ބިގް ބޮސް 13: ގަދަ ހަޔަކާ އެކު ފިނާލޭ މިރޭ

މީގެ ހަތަރު މަސްކުރިން ފެށި ކަލާޒްގެ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ގެ ސީޒަން 13 ގެ ފިނާލޭ ގަދަ ހަ ބައިވެރިންނާ އެކު މިރޭ ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.


ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 29 ގައި 13 ބައިވެރިންނާ އެކު ފެށި ޝޯ ނިމުމަކަށް އައި އިރު، އެކި ފަހަރު މަތިން ވައިލްޑް ކާޑްގެ ދަށުންނާއި ޝޯ އިން ކަޓައިގެން ދިއުމުން އަލުން ދެވަނަ ފުރުސަތެއް ލިބުނު ބައިވެރިންތަކެއް ވެސް މި ފަހަރަގެ ޝޯ އިން ފެނުނެވެ.

ޝޯގެ ފިނާލޭގައި ހަ ބައިވެރިން ވާދަކުރާ އިރު، މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ފިރިހެން ތިން ބައިވެރިންނާއި އަންހެން ތިން ބައިވެރިއެކެވެ. ފިރިހެން ތިން ބައިވެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނީ "ބިގް ބޮސް 13" ގައި ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވެސް އެންމެ ބޮޑު ވާދަވެރިކަމެއް ދައްކަމުން ދިޔަ އެކްޓަރު ސިދާތު ޝުކްލާ އާއި މޮޑެލް އާސިމް ރިއާޒާ އާއި އެކްޓަރު/މޮޑެލް ޕާރަސް ޗާބްޅާ އެވެ.

އަންހެން ބައިވެރިންނަކީ މި ފަހަރުގެ ސީޒަނުގައި ގިނަ ބަޔަކު އެންމެ ބޮޑަށް ލޯބިވި އަދި އެންމެ އެންޓަޓައިނިން ބައިވެރިޔާގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ޕަންޖާބީ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝެހެނާޒް ގިލް (ސަނާ) އާއި ޓީވީ ބަތަލާ އާރްތީ ސިންގްގެ އިތުރުން ކަޓައިގެން ދިއުމުން ދެވަނަ ފުރުސަތެއް ލިބުނު ބަތަލާ ރަޝްމީ ދެސާއީ އެވެ.

މި ބައިވެރިންގެ ބިގް ބޮސް ދަތުރު ދިޔަ ގޮތް ރެއާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އެޕިސޯޑްތަކުގައި ދައްކާލާފައިވެ އެވެ.

މި ފަހަރުގެ ޝޯއިން ފާހަގަކޮށްލެވުނު އެއް ކަމަކީ ވައިލްޑް ކާޑްގެ ދަށުން ފުރުސަތު ލިބުނު އެއްވެސް ބައިވެރިއަކަށް ފިނާލޭއާ ހަމައަށް ދަތުރުކުރެވިފައިނުވާ ކަމެވެ. އަދި ފިނާލޭއާ އެންމެ ގާތްކޮށްފައި މި ފަހަރު ޝޯ އިން ކަޓައިގެން ދިޔައީ މުޅި ޝޯގައި އެއްކޮށް ކަހަލަ ގޮތަކަށް ޕާރަސްގެ ހިޔަނީގައި އުޅުނު ޓީވީ ބަތަލާ މާހިރާ ޝަރުމާ އެވެ.

އެކްޓަރު ސަލްމާން ޚާން ހޯސްޓްކުރާާ ޝޯ 140 ދުވަސް ފަހުން މިރޭ ނިންމައިލާ އިރު، ގިނަ ބަޔަކު ބުނާ ގޮތުގައި ބިގް ބޮސް ޓްރޮފީ އުފުލުމުގެ ވާދަވެރިކަން އެންމެ ބޮޑީ ސިދާތާ ސަނާ އާއި އާސިމްގެ މެދުގަ އެވެ.

ވާ ގޮތެއް އެނގޭނީ މިރެ އެވެ. ޝޯ ނިންމައިލާ އިރު، ބިގް ބޮސް އާއި ސަލްމާނަށް ކުރެވޭ ތުހުމުތަކެއް ވެސް އެބަހުއްޓެވެ. އެއީ އަބަދު ވެސް ސިދާތުގެ ކޮޅަށް އެކިއެކި ކަންކަމުގައި އަބަދު ވެސް ބުރަވާކަމުގެ ތުހުމަތެވެ. ޝޯގެ ބައެއް ބައިވެރިން ވެސް މި ތުހުމަތު އެތައް ފަހަރުކޮށްފައިވެ އެވެ.

އެހެންވެ ސިދާތަށް ޝޯގެ ޓްރޮފީ ލިބިދާނެތޯ ނޫންތޯވެގެން ދާނީ މިރޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސަސްޕެންސަށެވެ.

ފިނާލޭ ޝޯ މިރޭ ގެނެސްދޭނީ ވަރަށް ފޯރި ގަދަ އެކިއެކި އައިޓަމްތަކާ ވެސް އެކީގަ އެވެ. އެގޮތުން ޝޯގައި ވާދަކުރި ބައެއް ބައިވެރިން ވެސް ހުށަހެޅުންތަކުން ފެނިގެންދާނެ އެވެ.