މަގުމަތީގައި ކާރު ސްޓަންޓް ހެދި ތިން ޒުވާނަކު ލައްވައި ކުނި ކަހުވައިފި

އާންމުންނަށް ނުރައްކާވާ ގޮތަށް ޔޫއޭއީގެ ޝާރްޖާގެ މަގެއްގައި ކާރު ސްޓަންޓް ހެދި ތިން ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށް، ކޮމިއުނިޓީ ސާވިސްގެ ތެރެއިން އެ ތިން މީހުން ލައްވައި ބައެއް މަގުމަތަކާއި ބައެއް ޕާކްތަކުގައި ކުނި ކަހުވައިފި އެވެ.


ކާރު ސްޓަންޓްތައް ހެދި މައްސަލާގައި ހައްޔަރު ކުރީ 23، 24 އަދި 25 އަހަރުގެ ތިން މީހުންނެވެ. ނަމަވެސް އެ މީހުންގެ ވަނަވަރެއް ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ.

އެ ތިން މީހުން ކުނި ކަހާ މަންޒަރު ފެން ފޮޓޯ އާއި އެ މީހުން ސްޓަންޓް ހެދި އިރު ނަގާފައިވާ ވީޑިއޯތަކެއް ޔޫއޭއީގެ ޕަބްލިކް ޕްރޮސެކިއުޓާ އޮފީހުގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ހިއްސާ ކުރުމުން އެ ވައިރަލްވެފައިވެ އެވެ.

މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރި ކަމަށް އިސްކަން ނުދީ އާންމުންގެ ފުރާނަ އަށް ވެސް ނުރައްކާވާ ކަހަލަ ކަމެއް ކޮށްފައިވާތީ ފެޑެރެލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ބިއުރޯ އޮފް ދަ ޕަބްލިކް ޕްރޮސެކިއުޓާ އޮފީހުން ބުނީ ތިން ޒުވާނުންގެ މައްސަލަ ސީރިއަސްކޮށް ބަލާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެފަދަ އަމަލުތަކަކީ ބަލައި ގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ބުންޏެވެ.