކާ ހިމެނޭ ކަމަށް ޗައިނާ އިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ އެއް ނުހިމެނެ އެވެ.

އެެހެން އެވީ ކީއްވެގެންތޯ ދެންނެވުމުން، މައުސޫމް މިއަދު "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ ޗައިނާގެ ޓޫރިސްޓުން އެކި ގައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމެނޭނެ ކަމުގެ ވަރަށް ބޮޑު އުންމީދެއް އެބައޮތް ކަމަށެވެ. އަދި ލަންކާ އަށް ދާއިރު، ރާއްޖެ އަށް ވެސް ޓޫރިސްޓުން އަންނާނެ ކަމުގެ ވަރަށް ބޮޑު ޔަގީންކަމެއް އޮތް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ދެ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ބަލަން. އެއް ގޮތަކީ ލަންކާ އަށް ދާ ޓޫރިސްޓުންގެ ތެރެއިން މިކޮޅަށް އަންނަން ބޭނުންވާ މީހުން ލަންކާ އިން އަޅުގަނޑުމެންގެ ފްލައިޓެއްގައި މިކޮޅަށް ގެނައުން. އެކަމަކު މީގައި އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ސީދާ ޗައިނާ އިން ރާއްޖެ އަށް ޓޫރިސްޓުން ގެނައުން،" މައުސޫމް ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޗައިނާ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ޓޫރިޒަމްގައި އޮތީ ވަރަށް ރަނގަޅު ގުޅުމެކެވެ. އެހެންވެ، ރާއްޖެ އިން އެދޭ ކަންކަން ކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.