ކޮވިޑުން ޔޫކޭގެ އެއް މިލިއަން މީހުން ދުންފަތާ ދުރުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވި ކަންކަމާ ހެދި، ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުއްޓައިލި މީހުންގެ އަދަދު މިލިއަނަކަށް ވުރެ ގި ކަމަށް ޗެރިޓީއެއް ކަމަށްވާ އެކްޝަން އޮން ސްމޯކިން އެންޑް ހެލްތު (އޭޝް) އިން ހެދި ސާވޭއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.


އެ ސާވޭގައި ބުނީ ކޮވިޑާ ހެދި، ފާއިތުވި ހަތަރު މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން ހުއްޓައިިލި މީހުންގެ ނިސްބަތް 41 ޕަސެންޓަށް އަރާ ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ފާއިތުވި 10 އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެ ވަބާއާ ދުރަށް އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ދިޔަ ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށް ވެސް އޭޝް އިން ބުންޏެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާ ބޮޑު މީހުންގެ ތެރޭގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރާ މީހުން ހިމެނެ އެވެ. އަދި މި ބަލި ފެތުރެން ފެށުމާ އެކު ސިއްހީ މާހިރުން އަންނަނީ ދުންފަތާ ދުރުވުމަށް ތަކުރާރުކޮށް ގޮވައިލަމުންނެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަސިޓީ ކޮލެޖް ލަންޑަން (ޔޫސީއެލް) އިން، ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން ހުއްޓައިލާ ނިސްބަތާ ބެހޭ ގޮތުން 2007 އިން ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ސާވޭއެއްގެ ނަތީޖާ އަށް ބަލާ އިރު މި އަހަރުގެ ޖޫން މަހާ ހަމައަށް އައި އިރު، މިއީ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން ހުއްޓާލި މީހުން އެންމެ ގިނަ އަހަރެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރާ 10،000 މީހެއްގެ އެ އާދަތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު، އޭޝް އާއި ޔޫގަވް އިން އެޕްރީލް 15 އިން ޖޫން 20 އަށް އެއްކޮށްގެން ބެލި އިރު، އޭގެ ތެރެއިން ދެބައިކުޅަ އެއްބައި މީހުން ވަނީ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން ހުއްޓާލައިފަ އެވެ. އަދި މިކަމުގެ ސަބަބެއް ކަމަށް އެ މީހުން ބުނެފައި ވަނީ ސިއްހީ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިިވުމާއި އެކަހެރިވެގެން ތިބެން ޖެހުމުން ދުންފަތާ ދުރުކޮށް ދިނުމާއި ކުރިން ކުރާ ގޮތަށް ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާކުރުމުގެ މާހައުލެއް ނެތުމެވެ.

އޭޝްގެ ޑިރެކްޓަރު ޑެބޯރާ އާނޮޓް ވިދާޅުވި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރާ ގިނަ މީހުންނަކީ އެ އާދައާ ދުރަށް ދާން ބޭނުންވި ނަމަވެސް ހުއްޓައިލަން އުނދަގޫ ބައެއް ކަމަށެވެ.

"އެކަމަކު އަހަރެމެންނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަމަކީ މި ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި މިލިއަނަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ދުންފަތާ ދުރަށް ދާން މަގުފަހިކޮށްދީ އެކަން ކާމިޔާބުވިކަން،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރާ މޯހުންގެ ގޮތުގައި މިދިޔަ އަހަރު ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދަކީ ހަތް މިލިއަނެވެ.

އެހެންވެ މި ވަބާއާ މީހުން ދުރުކުރުން ސަރުކާރުން ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދެ އެވެ. އޭޝް އިން މިހާރު އަންނަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެލްތު އެންޑް ސޯޝަލް ކެއާއާ ގުޅިގެން ދުންފަތާ މީހުން ދުރުކުރުމަށް ހާއްސަ ކެމްޕޭނެއް ލޯންޗްކުރަން ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. މި ކެމްޕޭން ހާއްސަ ކުރާނީ އެ ގައުގައި އެންމެ ގިނައިން ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާކުރާ މީހުން ތިބި ސަރަހައްދުތަކަށެވެ.