ކައުންސިލްގެ ހުއްދަ ނެތި ފ. ފީއަލީގައި ފިލްމް ނެގުން މަނާކޮށްފި

ފ. ފީއައްޔާއި އެ ރަށް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި ކައުންސިލްގެ ހުއްދަ ނެތި ފިލްމް ނެގުން މަނާކުރާ ގަވައިދެއް ހަދައި އެއަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.


ލޯކަލް ގަވަރަމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) ގެ މަޝްވަރާއާ އެކު ފީއަލީ ކައުސިލުން އެކުލަވައިލި "ރަށާ ގުޅިފައިވާ ކަނޑުގައި ނުވަތަ ފަޅުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ އާންމު ތަންތަނުގައި ފިލްމް ނަގަން ހުއްދަ ދިނުމާއި ފީ ނެގުމާ ބެހޭ ގަވައިދު" ގެ ނަމުގައި އެކުލަވާލައިވައިވާ ގަވައިދު މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިއުކޮށްފަ އެވެ.

އެ ގަވައިދުގައި ބުނަނީ ފީއަލީ ކައުލްސިލްގެ އިހުތިސާސް ހިނގާ އެއްވެސް ސަރަހައްދެއްގައި ފިލްމެއް ނުވަތަ ފިލްމުގެ ބައެއް ނުވަތަ އިޝްތިހާރެއް ނަގަން ވާނީ ކައުންސިލްގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ހޯދައިގެން ކަމަށެވެ.

ގަވައިދުގެ ހަތަރު ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައި ވަނީ އެއްޗެއް ޝޫޓް ކުރަމުންދާ އިރު ކައުންސިލުން ނުވަތަ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ފުލުހުން އެކަމާ ގުޅޭ ހުއްދަ އޮތް އޮތްތޯ ބަލަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެކަން ބެލޭނެ ކަމަށާއި ހުއްދަ ނެތްކަން އެނގިއްޖެ ނަމަ، އެ މަސައްކަތެއް ހުއްޓުވުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވާ ކަމަށެވެ.

ޝޫޓް ކުރާ ތަންތަނަށް ފީ ދައްކަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި ފިލްމެއްގެ މަންޒަރެއް ނަގަން ހުއްދަ ދޭނީ ކައުންސިލަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފީއެއް ދެއްކުމުން ކަމަށް ވެސް ގަވައިދުގައިވެ އެވެ. އޭގައި ބުނެފައި ވަނީ ފީ ނެގުމުގައި ރަށުގެ އެކި ތަންތަނަށް ތަފާތު އަގުތަކެއް ހަމަޖެއްސި ދާނެ ކަމަށެވެ.

މި ގަވައިދާ ހިލާފަށް އަމަލުކޮށްފި ނަމަ، ޖޫރިމަނާ ކުރާނެ އަގުތަކެއް ވެސް ގަވައިދުގައި ވަނީ ހިމަނައިފަ އެވެ. އެގޮތުން 500ރ. އިން ފެށިގެން 5،000ރ. އާ ދޭތެރޭ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ އިހުތިޔާރު ގަވައިދުގައި ކައުންސިލަށް ދީފައިވެ އެވެ.

މި ގަވައިދު ހެދި އިރު، ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއަށް ފ. އަތޮޅު ވިއްކާލަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލަމުންނެވެ. ސަރުކާރުން ބުނެފައި ވަނީ ފ. އަތޮޅު ވިއްކާނުލާނެ ކަމަށާއި އެ އަތޮޅަށް އަންނާނީ ބިޔަ މަޝްރޫއެއް ކަމަށެވެ.