ޕްރިޔަންކާގެ "މަލާމާތެއް" ސަލްމާންގެ "ބާރަތު" އަށް

މި މަހުގެ 5 ގައި ރިލީޒް ކުރި ފިލްމު "ބާރަތު" ގެ ޕްރޮމޯޝަންތަކުގައި ސަލްމާން ހާން ވަނީ އެކި ގޮތްގޮތަށް ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އަށް ނިސްބަތްކޮށް ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަތައް ދައްކައިފަ އެވެ. އޭނާ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އުޅެނީ އެ ފިލްމަށް ސޮއިކޮށްފައި، ކުއްލި ގޮތަކަށް ޕްރިޔަންކާ ފިލްމު ދޫކޮށްލުމުންނެވެ.


ބަދަލުގައި "ބާރަތު" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލް ކުޅުނީ ސަލްމާން ބުނާ ގޮތުން މިހާރު ނެޝަނަލް އެވޯޑް ވެސް ހައްގުވާ ކެޓްރީނާ ކެއިފެވެ.

ސަލްމާން ދެއްކި އެއްވެސް ވާހަކައަކަށް މިހާތަނަކަށް ޕްރިޔަންކާ ރައްދެއް ނުދެ އެވެ. އެކަމަކު "ބާރަތު" ދޫކޮށްލާފައި އޭނާ ކުޅުނު ހިންދީ ފިލްމު "ދަ ސްކައި އިޒް ޕިންކް" ގެ މަސައްކަތުގެ ނިމުން ފާހަގަ ކުރަން މި މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ މުމްބާއީގައި ފިލްމުގެ ޓީމުން ބޭއްވި ޕާޓީއެއްގެ ތެރޭގައި ޕްރިޔަންކާ ވަނީ "ބާރަތު" އަކީ އެހާ އޮއްޓަރު ހުރި ވާހަކައެއް ނޫން ކަމަށް ދޭހަވާ ކަހަލަ ބަހުރުވައަކުން ވާހަކަ ދައްކައިފަ އެވެ.

އޭނާ އެ ވާހަކަ ދައްކާ ވީޑިއޯއެއް ވެސް އިންސްޓަގްރާމްގައި ދައުރުވެފައިވެ އެވެ.

އޭގައި ޕްރިޔަންކާ ބުނަނީ "ބާރަތު" ކަހަލަ ބޮލީވުޑްގެ ޓިޕިކަލް ކޮމާޝަލް "ޓެންޓް-ޕޯލް" އަދި "ޕޮޓްބޮއިލާ" ފިލްމެއް ދޫކޮށްލާފައި މައެއްގެ ރޯލް ކުޅެން ލިބުނު "ދަ ސްކައި އިޒް ޕިންކް" އަށް އެއްބަސްވުމުން ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު އެކަމާ ސުވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

"ލަވަތަކާއި ނެށުން ވެސް ހިމެނޭ ފިލްމެއް ދޫކޮށްލާފައި މައެއްގެ ރޯލް ކުޅެން ނިންމީމަ ސުވާލު ކުރި މީހުންނަށް ދޭން އޮތް ޖަވާބަކީ ފިލްމަށް އެއްބަސްވި ސަބަބަކީ މީގެ ޑައިރެކްޓަރު [ޝޮނާލީ ބޯސް] އާއި އޭނާގެ ތަސައްވުރު ފިލްމާ ދޭތެރޭ އޮތްގޮތް އަހަންނަށް މާ ބޮޑަށް ވެސް ކަމުދިއުމޭ،" ބާރަތުގެ ޑައިރެކްޓަރު އަލީ އައްބާސް ޒަފަރުގެ 2014 ގެ "ގުންޑޭ" ކުޅުނު ބަތަލާ ބުންޏެވެ.

ޕްރިޔަންކާ ބުނީ ސްކްރީނުގައި މައެއްގެ ރޯލް ކުޅުމަކީ އޭނާ އަށް އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި އިސްކަން ދެނީ ކުޅެން ލިބޭ ކެރެކްޓާގެ މުހިއްމުކަމާއި ވަރުގަދަކަން ކަމަށް ބުންޏެވެ.

"ދަ ސްކައި އިޒް ޕިންކް" އަކީ އިންޑިިއާގެ ކުރީގެ ޒުވާން މޯޓިވޭޝަނަލް ސްޕީކާ އަދި ލިޔުންތެރިޔާ އައިޝާ ޗައުދަރީގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމެކެވެ. ފިލްމުގައި އެ ރޯލް ކުޅުނީ "ޑަންގަލް" އިން ވިދައިލި ޒުވާން ބަތަލާ ޒައިރާ ވަސީމެވެ. ޕްރިޔަންކާ އާއި ފަރުހާން އަހުތަރު ފިލްމުގައި ފެނިގެން ދާނީ އޭނާގެ މައިންބަފައިންގެ ރޯލުންނެވެ.

ބަތަލާ ވިދިޔާ ބާލަންގެ ފިރިމީހާ އަދި ޕްރޮޑިއުސަރު ސިދާތު ރޯއި ކަޕޫރްގެ ރޯއި ފިލްމްސް އާއި ޕްރިޔަންކާ އަށް ނެޝަނަލް އެވޯޑް ލިބުނު 2008 ގެ ފިލްމު "ފެޝަން" ގެ ޕްރޮޑިއުސަރު ރޯނީ ސްކްރޫވާލާގެ ކުންފުނި އާރްއެސްވީޕީ ގުޅިގެން ގެނެސްދޭ "ދަ ސްކައި އިޒް ޕިންކް" ސިނަމާތަކަށް އަންނާނީ އޮކްޓޯބަރު 11 ގަ އެވެ.

އަދި މި ފިލްމަކީ 2016 ގައި ރިލީޒް ކުރި "ޖެއި ގަންގާޖަލް" އަށް ފަހު ޕްރިޔަންކާ ކުޅުނު ފުރަތަމަ ހިންދީ ފިލްމު ވެސް މެ އެވެ.