އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ މަގާމަށް ޝައުގުވެރިކަން އެބަހުރި: ޕްރިޔަންކާ

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ މަގާމަށް ވާދަކުރަން ޝައުގުވެރިވާ ކަމަށް، މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ބުނެފި އެވެ.


އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ދަ ސަންޑޭ ޓައިމްސް އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި، 36 އަހަރުގެ ބަތަލާ ބުނީ ސިޔާސީ ކަންކަމަށް މާ ބޮޑު ޝައުގުވެރިކަމެއް ނުހުންނަ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ހެޔޮ ބަދަލަކާ ދޭތެރޭ ވިސްނާ އިރު، ބޮޑުވަޒީރުގެ މަގާމަށް ވާދަކުރަން ޝައުގުވެރިވާ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

"އަހަރެން އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ކަމަށް ވާދަކޮށްފައި ނިކް ޖޯނަސް [ފިރިމީހާ] އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް ވާދަކުރުމަކީ ބަދަލަށް ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ފެނޭ،" 2000 ވަނަ އަހަރު ދުނިޔޭގެ ރީތީގެ ރާނީ ބުންޏެވެ. "އެފަދަ ހާލަތެއް އަތުވެއްޖެ ނަމަ ނޫނެކޭ ނުބުނާނަން."

އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި މިހާތަނަށް ވެސް އިންސާނިއްޔަތަކަށްޓަކައި އަދި ދުނިޔެ މިހާރަށް ވުރެ ރަނގަޅު ތަނަކަށް ހަދަން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ހިއްސާވާން ފުރުސަތު ލިބުމަކީ އުފާކުރާ ކަމެކެވެ. ޕްރިޔަންކާ އަކީ ޔުނިސެފް އެމްބެސެޑަރެއްގެ ގޮތުގައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ތަރިއެކެވެ.

"ސިޔާސީ ކަންކަމާ ދުރުގައި މިހާތަނަށް ހުއްޓަސް، ހެޔޮ ބަދަލުތަކަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި އަހަންނަށް ހިއްސާވެވޭކަން ގަބޫލު ކުރަން. އަދި އެއީ ވަރަށް އުފާވެ، ފަހަރުވެރި ވެސް ވާ ކަމެއް،" ކާމިޔާބު ބަތަލާ ބުންޏެވެ.

ޕްރިޔަންކާ ބުނި ގޮތުގައި ފިރިމީހާ ނިކް އަކީ ވެސް ރަނގަޅު ލީޑަރަކަށް ވާނެ އެވެ.

"އަހަރެންގެ އެންމެ ބޮޑު ހިތްވަރަކީ އެއީ. ކަންކަން ކުރަން އެންމެ ބޮޑަށް ހިތްވަރު ދޭ މީހަކީ ވެސް އެއީ. އަހަރެން ކުރަން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުމުގެ އިހުތިޔާރު ނިކް އަބަދު ވެސް ދޭނެ،" އޭނާ ބުންޏެވެ. "އޭނައަކީ ވަރަށް ސްމާޓް އަދި ކަންކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ލޯހުޅުވިފައިވާ މީހެއް."

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ މަގާމަށް ޕްރިޔަންކާ ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރި އިރު، މިހާތަނަށް އެ ގައުމުގައި ބޮޑުވަޒީރުކަން ކުރީ އެންމެ އަންހެން ކަނބެލެކެވެ. އެއީ އިންދިރާ ގާންދީ އެވެ.

އެކަމާ ވަނީ ދެ ދައުރެއްގައި ބޮޑުވަޒީރުކަން ކުރައްވައިފަ އެވެ. އެއީ 1966-1977 އަށް އަދި 1980-1984 އަށެވެ.