ފަލަކުދިންގެ އަދަދު 2030 ގައި 250 މިލިއަނުން މައްޗަށް

ފަލަވުމުގެ މައްސަލަ ދުނިޔޭގައި ބޮޑުވަމުންދާ ކަމަށާއި 2030 އާ ހަމަށް އަންނަ އިރު، އާދަޔާހިލާފަށް ފަލަ ކުދިންގެ އަދަދު 250 މިލިއަނަށް ވުރެ މަތިވާނެ ކަމަށް އާ ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.


ވޯލްޑް އޮބިސިޓީ ފެޑެރޭޝަން (ޑަބްލިއުއޯފް) ގެ ފުރަތަމަ އެޓްލަސް އޮފް ޗައިލްޑްހުޑް އޮބިސިޓީ ރިޕޯޓްގައި ބުނިގޮތުގައި ފަލަވުމުގެ މައްސަލަ މިހާރު ގައުމުތަކުގައި ބޮޑުވަމުންދާ ރޭޓަށް ބަލާއިރު 2030 އާ ހަމައަށް އަންނަ އިރު އާދަޔާހިލާފަށް ފަލަ، ސްްކޫލަށްދާ އުމުރުގެ ކުދިންނާއި ފުރާވަރުގެ ކުދިންގެ އަދަދު 250 މިލިއަނަށް ވުރެ މަތިވާނެ އެވެ.

މި ދިރާސާ ހަދާފައި ވަނީ ފަލަވުމުގެ މައްސަލަ 191 ގައުމެއްގައި އޮތް މިންވަރަށް ރިއާޔަކޮށްގެންނެވެ.

އާދަޔާހިލާފަށް ފަލަ ނުވަތަ އޮބީސް ކެޓަގަރީ އަށް ފެތޭ ކުދިންގެ އާބާދީ މިހާރު އުޅެނީ 158 މިލިއަނުގަ އެވެ.

ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ކުދިންގެ ފަލަވުމުގެ މައްސަލަ މިހާރު އެންމެ ބޮޑުވަމުން ދަނީ ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ގައުމުތަކެވެ. އެހެންވެ މި ބިރު ކުރިއޮތް ތަނުގައި އެންމެ ބޮޑީ އޭޝިއާ އާއި އެފްރިކާ އާއި ލެޓިން އެމެރިކާ ގައުމުތަކުގައި ކަމަށް ބުންޏެވެ.

ރިޕޯޓްގައި ބުނިގޮތުގައި ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ގައުމުތަކުގެ އާބާދީ އިތުރުވަމުން ދިއުމާއި ސިއްހީ ކަންކަމަށް ދެވޭ ސަމާލުކަން ކުޑަވުމާއި ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި އަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ އެކު ޖަންކް ފުޑް ފަދަ ސިއްހަތަށް ރަނގަޅު ނޫން ކާނާ ޕްރޮމޯޓްކުރުމުގެ ސަގާފަތް ދަނީ އެއް ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް އިތުރުވަމުންނެވެ.

ޑަބްލިއުއޯގެ ޕޮލިސީ ޑިރެކްޓަރު ޑރ. ޓޮމް ލޮބްސްޓީން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ތަރައްގީވަމުންދާ ގައުމުތަކުން އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ އެއްކަމަކީ ހުޅަނގުގެ ލައިފްސްޓައިލް ފެތުރެމުން ދިއުމެވެ.

"އެގޮތުން އެންމެ ނޭދެވޭ އެއް ކަމަކީ ކުރީގައި ކައިބޮއެ އުޅުނު ރަނގަޅު އާދާތައް ދޫކޮށްލައި، ހުޅަނގުން ތައާރަފުވެގެން އައި ފާސްޓް ފުޑަށް ގިނަ ބަޔަކު ބަރޯސާވާން ފެށުން،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. "މީގެ ނަތީޖާ އަކީ އާދަޔާހިލާފަށް ފަލަވާން މަގުފަހިވުމާ އެކު ސިއްހީ މައްސަލަތައް އިތުރުވުން."

ފަލަވުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން 2013 ގައި ބޭއްވި ސަމިޓްގައި ގައުމުތަކުން އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް މިހާތަނަށް ކުރެވިފައެއް ނެތެވެ. އެ ފަހަރު ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ 2010-2012 އާ ދޭތެރޭ، ކުޑަކުދިން ފަލަވުމުގެ މައްސަލަ 2025 އާ ހަމައަށް އަންނަންވާ އިރަށް ދަށްކުރުމެވެ.

ނަމަވެސް އެ ލަނޑުދަނޑި އަށް ވާސިލުވާން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާ އިރު ކޮންމެ ފަސް ގައުމަކުން ހަތަރު ގައުމަކުން ކުރާ މަސައްކަތް އެންމެ 10 ޕަސަންޓަށް ވުރެ ވެސް ދަށް ކަމަށް ރިޕޯޓްގައި ބުންޏެވެ.