ނަހުލާގެ "ދަޅަ" ބިންމާ އަށް

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ވާހަކަ ލިޔުންތެރިން ކަމަށްވާ ބިންމާ އިބްރާހީމް ވަހީދާއި ފާތުމަތު ނަހުލާ ގުޅިގެން ވެބް ސީރީޒެއް ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.


ނަހުލާ ބައިސްކޯފާ ގުޅިގެން ގެނެސްދިން ވެބް ސީރީޒްގެ "ހުވާ" އަށް ފަހު ބިންމާއާ ގުޅިގެން ވެސް ވެބް ސީރީޒް ހަދަނީ ބައިސްކޯފަށެވެ. "ދަޅަ" ގެ ނަމުގައި ހަދާ 56 އެޕިސޯޑްގެ ސީރީޒްގެ ސްކްރިޕްޓް ލިޔަން ބިންމާއާ އެކު މިހާރު ވަނީ އެއްވަސްވުމެއް ހަދައިފަ އެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ އެތައް ވާހަކައެއް ލިޔެފައިވާ ބިންމާ އަކީ މީގެ ކުރިން ވެސް ބެލުންތެރިންގެ ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ހޯދި ޑްރާމާ ސިލްސިލާއެއް ލިޔުނު މީހެކެވެ. އެއީ އަބްދުލް ފައްހާތް ޑައިރެކްޓްކުރި "ތިއޭ މި ހިތުގެ ވިންދަކީ" އެވެ. އަދި އޭނާގެ ބައެއް ވާހަކަތަކަށް ފިލްމު ވެސް ހަދާފައިވެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި "މަލިކާ"، "ޖިންނި"، "14 ވިލޭރޭ"، "ލަވް ސްޓޯރީ"، "ވެހޭ ވާރޭ ތެރެއިން" އަދި "ހިތް ހެޔޮކުރާތީ" ފަދަ ފިލްމުތައް ހިމެނެ އެވެ.

ނަހުލާ ބުނި ގޮތުގައި "ދަޅަ" ވެގެން ދާނީ ހުރިހާ ރަހައެއް ހެޔޮވަރު ފުރިހަމަ އެއްޗަކަށެވެ. އަދި ވަކިން ހާއްސަކޮށް ބިންމާ ކަހަލަ ތަޖުރިބާކާރު މޮޅު އަދި ބެލުންތެރިންގެ ލޯބި ހޯދާފައިވާ ލިޔުންތެރިޔަކާ އެކު ގެނެސްދޭ އެއްޗެއް މާ ފުރިހަމަވާނެ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

މި ދެ މީހުން މީގެ ކުރިން ވެސް އެކީގައި ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވެ އެވެ. އެއީ 90 ގެ ތެރޭގައި ޓީވީއެމުން ގެނެސްދިން ޑްރާމާ ސިލްސިލާ "ކައްތިރި" އެވެ. އިޖިތުމާއި ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތަކަށް އަލިއަޅުވާލައިގެން ގެނެސްސިން އެ ސިލްސިލާގެ ވަރަށް ގިނަ އެޕިސޯޑްތައް ލިޔުނީ ނަހުލާ އާއި ބިންމާ އެވެ.

"ދަޅަ" ގެ މަސައްކަތްތަކަށް ތައްޔާރުވާން ފަށާފައިވާ އިރު، މި ސީރީޒް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް އަންނަ ވަރު ވާނީ އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު އެވެ.

ނަހުލާ އާ ވެބް ސީރީޒެއް ގެނެސްދޭން ނިންމި އިރު، ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ވެބް ސީރީޒް "ހުވާ" ގެ ފުރަތަމަ ސީޒަނުގެ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ފަހު، އޭގެ ދެވަނަ ސީޒަނެއް އަންނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ގެނެސްދޭން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

އަންނަ އަހަރު "ސޮރީ" ކިޔާ ފިލްމެއް ވެސް ނަހުލާ ގެނެސްދޭނެ އެވެ.